Συμβατότητα

Καθορίζει τις ρυθμίσεις συμβατότητας για έγγραφα κειμένου. Αυτές οι επιλογές βοηθούν στη μικρορύθμιση του LibreOffice όταν εισάγετε έγγραφα Microsoft Word.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Συμβατότητα.


note

Μερικές από τις ρυθμίσεις που ορίζονται εδώ ισχύουν μόνο για το τρέχον έγγραφο και πρέπει να οριστούν ξεχωριστά για κάθε έγγραφο.


Προσθήκη διαστήματος μεταξύ παραγράφων και πινάκων

Στο LibreOffice Writer, οι αποστάσεις των παραγράφων ορίζονται διαφορετικά από ότι στα έγγραφα του MS Word. Εάν έχετε ορίσει αποστάσεις μεταξύ δύο παραγράφων ή πινάκων, οι αποστάσεις προστίθενται επίσης στα αντίστοιχα έγγραφα MS Word.

Ορίζει εάν θα προστεθεί διάστημα συμβατό με Microsoft Word μεταξύ των παραγράφων και των πινάκων σε έγγραφα κειμένου του LibreOffice Writer.

Προσθέστε διάκενα παραγράφων και πινάκων στην κορυφή της πρώτης σελίδας και των αλλαγών σελίδας

Ορίζει εάν οι αποστάσεις των παραγράφων στην κορυφή μίας σελίδας θα είναι επίσης ενεργές στην αρχή μίας σελίδας ή στήλης, εάν η παράγραφος είναι τοποθετημένη στην πρώτη σελίδα ενός εγγράφου. Το ίδιο ισχύει για μία αλλαγή σελίδας.

note

Εάν εισάγεται έγγραφο Word, τα διαστήματα προστίθενται αυτόματα κατά τη μετατροπή.


Χρήση της μορφοποίησης στάσης στηλοθέτη του OpenOffice.org 1.1

Καθορίζει τον τρόπο στοίχισης κειμένου στους στηλοθέτες πέρα από το δεξί περιθώριο, πώς αντιμετωπίζονται οι δεκαδικές στάσεις στηλοθετών και πώς αντιμετωπίζονται οι στάσεις στηλοθετών κοντά σε αλλαγή γραμμής. Εάν αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο, οι στάσεις στηλοθετών έχουν την ίδια μεταχείριση όπως και σε άλλες εφαρμογές γραφείου.

Σε έγγραφα κειμένου που έχουν δημιουργηθεί με την παρούσα έκδοση του Writer, χρησιμοποιείται ο νέος χειρισμός ορίων στηλοθετών. Σε έγγραφα κειμένου που δημιουργήθηκαν με εκδόσεις του Writer προγενέστερες του StarOffice 8 ή του OpenOffice.org 2.0 χρησιμοποιείται ο παλιός χειρισμός.

Μην προσθήκη αρχικών διαστημάτων (περιιτά κενά) μεταξύ των γραμμών του κειμένου

Καθορίζει ότι δεν προστίθεται επιπλέον αρχικό διάστημα (επιπλέον χώρος) μεταξύ γραμμών του κειμένου, ακόμη και αν η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται περιέχει το χαρακτηριστικό επιπρόσθετου αρχικού διαστήματος.

Σε έγγραφα κειμένου που έχουν δημιουργηθεί με την παρούσα έκδοση του Writer, χρησιμοποιείται εξορισμού το επιπρόσθετο αρχικό διάστημα. Σε έγγραφα κειμένου που δημιουργήθηκαν με εκδόσεις του Writer προγενέστερες του StarOffice 8 ή του OpenOffice.org 2.0 δεν χρησιμοποιείται.

Χρήση του διάκενου γραμμής του OpenOffice.org 1.1

Αν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, θα εφαρμοστεί μία νέα διαδικασία για τη μορφοποίηση γραμμών κειμένου με ομοιόμορφα διάστιχα. Αν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, θα εφαρμοστεί η προηγούμενη μέθοδος για τη μορφοποίηση γραμμών κειμένου με ομοιόμορφα διάστιχα.

Σε έγγραφα κειμένου που έχουν δημιουργηθεί με την παρούσα έκδοση του Writer και με πρόσφατες εκδόσεις του Microsoft Word, χρησιμοποιείται η νέα διεργασία. Σε έγγραφα κειμένου που δημιουργήθηκαν με εκδόσεις του Writer προγενέστερες του StarOffice 8 ή του OpenOffice.org 2.0 χρησιμοποιείται η προηγούμενη διεργασία.

Προσθήκη αποστάσεων στις παραγράφους και στα κελιά στο τέλος

Καθορίζει την προσθήκη κάτω απόστασης σε μία παράγραφο, ακόμη και όταν είναι η τελευταία παράγραφος σε ένα κελί πίνακα.

Εάν η επιλογή είναι ανενεργή, τα κελιά του πίνακα θα μορφοποιηθούν όπως στις εκδόσεις Writer πριν το StarOffice 8 ή OpenOffice.org 2.0. Αν η επιλογή είναι ενεργή, μια εναλλακτική μέθοδος μορφοποίησης κελιών πίνακα θα εφαρμοστεί. Η επιλογή είναι ενεργή από προεπιλογή για νέα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με το LibreOffice και για έγγραφα που εισήχθησαν από μορφή του Microsoft Word.

Χρήση της τοποθέτησης αντικειμένου του OpenOffice.org 1.1

Καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της θέσης κινητών αντικειμένων αγκυρωμένων σε χαρακτήρα ή παράγραφο σε σχέση με την πάνω ή την κάτω απόσταση της παραγράφου.

Εάν η επιλογή είναι ενεργή, τα αιωρούμενα αντικείμενα τοποθετούνται όπως στις εκδόσεις του Writer πριν το StarOffice 8 ή OpenOffice.org 2.0. Εάν η επιλογή είναι ανενεργή, τα αιωρούμενα αντικείμενα τοποθετούνται χρησιμοποιώντας μια εναλλακτική μέθοδο που είναι παρόμοια με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο από το Microsoft Word.

Η επιλογή θα οριστεί σε ανενεργή για νέα έγγραφα. Για έγγραφα του Writer που δημιουργήθηκαν από μια έκδοση προγενέστερη από το OpenOffice.org 2.0 η επιλογή είναι ενεργή.

Χρήση αναδίπλωσης κειμένου γύρω από αντικείμενα του OpenOffice.org 1.1

Το Microsoft Word και το Writer έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με την αναδίπλωση κειμένου γύρω από αιωρούμενα αντικείμενα οθόνης. Τα αιωρούμενα αντικείμενα οθόνης είναι πλαίσια και αντικείμενα σχεδίασης για το Writer καθώς και τα αντικείμενα 'πλαίσιο κειμένου', 'γραφικό', 'πλαίσιο', 'εικόνα' κλπ. από το Microsoft Word.

Στο Microsoft Word και σε πρόσφατες εκδόσεις του Writer, το περιεχόμενο κεφαλίδας/υποσέλιδου σελίδας και το περιεχόμενο υποσημείωσης/σημείωσης τέλους δεν αναδιπλώνεται γύρω από αιωρούμενα αντικείμενα οθόνης. Το περιεχόμενο κυρίου σώματος αναδιπλώνεται γύρω από τα αιωρούμενα αντικείμενα οθόνης που έχουν αγκυρωθεί στην κεφαλίδα της σελίδας.

Σε εκδόσεις του Writer προγενέστερες του StarOffice 8 ή του OpenOffice.org 2.0 συνέβαινε το αντίθετο.

Αν η επιλογή είναι ανενεργή, που είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση, θα εφαρμόζεται η νέα αναδίπλωση κειμένου. Αν η επιλογή είναι ενεργή, θα εφαρμόζεται ο παλαιότερος τρόπος αναδίπλωσης.

Να λαμβάνεται υπόψιν την τεχνοτροπία αναδίπλωσης κατά την τοποθέτηση αντικειμένων

Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η σύνθετη διεργασία τοποθέτησης κινούμενων αντικειμένων που είναι αγκυρωμένα σε χαρακτήρες ή παραγράφους. Σε εκδόσεις του Writer προγενέστερες του StarOffice 8 ή του OpenOffice.org 2.0 χρησιμοποιούνταν μια επαναληπτική διεργασία, ενώ στις πρόσφατες εκδόσεις χρησιμοποιείται μια νέα διεργασία που είναι παρόμοια με αυτή του Microsoft Word.

Εάν η επιλογή είναι ανενεργή, η παλιά επαναληπτική διαδικασία του LibreOffice για τοποθέτηση αντικειμένου χρησιμοποιείται. Εάν η επιλογή είναι ενεργή, η νέα άμεση διαδικασία χρησιμοποιείται για επιβεβαίωση της συμβατότητας με τα έγγραφα Microsoft Word.

Στοιχίστε τις γραμμές με μια χειροκίνητη αλλαγή γραμμής σε στοιχισμένες παραγράφους

Αν ενεργοποιηθεί, το Writer προσθέτει αποστάσεις ανάμεσα στις λέξεις, σε λέξεις που τελειώνουν με Shift+Enter σε προσδιορισμένες παραγράφους. Αν απενεργοποιηθεί, οι αποστάσεις ανάμεσα στις λέξεις δε θα επεκταθούν ώστε να στοιχίζονται οι γραμμές.

Αυτή η ρύθμιση είναι από προεπιλογή ενεργοποιημένη για έγγραφα κειμένου .odt. Θα αποθηκευτεί και θα φορτωθεί με το αντικείμενο στη μορφή εγγράφου κειμένου .odt. Αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να αποθηκευτεί σε παλιά έγγραφα κειμένου .sxw, οπότε αυτή η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη για έγγραφα κειμένου .sxw.

Ανεχθείτε τις λευκές γραμμές που μπορεί να εμφανίζονται σε παρασκήνια σελίδας PDF

Χρήση της σειράς χρώματος αγκύρωσης του LibreOffice 4.3 και ανοχή λευκών γραμμών που μπορεί να εμφανιστούν σε παρασκήνια σελίδων PDF που δημιουργήθηκαν από παλιά έγγραφα.

Χρήση ως προεπιλογή

Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σε αυτή τη σελίδα καρτελών ως προεπιλογή για παραπέρα συνεδρίες του LibreOffice.

Οι εργοστασιακές προεπιλογές είναι ορισμένες ως εξής. Ενεργοποιημένες είναι οι ακόλουθες επιλογές, ενώ όλες οι υπόλοιπες είναι απενεργοποιημένες:

  1. Προσθήκη διαστήματος μεταξύ παραγράφων και πινάκων

  2. Προσθήκη αποστάσεων στις παραγράφους και τους πίνακες στις κορυφές των σελίδων

  3. Προσθήκη αποστάσεων στις παραγράφους και στα κελιά στο τέλος

  4. Επέκταση της απόστασης λέξεων σε γραμμές με χειροκίνητες αλλαγές γραμμής σε πλήρως στοιχισμένες παραγράφους.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!