Επιλογές LibreOffice Writer/Web

Καθορίζει τις βασικές ρυθμίσεις για έγγραφα LibreOffice σε μορφή HTML.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε ένα έγγραφο HTML, επιλέξτε - LibreOffice Writer/Web.


Προβολή

Καθορίζει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την προβολή κάποιων αντικειμένων στα έγγραφα κειμένου σας και επίσης τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τα στοιχεία των παραθύρων.

Βοηθήματα μορφοποίησης

Ορίζει την εμφάνιση συγκεκριμένων χαρακτήρων και του άμεσου δρομέα σε κείμενα και έγγραφα HTML του LibreOffice.

Πλέγμα

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για το ρυθμίσιμο πλέγμα στις σελίδες του εγγράφου σας. Το πλέγμα αυτό σας βοηθάει να καθορίσετε την ακριβή θέση των αντικειμένων σας. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε αυτό το πλέγμα σε ευθεία με το "μαγνητικό" πλέγμα συγκράτησης.

Εκτύπωση

Καθορίζει τις ρυθμίσεις εκτύπωσης μέσα σε ένα κείμενο ή σε ένα έγγραφο HTML.

Πίνακας

Ορίζει τα γνωρίσματα των πινάκων σε έγγραφα κειμένου.

Παρασκήνιο

Καθορίζει το παρασκήνιο για έγγραφα HTML. Το παρασκήνιο είναι έγκυρο και για νέα έγγραφα HTML και για αυτά που φορτώνονται, όσο αυτά δεν έχουν ορίσει το δικό τους παρασκήνιο.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!