Συνδέσεις

Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο ομαδοποιούνται οι συνδέσεις σε προελεύσεις δεδομένων.

H λειτουργία Συνδέσεις σας επιτρέπει να εξασφαλίσετε ότι οι συνδέσεις που δε χρειάζονται πλέον δε διαγράφονται κατευθείαν, αλλά διατηρούνται ελεύθερες για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αν μία νέα σύνδεση προελεύσεων δεδομένων χρειαστεί σε αυτή την περίοδο, η ελεύθερη σύνδεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice Base - Συνδέσεις.


Ομάδα συνδέσεων

Η ομαδοποίηση συνδέσεων ενεργοποιήθηκε

Προσδιορίζει αν οι επιλεγμένες συνδέσεις είναι ομαδοποιημένες.

Προγράμματα οδήγησης γνωστά στο LibreOffice

Εμφανίζει μία λίστα από ορισμένα προγράμματα οδήγησης και δεδομένα συνδέσεων.

Τρέχον πρόγραμμα οδήγησης

Το τρέχoν επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης παρουσιάζεται κάτω από την λίστα.

Ενεργοποίηση ομαδοποίησης για αυτό το πρόγραμμα οδήγησης

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα οδήγησης από τη λίστα και μαρκάρετε το πεδίο σήμανσης Ενεργοποίηση ομαδοποίησης για αυτό το πρόγραμμα οδήγησης ώστε να ομαδοποιήσετε αυτήν την σύνδεση.

Χρονικό όριο (δευτερόλ.)

Καθορίζει τον χρόνο σε δευτερόλεπτα μετά από τον οποίο μια ομαδοποιημένη σύνδεση ελευθερώνεται. Ο χρόνος ποικίλει μεταξύ 30 και 600 δευτερολέπτων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!