Προστασία περιεχομένων στο LibreOffice

Ακολουθεί μια σύνοψη των διαφόρων τρόπων προστασίας περιεχομένου από τροποποίηση, διαγραφή ή προβολή στο LibreOffice.

Προστασία εγγράφων με κωδικούς πρόσβασης κατά την αποθήκευση

Σε όλα τα έγγραφα, τα οποία αποθηκεύονται σε Μορφή OpenDocument είναι δυνατό να αποδοθεί κωδικός πρόσβασης. Το άνοιγμα των εγγράφων αυτών δεν είναι πλέον δυνατό χωρίς τον κωδικό πρόσβασης. Το περιεχόμενο διαθέτει ασφάλεια, ώστε να μην είναι δυνατή η ανάγνωσή του ούτε με εξωτερικό πρόγραμμα επεξεργασίας. Αυτό ισχύει για το περιεχόμενο, τα γραφικά και τα αντικείμενα OLE.

Ενεργοποίηση προστασίας

Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση ως και μαρκάρετε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση με κωδικό. Αποθηκεύστε το έγγραφο.

Απενεργοποίηση προστασίας

Ανοίξτε το έγγραφο, εισάγοντας το σωστό κωδικό. Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση ως και καθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση με κωδικό.


tip

Είναι δυνατή η χρήση του OpenPGP για τον καθορισμό ιδιωτικών και δημόσιων κλειδιών που θα χρησιμοποιηθούν για την κρυπτογράφηση εγγράφων LibreOffice. Διαβάστε Κρυπτογράφηση εγγράφων με OpenPGP για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης κλειδιών κρυπτογράφησης OpenPGP.


Προστασία σήμανσης αναθεώρησης

Με κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται στο LibreOffice Calc και στο LibreOffice Writer, η λειτουργία αναθεώρησης καταγράφει ποιος έκανε την αλλαγή. Η λειτουργία αυτή είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί με προστασία, ώστε η απενεργοποίηση της να είναι δυνατή μόνο με την εισαγωγή του σωστού κωδικού πρόσβασης. Μέχρι τότε, θα συνεχίσουν να καταγράφονται όλες οι αλλαγές. Δεν είναι δυνατή η αποδοχή ή η απόρριψη των αλλαγών.

Ενεργοποίηση προστασίας

Επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Προστασία. Εισάγετε και επιβεβαιώστε έναν κωδικό πρόσβασης με τουλάχιστον έναν χαρακτήρα.

Απενεργοποίηση προστασίας

Επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Προστασία. Εισάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης.


Προστασία πλαισίων, γραφικών και αντικειμένων OLE

Μπορείτε να προστατέψετε το περιεχόμενο, τη θέση και το μέγεθος εισαγόμενων γραφικών. Το ίδιο εφαρμόζεται στα πλαίσια (στο Writer) και στα αντικείμενα OLE.

Ενεργοποίηση προστασίας

Παραδείγματος χάρη, για γραφικά εισαγόμενα στο Writer: Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες - Επιλογές. Στην Προστασία, σημειώστε το Περιεχόμενα, Θέση και/ή Μέγεθος.

Απενεργοποίηση προστασίας

Παραδείγματος χάρη, για γραφικά εισαγόμενα στο Writer: Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες - Επιλογές. Στην Προστασία, ξεσημειώστε το αντίστοιχο.


Προστασία αντικειμένων σχεδίασης και αντικειμένων φόρμας

Τα αντικείμενα σχεδίασης τα οποία εισαγάγετε στα έγγραφά σας με τη βοήθεια της γραμμής εργαλείων Σχέδιο είναι δυνατό να προστατευτούν από τυχαία μετακίνηση ή αλλαγή μεγέθους. Το ίδιο μπορεί να γίνει με αντικείμενα φόρμας, τα οποία εισάγονται με τη γραμμή εργαλείων Στοιχεία ελέγχου φόρμας.

Ενεργοποίηση προστασίας

Επιλέξτε τη καρτέλα Μορφή - Αντικείμενα - Θέση και μέγεθος - Θέση και μέγεθος. Μαρκάρετε το πεδίο σήμανσης Θέση ή Μέγεθος.

Απενεργοποίηση προστασίας

Επιλέξτε τη καρτέλα Μορφή - Αντικείμενο - Θέση και μέγεθος - Θέση και μέγεθος. Αποεπιλέξτε το πεδίο σήμανσης Θέση ή Μέγεθος.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!