Χρήση Microsoft Office και LibreOffice

Το LibreOffice μπορεί να ανοίξει και να αποθηκεύσει έγγραφα στις μορφές αρχείου Microsoft Office, συμπεριλαμβάνοντας τις μορφές Microsoft Office Open XML.

Άνοιγμα ενός αρχείου Microsoft Office

  1. Επιλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα. Διαλέξτε να ανοίξτε ένα αρχείο Microsoft Office από το παράθυρο διαλόγου αρχείου του LibreOffice.

Το αρχείο MS Office...

...θα ανοίξει στην εφαρμογή του LibreOffice

Microsoft Word, *.doc, *.docx

LibreOffice Writer

Microsoft Excel, *.xls, *.xlsx

LibreOffice Calc

Microsoft PowerPoint, *.ppt, *.pps, *.pptx

LibreOffice Impress


Αποθήκευση ως ένα αρχείο Microsoft Office

  1. Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση ως.

  2. Στο πεδίο Τύπος αρχείου, επιλέξτε μία μορφή αρχείου Microsoft Office.

Αποθήκευση εγγράφων σε μορφές Microsoft Office ως προεπιλογή

  1. Επιλέξτε - Φόρτωση/Αποθήκευση- Γενικά.

  2. Στην περιοχή Προεπιλεγμένος τύπος αρχείου και ρυθμίσεις ODF, επιλέξτε πρώτα έναν τύπο εγγράφου, έπειτα επιλέξτε τον τύπο αρχείου για αποθήκευση.

Από τώρα και στο εξής, αν αποθηκεύετε ένα έγγραφο, ο Τύπος αρχείου θα ορίζεται σύμφωνα με την επιλογή σας. Βέβαια, μπορείτε ακόμη να επιλέξετε ένα άλλο τύπο αρχείου στον διάλογο αποθήκευσης του αρχείου.

Μετατροπή πολλών αρχείων Microsoft Office σε μορφή OpenDocument

Ο Αυτόματος πιλότος μετατροπής εγγράφου θα αντιγράψει και θα μετατρέψει όλα τα αρχεία Microsoft Office σε ένα φάκελο σε έγγραφα LibreOffice στη μορφή αρχείου OpenDocument. Μπορείτε να ορίσετε τον φάκελο για ανάγνωση, και τον φάκελο όπου τα τροποποιημένα έγγραφα θα αποθηκεύονται.

  1. Επιλέξτε Αρχείο - Αυτόματοι πιλότοι - Μετατροπέας εγγράφου για να ξεκινήσει ο αυτόματος πιλότος.

Μακροεντολές στο Microsoft Office και στο LibreOffice

Εκτός λίγων εξαιρέσεων, το Microsoft Office και το LibreOffice δεν μπορούν να εκτελέσουν τον ίδιο κώδικα μακροεντολής. Το Microsoft Office χρησιμοποιεί κώδικα VBA (Visual Basic for Applications), και το LibreOffice χρησιμοποιεί κώδικα Basic βασισμένο στο περιβάλλον LibreOffice API (Application Program Interface). Αν και η γλώσσα προγραμματισμού είναι η ίδια, διαφέρουν τα αντικείμενα και οι μέθοδοι.

note

Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις του LibreOffice μπορούν να τρέξουν μερικά σενάρια Excel Visual Basic, εάν ενεργοποιήσετε αυτό το γνώρισμα στο - Φόρτωση/αποθήκευση - Ιδιότητες VBA.


Αν χρησιμοποιείτε μακροεντολές σε μια από τις εφαρμογές και θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ίδια λειτουργία σε άλλη εφαρμογή, πρέπει να επεξεργαστείτε τις μακροεντολές. Το LibreOffice μπορεί να φορτώσει τις μακροεντολές που περιέχονται μέσα στα αρχεία Microsoft Office και μετά μπορείτε να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τον κώδικα μακροεντολών στον επεξεργαστή LibreOffice Basic IDE.

Μπορείτε να επιλέξετε τη διατήρηση ή όχι των μακροεντολών VBA

Ανοίξτε ένα έγγραφο Microsoft Office που περιέχει κώδικα μακροεντολών VBA. Αλλάξτε μόνο τα κανονικά περιεχόμενα (κείμενο, κελιά, γραφικά), και μην επεξεργαστείτε τις μακροεντολές. Αποθηκεύστε το έγγραφο ως τύπο αρχείου Microsoft Office. Ανοίξτε το αρχείο σε Microsoft Office, και οι μακροεντολές VBA θα τρέχουν σαν πρώτα.

Μπορείτε να σβήσετε τις μακροεντολές VBA από ένα αρχείο Microsoft Office καθώς το φορτώνετε ή το αποθηκεύετε.

  1. Επιλέξτε - Φόρτωση/Αποθήκευση - Ιδιότητες VBA για να ορίσετε το χειρισμό μακροεντολών της VBA τουLibreOffice.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!