Κωδικός QR

Δημιουργία κωδικού QR για κάθε κείμενο ή URL.

Το γνώρισμα δημιουργία κωδικού QR βοηθά τη δημιουργία κωδικών QR για οποιοδήποτε κείμενο ή URL. Ο κωδικός QR παράγεται ως εικόνα ή σχέδιο και έχει όλες τις ιδιότητες που συνδέονται με εικόνα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο - Κωδικός QR.


URL ή κείμενο

Το κείμενο από το οποίο θα δημιουργήσετε τον κωδικό QR.

Διόρθωση σφάλματος

Η τιμή διόρθωσης σφάλματος για τον κωδικό QR που πρόκειται να δημιουργηθεί. Η διόρθωση σφάλματος κωδικού QR είναι ένα μέτρο που βοηθά κωδικό QR να ανακτηθεί εάν υποστεί βλάβη.

Υπάρχουν τέσσερις τυπικές τιμές διόρθωσης σφάλματος.

Περίγραμμα

Το πλάτος σε κουκκίδες του πλαισίου που περιβάλλει τον κωδικό QR.

Παράδειγμα

Ο παρακάτω κωδικός QR δημιουργήθηκε για το κείμενο www.libreoffice.org:

Παράδειγμα κώδικα QR

Κωδικός QR στη Wikipedia

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!