Επιλογές ασφάλειας και προειδοποιήσεις

Ορισμός επιλογών σχετικών με την ασφάλεια και τις προειδοποιήσεις για κρυφές πληροφορίες σε έγγραφα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε το πλήκτρο Επιλογές στη σελίδα Ασφάλεια.


Ο διάλογος επιλογών ασφαλείας και προειδοποιήσεων περιέχει τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου:

Κατά την αποθήκευση ή την αποστολή

Επιλέξτε για να δείτε έναν διάλογο προειδοποίησης όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε ή να στείλετε ένα έγγραφο το οποίο περιέχει καταγεγραμμένες αλλαγές, εκδόσεις ή σχόλια.

Κατά την εκτύπωση

Επιλέξτε για να δείτε έναν διάλογο προειδοποίησης όταν προσπαθήσετε να εκτυπώσετε ένα έγγραφο το οποίο περιέχει καταγεγραμμένες αλλαγές ή σχόλια.

Κατά την υπογραφή

Επιλέξτε για να δείτε έναν διάλογο προειδοποίησης όταν προσπαθήσετε να υπογράψετε ένα έγγραφο το οποίο περιέχει καταγεγραμμένες αλλαγές, εκδόσεις, πεδία, παραπομπές σε άλλες πηγές (π.χ., συνδεδεμένες ενότητες ή συνδεδεμένες εικόνες), ή σχόλια.

Κατά τη δημιουργία αρχείων PDF

Επιλέξτε για να δείτε έναν διάλογο προειδοποίησης κατά την προσπάθεια εξαγωγής ενός εγγράφου σε μορφή PDF η οποία εμφανίζει καταγεγραμμένες αλλαγές στον Writer ή εμφανίζει σχόλια.

Αφαίρεση προσωπικών πληροφοριών κατά την αποθήκευση

Επιλέξτε να αφαιρούνται πάντα τα δεδομένα του χρήστη από τις ιδιότητες του αρχείου. Εάν αυτή η επιλογή δεν επιλεγεί, μπορείτε ακόμα να αφαιρέσετε τις προσωπικές πληροφορίες για το τρέχον έγγραφο με το πλήκτρο Επαναφορά ιδιοτήτων στο Αρχείο - Ιδιότητες - Γενικά.

Να συνιστάται προστασία με κωδικό πρόσβασης κατά την αποθήκευση

Επιλέξτε να είναι ενεργοποιημένη πάντα η επιλογή Αποθήκευση με κωδικό πρόσβασης στους διαλόγους αποθήκευσης αρχείων. Αποεπιλέξτε την επιλογή για να αποθηκεύετε τα αρχεία από προεπιλογή χωρίς κωδικό πρόσβασης.

Απαιτείται Ctrl-πάτημα για την παρακολούθηση υπερσυνδέσμων

Εάν ενεργοποιηθεί, πρέπει να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Ctrl, ενώ πατάτε σε έναν υπερσύνδεσμο για να παρακολουθήσετε αυτόν τον σύνδεσμο. Εάν δεν ενεργοποιηθεί, ο υπερσύνδεσμος ανοίγει με πάτημα.

Εμποδίστε οποιουσδήποτε συνδέσμους από έγγραφα που δεν ανήκουν στις έμπιστες τοποθεσίες (δείτε ασφάλεια μακροεντολών)

Φράζει τη χρήση συνδεμένων εικόνων από έγγραφα που δεν ορίστηκαν στις αξιόπιστες τοποθεσίες στην καρτέλα Αξιόπιστες πηγές του διαλόγου της ασφάλειας μακροεντολών. Αυτό μπορεί να αυξήσει την ασφάλεια σε περίπτωση που δουλεύετε με έγγραφα από αναξιόπιστες πηγές (π.χ. το διαδίκτυο) και ανησυχείτε για την τρωτότητα στα συστατικά λογισμικού για επεξεργασία της εικόνας. Η φραγή στη χρήση συνδέσμων σημαίνει ότι οι εικόνες δεν φορτώνονται σε αναξιόπιστα έγγραφα, μόνο ένα πλαίσιο δεσμευτικού θέσης είναι ορατό.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!