Βοηθήματα μορφοποίησης

Ορίζει την εμφάνιση συγκεκριμένων χαρακτήρων και του άμεσου δρομέα σε κείμενα και έγγραφα HTML του LibreOffice.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου, επιλέξτε - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Βοηθήματα μορφοποίησης.


Βοήθεια διάταξης

Στοίχιση γραμμής βάσης Math

Καθορίζει εάν τα αντικείμενα μαθηματικού τύπου είναι στοιχισμένα χρησιμοποιώντας τη γραμμή βάσης κειμένου ως αναφορά. Αποεπιλέξτε αυτήν την επιλογή για να μπορείτε να αλλάξετε την κατακόρυφη θέση των μαθηματικών αντικειμένων σε μια παράγραφο.

Εμφάνιση μορφοποίησης

Ορίζει ποια σημάδια μορφοποίησης είναι ορατά στην οθόνη. Ενεργοποιήστε το εικονίδιο Σημάδια μορφοποίησης στην Βασική γραμμή. Θα εμφανίζονται όλοι οι χαρακτήρες που επιλέξατε στην σελίδα καρτέλας Βοηθήματα μορφοποίησης.

Τέλος παραγράφου

Ορίζει αν θα εμφανίζονται οριοθέτες παραγράφου. Οι οριοθέτες παραγράφου περιέχουν, επίσης, πληροφορίες για τη μορφή της παραγράφου.

Ήπια ενωτικά

Καθορίζει εάν θα εμφανίζονται τα προαιρετικά ενωτικά (που λέγονται επίσης προαιρετικά ή διακριτικά ενωτικά). Αυτά είναι κρυφοί οριοθέτες του χρήστη οι οποίοι εισάγονται σε μία λέξη πατώντας Λέξεις με ήπια ενωτικά διαχωρίζονται μόνο στο τέλος μιας γραμμής, στο σημείο όπου έχει εισαχθεί ένα τέτοιο προαιρετικό ενωτικό, ανεξάρτητα από το εάν έχει ενεργοποιηθεί ή όχι ο αυτόματος συλλαβισμός.

Διαστήματα

Καθορίζει αν θα αντιστοιχίζεται κάθε διάστημα στο κείμενο με μια κουκκίδα.

Διαστήματα χωρίς αλλαγή

Καθορίζει ότι τα αχώριστα διαστήματα εμφανίζονται ως γκρίζα πλαίσια. Τα αχώριστα διαστήματα δεν διακόπτονται στο τέλος μιας γραμμής και εισάγονται με τα πλήκτρα συντόμευσης .

Στηλοθέτες

Καθορίζει ότι οι στάσεις στηλοθέτη εμφανίζονται ως μικρά βέλη.

Αλλαγές

Εμφανίζει όλες τις αλλαγές γραμμής που εισήχθηκαν με τη συντόμευση Shift+Enter. Οι αλλαγές αυτές δημιουργούν μια νέα γραμμή, αλλά δεν ξεκινούν νέα παράγραφο.

Κρυφοί χαρακτήρες

Εμφανίζει κείμενο που χρησιμοποιεί την "κρυφή" μορφή χαρακτήρων, όταν το Προβολή - Σημάδια μορφοποίησης είναι ενεργό.

Σελιδοδείκτες

Καθορίζει ότι εμφανίζονται οι δείκτες σελιδοδεικτών. Το | δείχνει τη θέση σελιδοδείκτη σημείου. [ ] δείχνει την αρχή και το τέλος σελιδοδείκτη σε περιοχή κειμένου.

warning

Τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου εμφανίζονται μόνο σε έγγραφα Writer, όχι σε έγγραφα HTML.


προστατευμένες περιοχές

Ενεργοποίηση δρομέα

Καθορίζει ότι μπορείτε να ορίσετε τον δρομέα σε μια προστατευμένη περιοχή, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή.

Άμεσος δρομέας

Ορίζει όλες τις ιδιότητες του άμεσου δρομέα.

Άμεσος δρομέας

Ενεργοποιεί τον άμεσο δρομέα. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πατώντας το εικονίδιο Κατάσταση εναλλαγής άμεσου δρομέα στη γραμμή εργαλείων ή επιλέγοντας την εντολή Επεξεργασία - Κατάσταση άμεσου δρομέα σε ένα έγγραφο κειμένου.

Εισαγωγή

Ορίζει τις επιλογές εισαγωγής για τον άμεσο δρομέα. Αν πατήσετε σε οποιαδήποτε θέση στο έγγραφό σας, είναι δυνατή η εγγραφή ή η εισαγωγή μίας νέας παραγράφου ακριβώς σε αυτήν τη θέση. Οι ιδιότητες αυτής της παραγράφου εξαρτώνται από την ενεργοποιημένη επιλογή. Μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ των παρακάτω επιλογών:

Στηλοθέτες

Κατά τη χρήση του άμεσου δρομέα, στη νέα παράγραφο προστίθενται τόσοι στηλοθέτες όσοι είναι απαραίτητοι, μέχρι να φτάσουν στη θέση, που πατήθηκε.

Στηλοθέτες και διαστήματα

Κατά τη χρήση του άμεσου δρομέα, πραγματοποιείται εισαγωγή του αντίστοιχου απαραίτητου αριθμού στηλοθετών και διαστημάτων στη νέα παράγραφο, μέχρι να φτάσουν στη θέση, που πατήθηκε.

Διαστήματα

Όταν χρησιμοποιείται ο άμεσος δρομέας, προστίθενται διαστήματα στην νέα παράγραφο μέχρι να φτάσουν στην πατημένη θέση.

Αριστερό περιθώριο παραγράφου

Κατά τη χρήση του άμεσου δρομέα, το αριστερό περιθώριο παραγράφου ορίζεται στην οριζόντια θέση όπου πατάτε στον άμεσο δρομέα. Η παράγραφος στοιχίζεται στα αριστερά.

Στοίχιση παραγράφου

Ορίζει τη στοίχιση παραγράφου όταν χρησιμοποιείται ο άμεσος δρομέας. Ανάλογα με τη θέση που πατιέται το ποντίκι, η παράγραφος μορφοποιείται με στοίχιση αριστερά, στο κέντρο ή δεξιά. Ο δρομέας πριν από το πάτημα του ποντικιού εμφανίζει, μέσω ενός τριγώνου, ποια στοίχιση έχει οριστεί.

note

Όλες οι επιλογές εισαγωγής αναφέρονται αποκλειστικά στην τρέχουσα παράγραφο, η οποία δημιουργήθηκε με τον άμεσο δρομέα.


Εικόνα

Αγκύρωση

Καθορίζει την προεπιλεγμένη άγκυρα για τις εισαγόμενες εικόνες. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!