Πίνακας

Ορίζει τα γνωρίσματα των πινάκων σε έγγραφα κειμένου.

Καθορίζει τις προκαθορισμένες επιλογές για τις στήλες και τις σειρές και την κατάσταση του πίνακα. Επίσης καθορίζει τις προκαθορισμένες τιμές για την εισαγωγή στηλών και σειρών. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το .

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Πίνακας.


Προεπιλογή

Ορίζει τις προεπιλογές για όλους τους πρόσφατα δημιουργημένους πίνακες αρχείων στα αρχεία εγγράφων.

Επικεφαλίδα

Καθορίζει ότι η πρώτη σειρά του πίνακα μορφοποιείται με την τεχνοτροπία παραγράφου "Επικεφαλίδα πίνακα".

Επανάληψη σε κάθε σελίδα

Καθορίζει αν η επικεφαλίδα πίνακα μεταφέρεται στην καινούργια σελίδα μετά από ένα αλλαγή σελίδας.

Να μην διαιρεθεί (όχι σε έγγραφο HTML)

Καθορίζει ότι οι πίνακες δεν χωρίζονται από οποιονδήποτε τύπο αλλαγής ροής κειμένου. Επίσης μπορείτε να βρείτε αυτή την επιλογή στο μενού Πίνακας - Ιδιότητες - Ροή κειμένου.

Περίγραμμα

Καθορίζει ότι τα κελιά του πίνακα έχουν ένα περίγραμμα από προεπιλογή.

Εισαγωγή σε πίνακες

Αναγνώριση αριθμών

Καθορίζει ότι οι εισαγόμενοι αριθμοί σε κελί πίνακα κειμένου αναγνωρίζονται και μορφοποιούνται ως αριθμοί. Τα κελιά του πίνακα στο LibreOffice Writer μπορούν να αναγνωρίσουν έναν αριθμό, όταν εμφανίζεται με μία από τις διαθέσιμες μορφές αριθμού στις κατηγορίες αριθμοί, ποσοστό, νόμισμα, ημερομηνία, χρόνος, επιστημονική, κλάσμα και Μπουλ.

Ο αναγνωρισμένος αριθμός εμφανίζεται με την προεπιλεγμένη αριθμητική μορφή για κελιά πίνακα και ορίζει τη μορφή κελιού στην αναγνωρισμένη κατηγορία. Παραδείγματος χάρη, εάν ένας αριθμός αναγνωρίζεται ως ημερομηνία, η κατηγορία μορφής κελιού ορίζεται σε ημερομηνία. Μπορείτε να ορίσετε μια συγκεκριμένη μορφή αριθμού για το κελί, παραδείγματος χάρη, μια ημερομηνία που μπήκε ως 8/3/2018 εμφανίζεται ως Πέμπτη, Μαρτίου 8, 2018 όταν η μορφή αριθμού του κελιού έχει καθοριστεί σε "Παρασκευή, Δεκεμβρίου 31, 1999" στον διάλογο μορφής αριθμού.

note

Οι αναγνωρισμένοι αριθμοί ημερομηνίας και χρόνου μετατρέπονται σε εσωτερικές τιμές σειράς ημερομηνίας και χρόνου. Οι αριθμοί ποσοστών μετατρέπονται εσωτερικά στις δικές τους αριθμητικές τιμές. Οι τιμές Μπουλ μετατρέπονται εσωτερικά σε 0 ή 1.


Όταν η είσοδος δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως αριθμός, η κατηγορία αριθμού αλλάζει σε κείμενο και η είσοδος δεν αλλάζει.

Εάν δεν είναι ενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου Αναγνώριση Αριθμού οι αριθμοί αποθηκεύονται σε μορφή κειμένου και στοιχίζονται αυτόματα στα αριστερά.

Αναγνώριση μορφής αριθμού

Εάν δεν είναι ενεργοποιημένο το πλαίσιο Αναγνώριση μορφής αριθμού, αποδεκτή θα είναι μόνο η εισαγωγή στη μορφή, η οποία ορίστηκε στο κελί. Οποιαδήποτε άλλη εισαγωγή, θα επαναφέρει την επιλογή μορφής σεΚείμενο.

Παραδείγματος χάρη, εάν ένα κελί περιέχει τιμή ημερομηνίας και έχει τη μορφή κελιού του ως ημερομηνία, μια νέα είσοδος τιμής ποσοστού στο κελί ορίζει τη μορφή κελιού σε κείμενο και ο αριθμός εισόδου ποσοστού δεν αναγνωρίζεται.

Όταν το Αναγνώριση μορφής αριθμού έχει σημειωθεί, οι αριθμοί εισόδου ορίζουν τη μορφή κελιού στην αναγνωρισμένη κατηγορία αριθμού.

Στοίχιση

Καθορίζει ότι οι αριθμοί είναι πάντα στοιχισμένοι κάτω δεξιά στο κελί. Εάν δεν είναι ενεργοποιημένο αυτό το πεδίο, οι αριθμοί στοιχίζονται πάντα επάνω αριστερά μέσα στο κελί.

note

Η άμεση μορφοποίηση δεν επηρεάζεται από το πεδίο Στοίχιση. Εάν πραγματοποιήσετε απευθείας στοίχιση των περιεχομένων του κελιού στο κέντρο, παραμένουν στο κέντρο ανεξάρτητα από το αν αφορά κείμενο ή αριθμούς.


Διαχείριση πληκτρολογίου

Μετακίνηση κελιών

Ορίζει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη μετακίνηση γραμμών και στηλών με το πληκτρολόγιο.

Γραμμή

Καθορίζει την τιμή που θα χρησιμοποιηθεί για τη μετακίνηση μιας γραμμής.

Στήλη

Καθορίζει την τιμή που θα χρησιμοποιηθεί για τη μετακίνηση μιας στήλης.

Εισαγωγή κελιού

Ορίζει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την εισαγωγή γραμμών και στηλών με το πληκτρολόγιο.

Γραμμή

Καθορίζει την προεπιλεγμένη τιμή για εισαγωγή γραμμών.

Στήλη

Καθορίζει την προεπιλεγμένη τιμή για εισαγωγή στηλών.

Συμπεριφορά γραμμών/στηλών

Καθορίζει τη σχετική επίδραση γραμμών και στηλών σε γειτονικές γραμμές και στήλες, καθώς και σε ολόκληρο τον πίνακα.

Σταθερή

Ορίζει ότι οι αλλαγές σε μία γραμμή ή στήλη επηρεάζουν μόνο την αντίστοιχη γειτονική περιοχή.

Σταθερή, αναλογικά

Ορίζει ότι οι αλλαγές σε μία γραμμή ή στήλη επηρεάζουν μόνο τον ολόκληρο τον πίνακα.

Μεταβλητή

Ορίζει ότι οι αλλαγές σε μία γραμμή ή στήλη επηρεάζουν μόνο το μέγεθος πίνακα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!