Παράμετροι εκκίνησης Java

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό τον διάλογο για να εισάγετε προαιρετικές παραμέτρους εκκίνησης για το Java runtime environment (JRE). Οι ρυθμίσεις που καθορίζετε σε αυτό τον διάλογο είναι έγκυρες για κάθε JRE που ξεκινάτε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice - Προχωρημένα.


Παράμετροι εκκίνησης Java

Εισάγετε μια παράμετρο εκκίνησης για το JRE στην γραμμή εντολών. Πατήστε στο Αντιστοίχιση για να προσθέσετε την παράμετρο στην λίστα των διαθέσιμων αρχικών παραμέτρων.

Εικονίδιο σημείωσης

Μη χρησιμοποιείτε χαρακτήρες διαφυγής ή εισαγωγικά σε ονόματα διαδρομής.


Για παράδειγμα, για να κατευθύνετε την ιδιότητα συστήματος "myprop" σε ένα φάκελο, εισάγετε την ακόλουθη παράμετρο:

-Dmyprop=c:\program files\java

Για να ενεργοποίησετε την αποσφαλμάτωση σε ένα JRE, εισάγετε τις ακόλουθες παραμέτρους:

-Xdebug

-Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,address=8000

Εικονίδιο σημείωσης

Αυτές οι αλλαγές εφαρμόζονται αφού κάνετε επανεκκίνηση στο LibreOffice.


Αντιστοίχιση παραμέτρων εκκίνησης

Παραθέτει τις αντιστοιχισμένες παραμέτρους εκκίνησης του JRE. Για να αφαιρέσετε μια παράμετρο εκκίνησης, επιλέξτε την παράμετρο, και πατήστε στο Αφαίρεση.

Προσθήκη

Προσθέτει την τρέχουσα παράμετρο εκκίνησης JRE στον κατάλογο.

Επεξεργασία

Ανοίγει έναν διάλογο όπου η επιλεγμένη παράμετρος εκκίνησης JRE μπορεί να επεξεργαστεί.

Αφαίρεση

Διαγράφει τις επιλεγμένες παραμέτρους εκκίνησης του JRE.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!