Εφαρμογή δεσμών ενεργειών στο LibreOffice

Μπορείτε να αναθέσετε προσαρμοσμένα σενάρια (μακροεντολές) στα στοιχεία του μενού, των εικονιδίων, στα στοιχεία ελέγχου διαλόγου και στα γεγονότα στο LibreOffice.

Το LibreOffice υποστηρίζει εσωτερικά τις ακόλουθες μορφές γλωσσών δέσμης ενεργειών:

 1. LibreOffice Basic

 2. JavaScript

 3. BeanShell

 4. Python

Επιπρόσθετα, οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν γλώσσες υψηλού επιπέδου, για παράδειγμα τη γλώσσα προγραμματισμού Java, για να ελέγχουν το LibreOffice εξωτερικά. Η αναφορά API είναι διαδικτυακή στο api.libreoffice.org.

Για αντιστοίχηση μιας δέσμης ενεργειών σε μια νέα καταχώριση μενού

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Προσαρμογή, και κάντε κλικ στη καρτέλα Μενού.

 2. Κάντε κλικ στην Προσθήκη.

 3. Στο πλαίσιο καταλόγου Κατηγορία, κυλίστε προς τα κάτω και ανοίξτε την καταχώρηση "Μακροεντολές εφαρμογής".

 4. Βλέπετε καταχωρήσεις για "Μακροεντολές εφαρμογής" (σενάρια στον κοινόχρηστο κατάλογο της εγκατάστασης LibreOffice), "Οι μακροεντολές μου" (σενάρια στον κατάλογο χρήστη) και το τρέχον έγγραφο. Ανοίξτε οποιαδήποτε από αυτές για να δείτε τις υποστηριζόμενες γλώσσες δέσμης ενεργειών.

 5. Ανοίξτε μια οποιαδήποτε καταχώριση γλώσσας δεσμών ενεργειών για να δείτε τις διαθέσιμες δέσμες ενεργειών. Επιλέξτε μία.

 6. Μια λίστα με τις λειτουργίες των δεσμών ενεργειών εμφανίζεται στο πεδίο λίστας Λειτουργίες. Διαλέξτε μία.

 7. Κάντε κλικ στο Δημιουργία για να φτιάξετε μια καινούργια ανάθεση σε μενού. Η νέα καταχώριση μενού φαίνεται στο πεδία λίστας Εγγραφές μενού.

Για ανάθεση μιας δέσμης ενεργειών σε ένα συνδυασμό πλήκτρων

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Επεξεργασία - Πληκτρολόγιο.

 2. Στο πλαίσιο καταλόγου Κατηγορία, κυλίστε προς τα κάτω και ανοίξτε την καταχώρηση "Μακροεντολές εφαρμογής".

 3. Βλέπετε καταχωρήσεις για "Μακροεντολές εφαρμογής" (σενάρια στον κοινόχρηστο κατάλογο της εγκατάστασης LibreOffice), "Οι μακροεντολές μου" (σενάρια στον κατάλογο χρήστη) και το τρέχον έγγραφο. Ανοίξτε οποιαδήποτε από αυτές για να δείτε τις υποστηριζόμενες γλώσσες δέσμης ενεργειών.

 4. Ανοίξτε μια οποιαδήποτε καταχώριση γλώσσας δεσμών ενεργειών για να δείτε τις διαθέσιμες δέσμες ενεργειών. Επιλέξτε μία.

 5. Μια λίστα με τις λειτουργίες των δεσμών ενεργειών εμφανίζεται στο πεδίο λίστας Λειτουργίες. Διαλέξτε μία.

 6. Πατήστε στο σύμβολο επιλογής για LibreOffice ή Writer (ή οποιαδήποτε τρέχουσα εφαρμογή είναι ανοιχτή).

  Επιλέγοντας το σύμβολο επιλογής ορίζεται τον σκοπό του νέου συνδυασμού πλήκτρων να είναι εφαρμόσιμος σε όλα του LibreOffice ή μόνο σε έγγραφα της τρέχουσας λειτουργικής μονάδας.

 7. Επιλέξτε έναν συνδυασμό πλήκτρων από το πλαίσιο καταλόγου Κλειδιά συντόμευσης και πατήστε στην επιλογή Ανάθεση.

Για αντιστοίχηση μιας δέσμης ενεργειών σε ένα γεγονός

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Επεξεργασία - Γεγονότα.

 2. Πατήστε στο κουμπί Μακροεντολή.

 3. Στο πλαίσιο καταλόγου Βιβλιοθήκη, κυλίστε προς τα κάτω και ανοίξτε την καταχώρηση "Μακροεντολές εφαρμογής".

 4. Βλέπετε καταχωρήσεις για "Μακροεντολές εφαρμογής" (σενάρια στον κοινόχρηστο κατάλογο της εγκατάστασης LibreOffice), "Οι μακροεντολές μου" (σενάρια στον κατάλογο χρήστη) και το τρέχον έγγραφο. Ανοίξτε οποιαδήποτε από αυτές για να δείτε τις υποστηριζόμενες γλώσσες δέσμης ενεργειών.

 5. Ανοίξτε μια οποιαδήποτε καταχώριση γλώσσας δεσμών ενεργειών για να δείτε τις διαθέσιμες δέσμες ενεργειών. Επιλέξτε μία.

 6. Μια λίστα με τις λειτουργίες των δεσμών ενεργειών εμφανίζεται στο πεδίο λίστας Εκχωρημένη ενέργεια. Διαλέξτε μία.

 7. Επιλέξτε να αποθηκεύσετε στο LibreOffice ή στο τρέχον έγγραφο.

  Αυτό ορίζει το πεδίο της νέας ανάθεσης γεγονότος για να ισχύσει σε όλα του LibreOffice ή μόνο σε έγγραφα του τρέχοντος αρθρώματος.

 8. Επιλέξτε ένα γεγονός από τη λίστα και κάντε κλικ στο ΟΚ.

Για να εφαρμόσετε μια δέσμη ενεργειών σε ένα γεγονός για ένα ενσωματωμένο αντικείμενο

 1. Επιλέξτε το ενσωματωμένο αντικείμενο, για παράδειγμα ένα σχέδιο, στο έγγραφό σας.

 2. Επιλέξτε Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Μακροεντολή.

 3. Στο πλαίσιο καταλόγου Μακροεντολές, ανοίξτε την καταχώριση δεσμών ενεργειών του LibreOffice.

 4. Βλέπετε καταχωρίσεις για κοινά αρχεία (δέσμες ενεργειών στο κοινό κατάλογο της εγκατάστασης του LibreOffice σας), χρήστη ( δέσμες ενεργειών στον κατάλογο του χρήστη), και το τρέχον έγγραφο. Ανοίξτε μια από όλες αυτές για να δείτε τις υποστηριζόμενες γλώσσες δεσμών ενεργειών.

 5. Ανοίξτε μια οποιαδήποτε καταχώριση γλώσσας δεσμών ενεργειών για να δείτε τις διαθέσιμες δέσμες ενεργειών. Επιλέξτε μία.

 6. Μια λίστα με τις λειτουργίες των δεσμών ενεργειών εμφανίζεται στο πεδίο λίστας Υπάρχουσες μακροεντολές σε. Διαλέξτε μία.

 7. Επιλέξτε ένα γεγονός από τη λίστα και κάντε κλικ στο ΟΚ.

Για να αναθέσετε μια δέσμη ενεργειών σε έναν υπερσύνδεσμο

 1. Τοποθετείστε τον δείκτη μέσα στον υπερσύνδεσμο.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Υπερσύνδεσμο.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Γεγονότα.

 4. Διαλέξτε και αντιστοιχίσετε όπως περιγράφεται παραπάνω.

Για να αναθέσετε μια δέσμη ενεργειών σε ένα γραφικό

 1. Επιλέξτε το γραφικό στο έγγραφό σας.

 2. Επιλέξτε Μορφή - Εικόνα -Ιδιότητες - Μακροεντολή.

 3. Διαλέξτε και αντιστοιχίσετε όπως περιγράφεται παραπάνω.

Για να αναθέσετε μια δέσμη ενεργειών σε μια φόρμα στοιχείου ελέγχου

 1. Εισάγετε ένα στοιχείο ελέγχου φόρμας, για παράδειγμα ένα πεδίο επιλογής: Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων στοιχείων ελέγχων φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Πεδίο επιλογής, μετακινήστε ανοιχτό ένα πεδίο επιλογής στο έγγραφό σας.

 2. Με το στοιχείο ελέγχου φόρμας επιλεγμένο, πατήστε στο Στοιχείο ελέγχου στη γραμμή εργαλείων Στοιχεία ελέγχου φόρμας.

 3. Κάντε κλικ στη καρτέλα Γεγονότα του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες.

 4. Κάντε κλικ σε ένα από τα πεδία επιλογής ... για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια δέσμη ενεργειών σε ένα επιλεγμένο γεγονός.

Για να αναθέσετε μια δέσμη ενεργειών σε ένα στοιχείο ελέγχου στο παράθυρο διαλόγου του LibreOffice Basic

 1. Ανοίξτε τον επεξεργαστή παραθύρων διαλόγου LibreOffice Basic, και δημιουργήστε ένα παράθυρο διαλόγου με ένα στοιχείο ελέγχου σε αυτό.

 2. Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο ελέγχου, και επιλέξτε Ιδιότητες.

 3. Κάντε κλικ στη καρτέλα Γεγονότα του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες.

 4. Κάντε κλικ σε ένα από τα πεδία επιλογής ... για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια δέσμη ενεργειών σε ένα επιλεγμένο γεγονός.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!