Έμπιστες Πηγές

Καθορίζει τις ρυθμίσεις ασφάλειας μακροεντολών για τα έμπιστα πιστοποιητικά και τις έμπιστες τοποθεσίες αρχείων.

Έμπιστα πιστοποιητικά

Παραθέτει τα έμπιστα πιστοποιητικά.

Προβολή

Ανοίγει τον διάλογο Προβολή Πιστοποιητικού για το επιλεγμένο πιστοποιητικό.

Αφαίρεση

Αφαιρεί τα επιλεγμένα πιστοποιητικά από την λίστα των έμπιστων πιστοποιητικών.

Έμπιστες τοποθεσίες αρχείων

Οι μακροεντολές εγγράφου εκτελούνται μόνο αν έχουν ανοιχθεί από μία από τις επόμενες τοποθεσίες.

Προσθήκη

Ανοίγει έναν επιλεγμένο φάκελο διαλόγου. Ανοίγει έναν φάκελο από τον οποίο όλες οι μακροεντολές εκτελούνται.

Αφαίρεση

Διαγράφει τον επιλεγμένο φάκελο από τη λίστα των έμπιστων τοποθεσιών αρχείων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!