Επιλογές ρύθμισης γλώσσας

Ορίζει τις ιδιότητες για επιπλέον γλώσσες.

Εικονίδιο σημείωσης

Οι σελίδες καρτέλας επιλογών Αναζήτηση στα Ιαπωνικά και Ασιατική διάταξη είναι ορατές μόνο αν η επιλογή Υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στη σελίδα καρτέλας επιλογών Γλώσσες είναι ενεργοποιημένη και ο διάλογος Επιλογές ανοιχτεί ξανά. Η σελίδα καρτέλας επιλογών Σύνθετη διάταξη κειμένου είναι ορατή μόνο αν είναι ενεργοποιημένο το Υποστήριξη CTL.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - Ρυθμίσεις γλώσσας.


Γλώσσες

Ορίζει τις προεπιλεγμένες γλώσσες και κάποιες άλλες τοπικές ρυθμίσεις για τα έγγραφα.

Βοηθήματα γραφής

Καθορίζει τις ιδιότητες ορθογραφικού ελέγχου, θησαυρού και συλλαβισμού.

Αναζήτηση στα Ιαπωνικά

Ορίζει τις επιλογές αναζήτησης για τα Ιαπωνικά.

Αυτές οι εντολές μπορούν να προσπελαστούν μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Ασιατική διάταξη

Ορίζει τις προεπιλεγμένες τυπογραφικές ρυθμίσεις για Ασιατικό κείμενο.

Αυτές οι εντολές μπορούν να προσπελαστούν μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Σύνθετη διάταξη κειμένου

Ορίζει τις επιλογές για έγγραφα με σύνθετες διατάξεις κειμένου.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!