Διαδρομή κλάσης

Χρησιμοποιήστε αυτό τον διάλογο για να προσθέσετε αρχεία και φακέλους στη διαδρομή κλάσης της Java. Αυτές οι διαδρομές είναι έγκυρες για κάθε JRE που εκκινείτε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice - Προχωρημένα.


Αντιστοίχιση φάκελων και αρχείων

Προσδιορίζει την τοποθεσία των κλάσεων Java ή των βιβλιοθηκών κλάσεων Java. Η νέα διαδρομή κλάσης γίνεται έγκυρη αφού κάνετε επανεκκίνηση το LibreOffice.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Οι κλάσεις Java που προσπελαύνονται από το classpath δεν υφίστανται έλεγχο ασφαλείας.


Προσθήκη αρχείου

Επιλέξτε ένα αρχείο σε μορφή jar ή zip και προσθέστε το στην διαδρομή κλάσης.

Προσθήκη φακέλου

Επιλέξτε ένα φάκελο και προσθέστε τον στην διαδρομή κλάσης.

Αφαίρεση

Επιλέξτε ένα αρχείο ή φάκελο στην λίστα και πατήστε στο Αφαίρεση για να το διαγράψετε από την διαδρομή κλάσης .

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!