Αυτόματο υπόμνημα

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για τα υπομνήματα που προστίθενται αυτόματα σε εισηγμένα αντικείμενα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - AutoCaption.


Αυτόματη προσθήκη υπομνημάτων κατά την εισαγωγή

Ενεργοποιήστε τους τύπους αντικειμένων για τους οποίους εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις αυτόματου υπομνήματος (AutoCaption).

Σειρά υπομνήματος

Επιλέξτε τη σειρά του υπομνήματος: πρώτα η ετικέτα της κατηγορίας ή πρώτα η αρίθμηση.

Υπόμνημα

Καθορίστε τις επιλογές που θα εφαρμοστούν για τον επιλεγμένο τύπο αντικειμένου. Αυτές οι επιλογές είναι ταυτόσημες με αυτές του μενού Εισαγωγή - Υπόμνημα, το οποίο είναι διαθέσιμο όταν επιλέγεται ένα αντικείμενο. Το παράθυρο προεπισκόπησης στο παράθυρο διαλόγου εμφανίζει το αποτέλεσμα των επιλεγμένων ρυθμίσεων.

Κατηγορία

Καθορίζει την κατηγορία του επιλεγμένου αντικειμένου.

Αρίθμηση

Καθορίζει τον τύπο της απαιτούμενης αρίθμησης.

Μετά τον αριθμό

Καθορίστε τους προαιρετικούς χαρακτήρες για εμφάνιση μεταξύ του αριθμού υπομνήματος και της κατηγορίας. Αυτή η επιλογή είναι ενεργή μόνο όταν έχει επιλεγεί Πρώτα η αρίθμηση για τη σειρά υπομνημάτων.

Πριν το υπόμνημα

Ορίστε τον προαιρετικό χαρακτήρα κειμένου που εμφανίζεται μετά την κατηγορία και τον αριθμό του υπομνήματος.

Θέση

Καθορίζει τη θέση του υπομνήματος ως προς το αντικείμενο.

Αριθμός επικεφαλίδας πριν από τον αριθμό του υπομνήματος

Μέχρι το επίπεδο

Για τυπική χρήση των επικεφαλίδων, ο επιλεγμένος αριθμός θα υποδεικνύει πόσα επίπεδα αριθμού επικεφαλίδας (ξεκινώντας από το επίπεδο 1) εμφανίζονται. Εάν έχει επιλεγεί το [Κανένα], δεν εμφανίζεται αριθμός επικεφαλίδας.

note

Ο αριθμός επικεφαλίδας που επιλέχθηκε για εμφάνιση είναι η πρώτη προηγούμενη επικεφαλίδα της οποίας το επίπεδο διάρθρωσης είναι ίσο ή μικρότερο από το επιλεγμένο επίπεδο διάρθρωσης. Για παράδειγμα, επιλέξτε "2" για να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό επικεφαλίδας της πρώτης προηγούμενης επικεφαλίδας με επίπεδο διάρθρωσης 1 ή επίπεδο διάρθρωσης 2.


Διαχωριστικό

Ορίστε τον χαρακτήρα που θα εμφανίζεται μεταξύ του αριθμού επικεφαλίδας και του αριθμού του υπομνήματος.

Κατηγορία και τύπος πλαισίου

Τεχνοτροπία χαρακτήρων

Καθορίζει την τεχνοτροπία χαρακτήρων της κατηγορίας υπομνήματος και του αριθμού του υπομνήματος.

Εφαρμογή περιγράμματος και σκίασης

Εφαρμόζει το περίγραμμα και την σκίαση του αντικειμένου στο πλαίσιο του υπομνήματος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!