Ασιατική διάταξη

Ορίζει τις προεπιλεγμένες τυπογραφικές ρυθμίσεις για Ασιατικό κείμενο.

Αυτές οι εντολές μπορούν να προσπελαστούν μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - Ρυθμίσεις γλώσσας - Ασιατική διάταξη.


Εικόνα διαλόγου ασιατικών επιλογών

Διαγραμμάτωση

Ορίζει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαγραμμάτωσης μεταξύ μεμονωμένων χαρακτήρων.

Μόνο δυτικό κείμενο

Καθορίζει ότι η διαγραμμάτωση εφαρμόζεται μόνο σε δυτικό κείμενο.

Δυτικό κείμενο και Ασιατική στίξη

Καθορίζει ότι η διαγραμμάτωση εφαρμόζεται και σε δυτικό κείμενο και σε ασιατικά σημεία στίξης.

Απόσταση χαρακτήρων

Ορίζει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την απόσταση χαρακτήρων στα Ασιατικά κείμενα, κελιά και αντικείμενα σχεδίασης.

Χωρίς συμπίεση

Καθορίζει ότι δεν θα συμβεί καμία συμπίεση.

Συμπίεση μόνο των σημείων στίξης

Καθορίζει ότι μόνο τα σημεία στίξης συμπιέζονται.

Συμπίεση σημείων στίξης και ιαπωνικών Kana

Καθορίζει ότι μόνο τα σημεία στίξης και τα ιαπωνικά Kana συμπιέζονται.

Χαρακτήρες αρχής και τέλους

Ορίζει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τους 'αρχικούς' και τους 'τελικούς' χαρακτήρες. Στο διάλογο που εμφανίζεται όταν επιλέγετε Μορφή -Ασιατική τυπογραφία, μπορείτε να καθορίσετε αν η λίστα απαγορευμένων χαρακτήρων θα εφαρμόζεται στους χαρακτήρες που βρίσκονται στην αρχή ή στο τέλος μιας σειράς παραγράφου.

Γλώσσα

Καθορίζει τη γλώσσα για την οποία θέλετε να ορίσετε τον πρώτο και τελευταίο χαρακτήρα.

Προεπιλογή

Όταν επισημαίνετε το Προεπιλογή, τα επόμενα δύο πλαίσια κειμένου γεμίζουν με τους προεπιλεγμένους χαρακτήρες για την επιλεγμένη γλώσσα:

Όχι στην αρχή μιας σειράς:

Ορίζει τους χαρακτήρες που δεν πρέπει να εμφανίζονται μόνοι τους στο ξεκίνημα μιας γραμμής. Εάν κάποιος χαρακτήρας ο οποίος έχει εισαχθεί εδώ, τοποθετηθεί στην αρχή μιας γραμμής μετά από αλλαγή γραμμής, μετακινείται αυτόματα στο τέλος της προηγούμενης σειράς. Για παράδειγμα, ένα θαυμαστικό στο τέλος μιας πρότασης δεν θα εμφανιστεί ποτέ στην αρχή μιας σειράς, αν είναι στοιχείο του καταλόγου Όχι στην αρχή γραμμής.

Όχι στο τέλος μιας σειράς:

Προσδιορίζει τους χαρακτήρες οι οποίοι δεν πρέπει να εμφανίζονται μόνοι τους στο τέλος μίας γραμμής. Αν ένας χαρακτήρας που έχει τυπωθεί εδώ τοποθετηθεί στο τέλος μίας γραμμής εξ αιτίας μίας αλλαγής γραμμής, μετακινείται αυτόματα στην αρχή της επόμενης γραμμής. Για παράδειγμα, ένα σύμβολο νομίσματος που εμφανίζεται μπροστά από ένα ποσό δεν εμφανίζεται ποτέ στο τέλος μίας γραμμής αν είναι μέρος του καταλόγου Όχι στο τέλος γραμμής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!