Απόσταση

Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές απόστασης κειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Απόσταση.


Απλό

Εφαρμόζει μονό διάστιχο στην τρέχουσα παράγραφο. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Εικονίδιο διάστιχου 1

Διάστιχο 1

1,15 γραμμές

Ορίζει την απόσταση γραμμών σε 1,15 γραμμές.

Εικονίδιο διάστιχου 1,15

Διάστιχο 1,15

1,5 γραμμές

Θέτει το διάστιχο σε 1,5 γραμμές.

Εικονίδιο διάστιχου 1,5

Εικονίδιο διάστιχου 1,5

Διπλό

Θέτει το διάστιχο σε 2 γραμμές.

Εικονίδιο διάστιχου 2

Εικονίδιο διάστιχου 2

Αύξηση της απόστασης παραγράφου

Αυξάνει την απόσταση παραγράφου πάνω από την επιλεγμένη παράγραφο.

Εικονίδιο αύξησης απόστασης παραγράφου

Αύξηση της απόστασης παραγράφου

Μείωση της απόστασης παραγράφου

Μειώνει την απόσταση παραγράφου πάνω από την επιλεγμένη παράγραφο.

Εικονίδιο μείωσης της απόστασης παραγράφου

Μείωση της απόστασης παραγράφου

Αύξηση εσοχής

Αυξάνει την αριστερή εσοχή της τρέχουσας παραγράφου ή περιεχομένου κελιού και την ορίζει στην επόμενη προεπιλεγμένη θέση στηλοθέτη. Εάν έχουν επιλεγεί αρκετές παράγραφοι, η εσοχή όλων των επιλεγμένων παραγράφων αυξάνεται.

Εικονίδιο αύξησης εσοχής

Αύξηση εσοχής

Μείωση εσοχής

Μειώνει την αριστερή εσοχή της τρέχουσας παραγράφου ή του περιεχομένου του κελιού και την ορίζει στην προηγούμενη προεπιλεγμένη θέση καρτέλας. Εάν επιλεγούν πολλές παράγραφοι, η εσοχή όλων των επιλεγμένων παραγράφων μειώνεται.

Εικονίδιο μείωσης εσοχής

Μείωση εσοχής

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!