Διαδρομές

Αυτή η ενότητα περιέχει τις προεπιλεγμένες διαδρομές σε σημαντικούς φακέλους στο LibreOffice. Αυτές οι διαδρομές μπορούν να επεξεργαστούν από τον χρήστη.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice - Διαδρομές.

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματο κείμενο - Διαδρομή. (μόνο αυτόματο κείμενο)


Διαδρομές που χρησιμοποιούνται από το LibreOffice

Για τροποποίηση μιας καταχώρισης σε αυτή τη λίστα, πατήστε την καταχώριση και πατήστε Επεξεργασία. Μπορείτε επίσης να διπλοπατήσετε στην καταχώριση.

Προεπιλογή

Το κουμπί Προεπιλογή επαναφέρει τις προεπιλεγμένες θέσεις για όλες τις εγγραφές.

Επεξεργασία

Πατήστε για να εμφανίσετε τον διάλογο Επιλογή διαδρομής ή Επεξεργασία διαδρομών.

Μπορείτε να αλλάξετε την ακολουθία των διαδρομών πατώντας στη γραμμή της στήλης Τύπος. Το πλάτος της στήλης είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετακινώντας το διαχωριστικό μεταξύ των στηλών με το ποντίκι.

Ο κατάλογος {user profile (κατατομή χρήστη)} και οι υποκατάλογοί του περιέχουν δεδομένα χρήστη.Η θέση του καταλόγου {user profile (κατατομή χρήστη)} καθορίζεται όταν εγκαθίσταται το LibreOffice. Δείτε την ενότητα Προεπιλεγμένη θέση στη σελίδα Wiki για την κατατομή (προφίλ) χρήστη του LibreOffice για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τυπικές θέσεις της κατατομής χρήστη στα διάφορα λειτουργικά συστήματα.

Ο παρακάτω κατάλογος εμφανίζει τις προεπιλεγμένες διαδρομές αποθήκευσης δεδομένων χρήστη και εξηγεί ποιος τύπος δεδομένων χρήστη αποθηκεύεται σε κάθε διαδρομή. Χρησιμοποιήστε τον διάλογο Επεξεργασία για αλλαγή, προσθήκη, ή διαγραφή διαδρομών για τους διάφορους τύπους.

Τύπος

Προεπιλεγμένη διαδρομή

Περιγραφή

Αυτόματη διόρθωση

Αυτός ο φάκελος αποθηκεύει τις καταχωρίσεις σας στην Αυτόματης διόρθωση κειμένων.

Αυτόματο κείμενο

Αυτός ο φάκελος αποθηκεύει τις καταχωρίσεις σας στο Αυτόματο κείμενο.

Αντίγραφα ασφαλείας

Εδώ αποθηκεύονται αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας εγγράφων.

Λεξικά

Αυτός ο φάκελος αποθηκεύει αρχεία με λέξεις στα προσαρμοσμένα λεξικά σας.

Συλλογή

Τα νέα θέματα συλλογής εμπεριέχονται σε αυτόν το φάκελο.

Εικόνες

Ο φάκελος αυτός εμφανίζεται όταν ανοίγετε για πρώτη φορά τον διάλογο για το άνοιγμα ή την αποθήκευση ενός γραφικού.

Πρότυπα

Σε αυτό τον φάκελο μπορείτε να αποθηκεύσετε τα πρότυπά σας.

Προσωρινά αρχεία

Εδώ τοποθετεί το LibreOffice τα προσωρινά του αρχεία.

Τα έγγραφά μου

Προεπιλεγμένος φάκελος εγγράφων του συστήματός σας

Μπορείτε να δείτε αυτόν τον φάκελο τη πρώτη φορά που ανοίγετε τον διάλογο Άνοιγμα ή Αποθήκευση.

Διαβάθμιση

Το LibreOffice διαβάζει την πολιτική TSCP BAF από αυτό το αρχείο.


Οι Εσωτερικές διαδρομές εμφανίζουν τις διαδρομές όπου εγκαθίσταται προκαθορισμένο περιεχόμενο για το LibreOffice. Αυτές οι διαδρομές δεν μπορούν να επεξεργαστούν σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου.

Οι διαδρομές αναφέρονται σε υποκαταλόγους στο {install}share. Αυτοί οι υποκατάλογοι είναι μόνο για ανάγνωση και περιέχουν περιεχόμενο που εμφανίζεται σε όλους τους χρήστες. Η θέση του καταλόγου {install} καθορίζεται κατά την εγκατάσταση του LibreOffice.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!