Προχωρημένα

Καθορίζει τις επιλογές υποστήριξης για εφαρμογές Java στο LibreOffice, συμπεριλαμβάνοντας ποιο περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης Java (JRE) θα χρησιμοποιηθεί. Επίσης καθορίζει εάν θα χρησιμοποιηθούν πειραματικά (ασταθή) γνωρίσματα όπως καταγραφή μακροεντολών και πρόσβαση στη ειδική διαμόρφωση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice - Προχωρημένα.


Εικόνα διαλόγου προχωρημένων επιλογών

warning

Κάποιες επιλογές δεν μπορούν να επαναφερθούν εάν επεξεργαστούν. Είτε επεξεργαστείτε προς τα πίσω τις αλλαγές χειροκίνητα, ή πατήστε Άκυρο και ξανανοίξτε τον διάλογο Επιλογές.


Επιλογές Java

note

Ο τρέχων κατάλογος των αρθρωμάτων και των πηγών του LibreOffice που εξαρτώνται από την Java είναι διαθέσιμος στη βικιπαίδεια.


Χρήση περιβάλλοντος χρόνου εκτέλεσης

Σας επιτρέπει να εκκινήσετε εφαρμογές Java στο LibreOffice. Όταν μια εφαρμογή Java επιχειρεί πρόσβαση στον σκληρό δίσκο, ανοίγει μια καθοδήγηση.

Εγκατεστημένα Java runtime environment (JRE):

Επιλέξτε το JRE που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Σε μερικά λειτουργικά συστήματα, πρέπει να περιμένετε έως ότου η λίστα γεμίσει. Σε μερικά λειτουργικά συστήματα, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση το LibreOffice ώστε να ενεργοποιηθεί η ρύθμισή σας. Η διαδρομή του JRE προβάλλεται κάτω από το πεδίο λίστας.

Μπορείτε να παρακάμψετε το προεπιλεγμένο JRE του λειτουργικού συστήματος με ένα από τα παρακάτω εναλλακτικά:

Προσθήκη

Προσθέτει μια διαδρομή στο ριζικό κατάλογο ενός JRE του υπολογιστή σας. Η διαδρομή καθορίζεται στο ακόλουθο παράθυρο διαλόγου.

Παράμετροι

Ανοίγει τον διάλογο Αρχικές Παράμετροι Java.

Διαδρομή κλάσης

Ανοίγει τον διάλογο Διαδρομή κλάσης.

Προαιρετικά γνωρίσματα

Ενεργοποίηση πειραματικών γνωρισμάτων

Ενεργοποιεί γνωρίσματα που δεν είναι ακόμα πλήρη ή μπορεί να περιέχουν γνωστά σφάλματα. Ο κατάλογος αυτών των γνωρισμάτων είναι διαφορετικός σε κάθε έκδοση, ή ακόμα μπορεί να είναι κενός.

Ενεργοποίηση καταγραφής μακροεντολών

Ενεργοποιεί καταγραφή μακροεντολής. Το στοιχείο μενού Εργαλεία - Μακροεντολές - Καταγραφή μακροεντολής είναι διαθέσιμο.

Ειδική διαμόρφωση

Ανοίγει τον διάλογο ειδικής διαμόρφωσης για προχωρημένες ρυθμίσεις και διαμόρφωση του LibreOffice.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!