Επιλογές ασφάλειας και προειδοποιήσεις

Ορισμός επιλογών σχετικών με την ασφάλεια και τις προειδοποιήσεις για κρυφές πληροφορίες σε έγγραφα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε το πλήκτρο Επιλογές στη σελίδα Ασφάλεια.


Ο διάλογος επιλογών ασφαλείας και προειδοποιήσεων περιέχει τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου:

Κατά την αποθήκευση ή την αποστολή

Επιλέξτε για να δείτε έναν διάλογο προειδοποίησης όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε ή να στείλετε ένα έγγραφο το οποίο περιέχει καταγεγραμμένες αλλαγές, εκδόσεις ή σχόλια.

Κατά την εκτύπωση

Επιλέξτε για να δείτε έναν διάλογο προειδοποίησης όταν προσπαθήσετε να εκτυπώσετε ένα έγγραφο το οποίο περιέχει καταγεγραμμένες αλλαγές ή σχόλια.

Κατά την υπογραφή

Επιλέξτε για να δείτε έναν διάλογο προειδοποίησης όταν προσπαθήσετε να υπογράψετε ένα έγγραφο το οποίο περιέχει καταγεγραμμένες αλλαγές, εκδόσεις, πεδία, παραπομπές σε άλλες πηγές (π.χ., συνδεδεμένες ενότητες ή συνδεδεμένες εικόνες), ή σχόλια.

Κατά τη δημιουργία αρχείων PDF

Επιλέξτε για να δείτε έναν διάλογο προειδοποίησης κατά την προσπάθεια εξαγωγής ενός εγγράφου σε μορφή PDF η οποία εμφανίζει καταγεγραμμένες αλλαγές στον Writer ή εμφανίζει σχόλια.

Αφαίρεση προσωπικών πληροφοριών κατά την αποθήκευση

Επιλέξτε για να αφαιρείτε πάντα τα δεδομένα χρήστη από τις ιδιότητες αρχείων, τα σχόλια και τις παρακολούθηση αλλαγών. Τα ονόματα των συγγραφέων στα σχόλια και οι αλλαγές θα αντικατασταθούν από γενικές τιμές όπως "Author1", "Author2" και ούτω καθεξής. Οι τιμές χρόνου θα επαναφερθούν επίσης σε μια μοναδική τυπική τιμή. Εάν αυτή η επιλογή δεν είναι επιλεγμένη, μπορείτε ακόμα να καταργήσετε τις προσωπικές πληροφορίες για το τρέχον έγγραφο με το πλήκτρο Επαναφορά ιδιοτήτων στο Αρχείο - Ιδιότητες - Γενικά.

Να συνιστάται προστασία με κωδικό πρόσβασης κατά την αποθήκευση

Επιλέξτε να είναι ενεργοποιημένη πάντα η επιλογή Αποθήκευση με κωδικό πρόσβασης στους διαλόγους αποθήκευσης αρχείων. Αποεπιλέξτε την επιλογή για να αποθηκεύετε τα αρχεία από προεπιλογή χωρίς κωδικό πρόσβασης.

-πάτημα απαιτείται για να ακολουθήσετε τους παρακάτω υπερσυνδέσμους

Εάν είναι ενεργό, πρέπει να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ενώ πατάτε έναν υπερσύνδεσμο για να ακολουθήσετε αυτόν τον σύνδεσμο. Εάν δεν είναι ενεργό, το πάτημα ανοίγει τον υπερσύνδεσμο.

Εμποδίστε οποιουσδήποτε συνδέσμους από έγγραφα που δεν ανήκουν στις έμπιστες τοποθεσίες (δείτε ασφάλεια μακροεντολών)

Φράζει τη χρήση συνδεμένων εικόνων από έγγραφα που δεν ορίστηκαν στις αξιόπιστες τοποθεσίες στην καρτέλα Αξιόπιστες πηγές του διαλόγου της ασφάλειας μακροεντολών. Αυτό μπορεί να αυξήσει την ασφάλεια σε περίπτωση που δουλεύετε με έγγραφα από αναξιόπιστες πηγές (π.χ. το διαδίκτυο) και ανησυχείτε για την τρωτότητα στα συστατικά λογισμικού για επεξεργασία της εικόνας. Η φραγή στη χρήση συνδέσμων σημαίνει ότι οι εικόνες δεν φορτώνονται σε αναξιόπιστα έγγραφα, μόνο ένα πλαίσιο δεσμευτικού θέσης είναι ορατό.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!