Επίπεδο ασφαλείας

Επιλέξτε το επίπεδο ασφάλειας μακροεντολών από μία από τις τέσσερις επιλογές. Οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο ασφαλείας. Οι μακροεντολες που επιτρέπεται να εκτελεστούν σε ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας επιτρέπεται επίσης να εκτελεστούν σε όλα τα χαμηλότερα επίπεδα.

Πολύ υψηλό

Μόνο οι μακροεντολές από τις έμπιστες τοποθεσίες αρχείων επιτρέπεται να εκτελεστούν. Όλες οι άλλες μακροεντολές, ανεξάρτητα εάν είναι υπογεγραμμένες ή όχι, απενεργοποιούνται.

Οι έμπιστες τοποθεσίες αρχείων μπορούν να τεθούν στην σελίδα με καρτέλα Έμπιστες Πηγές. Οποιαδήποτε μακροεντολή από μια έμπιστη τοποθεσία αρχείων επιτρέπεται να εκτελεστεί.

Υψηλό

Επιτρέπεται η εκτέλεση μόνο μακροεντολών από αξιόπιστες πηγές και υπογεγραμμένες μακροεντολές (από οποιαδήποτε πηγή). Οι μακροεντολές που δεν προέρχονται ούτε από αξιόπιστη πηγή, ούτε είναι υπογεγραμμένες είναι απενεργοποιημένες.

Οι έμπιστες πηγές μπορούν να τεθούν στην σελίδα με καρτέλα Έμιστες Πηγες. Μόνο οι υπογεγραμμένες μακροεντολές από μια έμπιστη πηγή επιτρέπεται να εκτελεστούν. Επιπλέον, οποιαδήποτε μακροεντολή από μια έμπιστη τοποθεσία αρχείων επιτρέπεται να εκτελεστεί.

Μεσαίο

Απαιτείται επιβεβαίωση πριν εκτελεστούν οι μακροεντολές από άγνωστες πηγές.

Οι έμπιστες πηγές μπορούν να τεθούν στην σελίδα με καρτέλα Έμπιστες Πηγές. Οι υπογεγραμμένες μακροεντολές από μια έμπιστη πηγή επιτρέπεται να εκτελεστούν. Επιπλέον, οποιαδήποτε μακροεντολή από μια έμπιστη τοποθεσία αρχείων επιτρέπεται να εκτελεστεί. Όλες οι άλλες μακροεντολές απαιτούν την επιβεβαίωσή σας.

Χαμηλό (δεν προτείνεται)

Όλες οι μακροεντολές θα εκτελεσθούν χωρίς επιβεβαίωση. Χρησιμοποιήστε αυτήν την ρύθμιση μόνο εάν είστε σίγουροι ότι όλα τα έγγραφα που θα ανοίξουν είναι ασφαλή.

Μια μακροεντολή μπορεί να τεθεί σε αυτόματη εκκίνηση, και μπορεί να εκτελέσει ενδεχομένως καταστρεπτικές ενέργειες, όπως για παράδειγμα διαγραφή ή μετονομασία αρχείων. Αυτή η ρύθμιση δεν προτείνεται όταν ανοίγετε έγγραφα από άλλους συντάκτες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!