Εισαγωγή μη χωριζόμενων διαστημάτων, ενωτικών και ήπιων ενωτικών

Διαστήματα χωρίς αλλαγή

Για να αποτρέψετε τον χωρισμό δύο λέξεων στο τέλος γραμμής, κρατήστε πατημένο το και το πλήκτρο Shift, όταν πληκτρολογείτε κενό μεταξύ των λέξεων.

note

Στο Calc, δε μπορείτε να εισάγετε διαστήματα χωρίς αλλαγή.


Μη χωριζόμενο ενωτικό

Παράδειγμα μη χωριζόμενου ενωτικού είναι το όνομα εταιρίας όπως A-Z. Προφανώς δεν θα θέλατε το A- να εμφανιστεί στο τέλος μιας γραμμής και το Z στην αρχή της επόμενης γραμμής. Για να λύσετε αυτό το πρόβλημα, πατήστε Shift++ το σύμβολο πλην. Με άλλα λόγια, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Shift και και πατήστε το πλήκτρο πλην.

Αντικατάσταση ενωτικών από παύλες

Για να εισάγετε παύλες, μπορείτε να βρείτε στο Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης - Επιλογές την επιλογή Αντικατάσταση παυλών. Αυτή η επιλογή αντικαθιστά ένα ή δύο ενωτικά κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες με en-dash ή em-dash (δείτε το Επιλογές αυτόματης διόρθωσης).

Για περισσότερες αντικαταστάσεις δείτε τον πίνακα αντικατάστασης στο Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης- Αντικατάσταση. Εκεί μπορείτε, ανάμεσα και σε άλλα πράγματα, να αντικαταστήσετε αυτόματα μια συντόμευση από μια παύλα, ακόμα και σε άλλη γραμματοσειρά.

Ήπιο ενωτικό

Για να υποστηρίξετε τον αυτόματο συλλαβισμό, εισάγετε ένα προαιρετικό ενωτικό μέσα στη λέξη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα +σύμβολο πλην. Η λέξη χωρίζεται σε αυτή τη θέση, όταν είναι στο τέλος της γραμμής, ακόμα και όταν ο αυτόματος συλλαβισμός αυτής της παραγράφου είναι ανενεργός.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!