Εκτύπωση

Καθορίζει τις ρυθμίσεις εκτυπωτή για τα υπολογιστικά φύλλα.

- LibreOffice Calc - Εκτύπωση ορίζει τις ρυθμίσεις για όλα τα υπολογιστικά φύλλα. Για να ορίσετε ρυθμίσεις μόνο για το τρέχον έγγραφο, επιλέξτε Αρχείο - Εκτύπωση, έπειτα πατήστε στο πλήκτρο Επιλογές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice Calc - Εκτύπωση.


Σελίδες

Να εφαρμόζονται πάντα οι χειροκίνητες αλλαγές σελίδας

Η ρύθμιση αυτής της επιλογής δίνει προτεραιότητα στις μη αυτόματες αλλαγές σελίδων έναντι των αυτόματων αλλαγών σελίδας που γίνονται χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κλιμάκωσης Σμίκρυνση/μεγέθυνση εκτύπωσης.

Απόκρυψη εξόδου κενών σελίδων

Ορίζει ότι οι κενές σελίδες που δεν έχουν περιεχόμενα κελιού ή αντικείμενα σχεδίασης δεν εκτυπώνονται. Οι ιδιότητες κελιού όπως περιγράμματα ή χρώματα παρασκηνίου δε θεωρούνται περιεχόμενα κελιού. Οι κενές σελίδες δεν υπολογίζονται για την αρίθμηση των σελίδων.

Φύλλα

Εκτύπωση των επιλεγμένων φύλλων μόνο

Προσδιορίζει ότι μόνο περιεχόμενα από τα επιλεγμένα φύλλα εκτυπώνονται, ακόμα κι αν προσδιορίσετε μια ευρύτερη περιοχή στο διάλογο Αρχείο - Εκτύπωση ή στο διάλογο Μορφή - Εκτύπωση περιοχών. Τα περιεχόμενα από φύλλα που δεν είναι επιλεγμένα δε θα εκτυπωθούν.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να επιλέξετε πολλά φύλλα, πατήστε στα ονόματα των φύλλων στο κάτω περιθώριο του χώρου εργασίας, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο .


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!