Λεπτομερείς ρυθμίσεις υπολογισμού

Ορίζει τους κανόνες για μετατροπή από τιμές συμβολοσειρών σε αριθμητικές τιμές, από τιμές συμβολοσειράς σε αναφορές κελιού και τιμές συμβολοσειρών σε ημερομηνίες και τιμές χρόνου. Αυτό επηρεάζει τις ενσωματωμένες συναρτήσεις όπως την INDIRECT που παίρνει μια αναφορά ως τιμή συμβολοσειράς ή ημερομηνίας και συναρτήσεις χρόνου που παίρνουν ορίσματα ως τιμές συμβολοσειράς σε τοπικές ή ISO 8601 μορφές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Menu - LibreOffice Calc - Τύπος και στην ενότητα Ρυθμίσεις λεπτομερούς υπολογισμού πατήστε το πλήκτρο Λεπτομέρειες....


Τα περιεχόμενα σε αριθμούς

Μετατροπή από κείμενο σε αριθμό

Πώς να συμπεριφερθείτε σε κείμενο όταν αντιμετωπίζετε ως τελεστέος σε μια αριθμητική πράξη ή ως όρισμα σε μια συνάρτηση που αναμένει έναν αριθμό; Η σαφής μετατροπή είναι δυνατή για ακέραιους αριθμούς συμπεριλαμβανομένων εκθετών, καθώς και ημερομηνιών και χρόνων κατά ISO 8601 στις εκτεταμένες τους μορφές με διαχωριστικά. Κλασματικές αριθμητικές τιμές με δεκαδικά διαχωριστικά ή ημερομηνίες άλλες από το ISO 8601 εξαρτώνται από τις τοπικές ρυθμίσεις. Σημειώστε ότι σε τοπικά εξαρτώμενες μετατροπές η τελική αριθμητική τιμή μπορεί να διαφέρει μεταξύ των τοπικών ρυθμίσεων!

Δημιουργία σφάλματος #ΤΙΜΗ!: Όταν βρίσκεται κείμενο εκεί που αναμένονται αριθμητικά δεδομένα θα δημιουργήσει το σφάλμα #ΤΙΜΗ!. Παράδειγμα: "123,45" θα δημιουργήσει ένα σφάλμα #ΤΙΜΗ!, ενώ 123,45 όχι.

Να αντιμετωπίζεται ως μηδέν: Οποιοδήποτε κείμενο βρίσκεται εκεί που αναμενόντουσαν αριθμητικά δεδομένα θα θεωρηθεί ως αριθμός με μηδενική τιμή. Παράδειγμα: "123,45" θα απεικονιστεί σε μηδέν, ενώ το 123,45 όχι.

Μετατροπή μόνο εάν είναι σαφές: Εάν το κείμενο αντιπροσωπεύει μια έγκυρη και σαφή αριθμητική τιμή, μετατρέψτε την. Παράδειγμα: Το "123,456" θα δημιουργήσει ένα σφάλμα #ΤΙΜΗ! επειδή το κείμενο περιέχει διαχωριστικό, ενώ το "123456" όχι.
Δείτε Μετατροπή κειμένου σε αριθμούς για λεπτομέρειες.

Να μετατρέπεται επίσης η τοπική εξάρτηση: μετατρέπει έγκυρες τιμές στην τοπική αναπαράσταση. Παράδειγμα: το "123,45" είναι ένας έγκυρος αριθμός σε κάποιες τοπικές ρυθμίσεις, επειδή το κόμμα είναι το δεκαδικό διαχωριστικό εκεί.

Οι κενές συμβολοσειρές να θεωρούνται μηδέν

Αυτή η επιλογή καθορίζει πώς αντιμετωπίζεται μια κενή συμβολοσειρά όταν χρησιμοποιείται σε αριθμητικές πράξεις. Εάν έχετε ορίσει το "Μετατροπή από κείμενο σε αριθμό" είτε σε "Δημιουργία σφάλματος #ΤΙΜΗ!" είτε σε "Αντιμετώπιση ως μηδέν", δεν μπορείτε να επιλέξετε (εδώ) εάν η μετατροπή μιας κενής συμβολοσειράς σε έναν αριθμό θα δημιουργήσει ένα σφάλμα ή εάν θα αντιμετωπίσει τις κενές συμβολοσειρές ως μηδέν. Αλλιώς αυτή η επιλογή καθορίζει πώς αντιμετωπίζονται οι κενές συμβολοσειρές.

Σύνταξη αναφοράς για αναφορά συμβολοσειράς

Η χρησιμοποιούμενη σύνταξη του τύπου όταν αναλύονται δεδομένες αναφορές σε παραμέτρους συμβολοσειράς. Αυτό επηρεάζει τις ενσωματωμένες συναρτήσεις όπως INDIRECT που παίρνει μια αναφορά ως τιμή συμβολοσειράς.

Εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων μόνο στο τρέχον έγγραφο

Σημειώστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις μόνο στο έγγραφο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!