Λίστες ταξινόμησης

Στο διάλογο Κατάλογοι ταξινόμησης εμφανίζονται όλοι οι οριζόμενοι από το χρήστη κατάλογοι. Μπορείτε, επίσης, να καθορίσετε και να επεξεργαστείτε τους δικούς σας καταλόγους. Μόνο κείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάλογος ταξινόμησης, όχι αριθμοί.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Ταξινόμηση καταλόγων.


Λίστες

Εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες λίστες. Αυτές οι λίστες μπορούν να επιλεγούν για επεξεργασία.

Εγγραφές

Εμφανίζει το περιεχόμενο του τρέχοντος επιλεγμένου καταλόγου. Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να επεξεργαστεί.

Αντιγραφή λίστας από

Καθορίζει το υπολογιστικό φύλλο και τα κελιά που θα αντιγραφούν, ώστε να συμπεριληφθούν στο πεδίο Κατάλογοι. Η τρέχουσα επιλεγμένη περιοχή στο έγγραφο πίνακα είναι η προεπιλογή.

Αντιγραφή

Αντιγράφει τα περιεχόμενα των κελιών στο πεδίο Αντιγραφή καταλόγου από. Αν επιλέξετε μία αναφορά σε σχετικές γραμμές ή στήλες, εμφανίζεται ο διάλογος Αντιγραφή καταλόγου αφού πατήσετε το κουμπί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον διάλογο για να ορίσετε αν η αναφορά μετατρέπεται για να ταξινομεί καταλόγους ανά γραμμές ή ανά στήλες.

Δημιουργία/Απόρριψη

Εισάγει τα περιεχόμενα ενός νέου καταλόγου στο πεδίο Εγγραφές. Αυτό το κουμπί θα μεταβληθεί από Δημιουργία σε Απόρριψη, που σας επιτρέπει να διαγράψετε τον νέο κατάλογο.

Προσθήκη/Τροποποίηση

Προσθέτει έναν νέο κατάλογο στο πλαίσιο Κατάλογοι. Αν θέλετε να επεξεργαστείτε αυτον τον κατάλογο στο πλαίσιο Εγγραφές, αυτό το κουμπί θα μεταβληθεί από Προσθήκη σε Τροποποίηση, που σας επιτρέπει να συμπεριλάβετε τον πρόσφατα τροποποιημένο κατάλογο.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία μετά από ερώτηση επιβεβαίωσης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!