Συνδέσεις

Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο ομαδοποιούνται οι συνδέσεις σε προελεύσεις δεδομένων.

Η λειτουργία Συνδέσεις σας επιτρέπει να ορίσετε ότι οι συνδέσεις που δεν χρειάζονται πλέον δεν διαγράφονται αμέσως, αλλά διατηρούνται ελεύθερες για μια ορισμένη χρονική περίοδο. Εάν απαιτείται νέα σύνδεση με την πηγή δεδομένων σε αυτήν την περίοδο, η δωρεάν σύνδεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτόν τον σκοπό.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice Base - Συνδέσεις.


Ομάδα συνδέσεων

Η ομαδοποίηση συνδέσεων ενεργοποιήθηκε

Προσδιορίζει αν οι επιλεγμένες συνδέσεις είναι ομαδοποιημένες.

Προγράμματα οδήγησης γνωστά στο LibreOffice

Εμφανίζει μία λίστα από ορισμένα προγράμματα οδήγησης και δεδομένα συνδέσεων.

Τρέχον πρόγραμμα οδήγησης

Το τρέχoν επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης παρουσιάζεται κάτω από την λίστα.

Ενεργοποίηση ομαδοποίησης για αυτό το πρόγραμμα οδήγησης

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα οδήγησης από τη λίστα και μαρκάρετε το πεδίο σήμανσης Ενεργοποίηση ομαδοποίησης για αυτό το πρόγραμμα οδήγησης ώστε να ομαδοποιήσετε αυτήν την σύνδεση.

Χρονικό όριο (δευτερόλ.)

Καθορίζει τον χρόνο σε δευτερόλεπτα μετά από τον οποίο μια ομαδοποιημένη σύνδεση ελευθερώνεται. Ο χρόνος ποικίλει μεταξύ 30 και 600 δευτερολέπτων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!