Συγχώνευση εκδόσεων

note

Η λειτουργία αναθεώρησης είναι διαθέσιμη στο LibreOffice για έγγραφα κειμένου και έγγραφα υπολογιστικού φύλλου.


Όταν ένα έγγραφο έχει υποστεί επεξεργασία από περισσότερους από έναν ανθρώπους, είναι δυνατόν να συγχωνεύσετε τα επεξεργασμένα αντίγραφα στο αρχικό. Μοναδική απαίτηση είναι τα έγγραφα να διαφέρουν αποκλειστικά σε ό,τι αφορά τις καταγεγραμμένες αλλαγές - ολόκληρο το κανονικό κείμενο πρέπει να είναι το ίδιο.

  1. Ανοίξτε το πρωτότυπο έγγραφο, στο οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε συγχώνευση όλων των αντιγράφων.

  2. Επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Συγχώνευση εγγράφου. Ένας διάλογος επιλογής αρχείου εμφανίζεται.

  3. Επιλέξτε το αντίγραφο του εγγράφου από το παράθυρο διαλόγου. Αν δεν έχουν υπάρξει δευτερεύουσες αλλαγές στο αρχικό έγγραφο, το αντίγραφο συγχωνεύεται με το αρχικό.

    Αν έχουν γίνει αλλαγές στο αρχικό έγγραφο, ένα παράθυρο διαλόγου σφάλματος εμφανίζεται το οποίο σας πληροφορεί ότι η συγχώνευση ήταν ανεπιτυχής.

  4. Αφού ολοκληρώσετε τη συγχώνευση των εγγράφων θα εμφανιστούν οι καταγεγραμμένες αλλαγές από το αντίγραφο στο αρχικό έγγραφο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!