Ιδιότητες VBA

Καθορίζει τις γενικές ιδιότητες για την φόρτωση και αποθήκευση εγγράφων Microsoft Office με κώδικα VBA (Visual Basic for Applications).

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - Φόρτωση/Αποθήκευση - Ιδιότητες VBA.


Εικόνα διαλόγου φόρτωσης/αποθήκευσης επιλογών

Microsoft Word 97/2000/XP

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις για έγγραφα Microsoft Word.

Φόρτωση κώδικα Basic

Φορτώνει και αποθηκεύει τον κώδικα Basic από έγγραφο Microsoft ως μια ειδική ενότητα Basic του LibreOffice με το έγγραφο. Ο ανενεργός κώδικας Basic Microsoft είναι ορατός στο Basic IDE του LibreOffice μεταξύ Sub και End Sub. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον κώδικα. Κατά την αποθήκευση του εγγράφου σε μορφή LibreOffice, ο κώδικας Basic αποθηκεύεται επίσης. Κατά την αποθήκευση σε άλλη μορφή, ο κώδικας Basic από το IDE Basic του LibreOffice δεν αποθηκεύεται.

Εκτέλεση κώδικα

Ο κώδικας VBA (Visual Basic for Applications) θα φορτώνεται ως έτοιμος για εκτέλεση. Αν αυτό το πεδίο δεν επιλεχθεί τότε ο κώδικας VBA θα εξαιρείται έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος του και δεν θα εκτελείται.

tip

Μετά τη φόρτωση του κώδικα VBA, το LibreOffice εισάγει την πρόταση Option VBASupport 1 σε κάθε άρθρωμα Basic για να ενεργοποιήσει περιορισμένη υποστήριξη για προτάσεις VBA, συναρτήσεις και αντικείμενα. Δείτε Πρόταση επιλογής VBASupport για περισσότερες πληροφορίες.


Αποθήκευση αρχικού κώδικα Basic

Ορίζει ότι ο αρχικός περιεχόμενος κώδικας Microsoft Basic στο έγγραφο κρατιέται σε μια ειδική εσωτερική μνήμη όσο το έγγραφο παραμένει φορτωμένο στο LibreOffice. Όταν αποθηκεύεται το έγγραφο σε μορφή Microsoft, το Microsoft Basic αποθηκεύεται ξανά με τον κώδικα σε αμετάβλητη μορφή.

Όταν αποθηκεύετε σε μορφή διαφορετική από τη μορφή Microsoft ο κώδικας Microsoft Basic δεν αποθηκεύεται. Για παράδειγμα, αν το έγγραφο περιέχει κώδικα Microsoft Basic και το αποθηκεύσετε σε μορφή LibreOffice, θα προειδοποιηθείτε ότι ο κώδικας Microsoft Basic δεν θα αποθηκευτεί.

Το πεδίο ελέγχου Αποθήκευση αρχικού κώδικα Basic έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από το πεδίο ελέγχου Φόρτωση κώδικα Basic. Αν και τα δύο πεδία έχουν επιλεγεί και επεξεργάζεστε τον απενεργοποιημένο κώδικα της Basic στο LibreOffice Basic IDE, ο αρχικός κώδικας Microsoft Basic θα αποθηκευτεί κατά την αποθήκευση σε μορφή Microsoft. Θα σας πληροφορήσει ένα μήνυμα για αυτήν την ενέργεια.

Για να αφαιρέσετε οποιουσδήποτε πιθανούς ιούς μακροεντολών του Microsoft Basic από το αρχείο της Microsoft, αποεπιλέξτε το πεδίο ελέγχου Αποθήκευση αρχικού κώδικα Basic και αποθηκεύστε το έγγραφο σε μορφή Microsoft. Το έγγραφο θα αποθηκευτεί χωρίς τον κώδικα της Microsoft Basic.

Microsoft Excel 97/2000/XP

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για έγγραφα στο Microsoft Excel.

Φόρτωση κώδικα Basic

Φορτώνει και αποθηκεύει τον κώδικα Basic από έγγραφο Microsoft ως μια ειδική ενότητα Basic του LibreOffice με το έγγραφο. Ο ανενεργός κώδικας Basic Microsoft είναι ορατός στο Basic IDE του LibreOffice μεταξύ Sub και End Sub. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον κώδικα. Κατά την αποθήκευση του εγγράφου σε μορφή LibreOffice, ο κώδικας Basic αποθηκεύεται επίσης. Κατά την αποθήκευση σε άλλη μορφή, ο κώδικας Basic από το IDE Basic του LibreOffice δεν αποθηκεύεται.

Εκτέλεση κώδικα

Ο κώδικας VBA (Visual Basic for Applications) θα φορτώνεται ως έτοιμος για εκτέλεση. Αν αυτό το πεδίο δεν επιλεχθεί τότε ο κώδικας VBA θα εξαιρείται έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος του και δεν θα εκτελείται.

tip

Μετά τη φόρτωση του κώδικα VBA, το LibreOffice εισάγει την πρόταση Option VBASupport 1 σε κάθε άρθρωμα Basic για να ενεργοποιήσει περιορισμένη υποστήριξη για προτάσεις VBA, συναρτήσεις και αντικείμενα. Δείτε Πρόταση επιλογής VBASupport για περισσότερες πληροφορίες.


Αποθήκευση αρχικού κώδικα Basic

Ορίζει ότι ο αρχικός περιεχόμενος κώδικας Microsoft Basic στο έγγραφο κρατιέται σε μια ειδική εσωτερική μνήμη όσο το έγγραφο παραμένει φορτωμένο στο LibreOffice. Όταν αποθηκεύεται το έγγραφο σε μορφή Microsoft, το Microsoft Basic αποθηκεύεται ξανά με τον κώδικα σε αμετάβλητη μορφή.

Όταν αποθηκεύετε σε μορφή διαφορετική από τη μορφή Microsoft ο κώδικας Microsoft Basic δεν αποθηκεύεται. Για παράδειγμα, αν το έγγραφο περιέχει κώδικα Microsoft Basic και το αποθηκεύσετε σε μορφή LibreOffice, θα προειδοποιηθείτε ότι ο κώδικας Microsoft Basic δεν θα αποθηκευτεί.

Το πεδίο ελέγχου Αποθήκευση αρχικού κώδικα Basic έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από το πεδίο ελέγχου Φόρτωση κώδικα Basic. Αν και τα δύο πεδία έχουν επιλεγεί και επεξεργάζεστε τον απενεργοποιημένο κώδικα της Basic στο LibreOffice Basic IDE, ο αρχικός κώδικας Microsoft Basic θα αποθηκευτεί κατά την αποθήκευση σε μορφή Microsoft. Θα σας πληροφορήσει ένα μήνυμα για αυτήν την ενέργεια.

Για να αφαιρέσετε οποιουσδήποτε πιθανούς ιούς μακροεντολών του Microsoft Basic από το αρχείο της Microsoft, αποεπιλέξτε το πεδίο ελέγχου Αποθήκευση αρχικού κώδικα Basic και αποθηκεύστε το έγγραφο σε μορφή Microsoft. Το έγγραφο θα αποθηκευτεί χωρίς τον κώδικα της Microsoft Basic.

Microsoft PowerPoint 97/2000/XP

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για έγγραφα στο Microsoft PowerPoint.

Φόρτωση κώδικα Basic

Φορτώνει και αποθηκεύει τον κώδικα Basic από έγγραφο Microsoft ως μια ειδική ενότητα Basic του LibreOffice με το έγγραφο. Ο ανενεργός κώδικας Basic Microsoft είναι ορατός στο Basic IDE του LibreOffice μεταξύ Sub και End Sub. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον κώδικα. Κατά την αποθήκευση του εγγράφου σε μορφή LibreOffice, ο κώδικας Basic αποθηκεύεται επίσης. Κατά την αποθήκευση σε άλλη μορφή, ο κώδικας Basic από το IDE Basic του LibreOffice δεν αποθηκεύεται.

Αποθήκευση αρχικού κώδικα Basic

Ορίζει ότι ο αρχικός περιεχόμενος κώδικας Microsoft Basic στο έγγραφο κρατιέται σε μια ειδική εσωτερική μνήμη όσο το έγγραφο παραμένει φορτωμένο στο LibreOffice. Όταν αποθηκεύεται το έγγραφο σε μορφή Microsoft, το Microsoft Basic αποθηκεύεται ξανά με τον κώδικα σε αμετάβλητη μορφή.

Όταν αποθηκεύετε σε μορφή διαφορετική από τη μορφή Microsoft ο κώδικας Microsoft Basic δεν αποθηκεύεται. Για παράδειγμα, αν το έγγραφο περιέχει κώδικα Microsoft Basic και το αποθηκεύσετε σε μορφή LibreOffice, θα προειδοποιηθείτε ότι ο κώδικας Microsoft Basic δεν θα αποθηκευτεί.

Το πεδίο ελέγχου Αποθήκευση αρχικού κώδικα Basic έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από το πεδίο ελέγχου Φόρτωση κώδικα Basic. Αν και τα δύο πεδία έχουν επιλεγεί και επεξεργάζεστε τον απενεργοποιημένο κώδικα της Basic στο LibreOffice Basic IDE, ο αρχικός κώδικας Microsoft Basic θα αποθηκευτεί κατά την αποθήκευση σε μορφή Microsoft. Θα σας πληροφορήσει ένα μήνυμα για αυτήν την ενέργεια.

Για να αφαιρέσετε οποιουσδήποτε πιθανούς ιούς μακροεντολών του Microsoft Basic από το αρχείο της Microsoft, αποεπιλέξτε το πεδίο ελέγχου Αποθήκευση αρχικού κώδικα Basic και αποθηκεύστε το έγγραφο σε μορφή Microsoft. Το έγγραφο θα αποθηκευτεί χωρίς τον κώδικα της Microsoft Basic.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!