Πιστοποίηση διακομιστή

Στην καρτέλα - LibreOffice Writer - συγχώνευση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, πατήστε στο κουμπί Επικύρωση εξυπηρετητή για καθορισμό των ρυθμίσεων ασφάλειας εξυπηρετητή.

Ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας mail (SMTP) χρειάζεται πιστοποίηση

Ενεργοποιεί την πιστοποίηση που απαιτείται για την αποστολή e-mail μέσω SMTP.

Ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP) χρειάζεται ξεχωριστή πιστοποίηση

Επιλέξτε αν ο SMTP διακομιστής σας χρειάζεται ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Όνομα χρήστη

Εισάγετε το όνομα χρήστη για το διακομιστή SMTP.

Κωδικός πρόσβασης

Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το όνομα χρήστη.

Ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας χρησιμοποιεί την ίδια πιστοποίηση με το διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας.

Επιλέξτε αν χρειάζεται πρώτα να διαβάσετε τα e-mail σας, προτού στείλετε κάποιο e-mail. Αυτή η μέθοδος λέγεται "SMTP μετά από POP3".

Όνομα διακομιστή

Εισάγετε το όνομα διακομιστή του POP 3 ή IMAP.

Θύρα

Εισάγετε τη θύρα στον διακομιστή POP3 ή στον IMAP.

POP 3

Ορίζει ότι ο διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας χρησιμοποιεί POP 3.

IMAP

Ορίζει ότι ο διακομιστής εισερχόμενου αλληλογραφίας χρησιμοποιεί IMAP.

Όνομα χρήστη

Εισάγετε το όνομα χρήστη για το διακομιστή IMAP.

Κωδικός πρόσβασης

Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!