Πρότυπα στον διαχειριστή προτύπων

Η συνιστώμενη μέθοδος εργασίας με πρότυπα είναι η χρήση του Διαχειριστή προτύπων και οι εντολές στο υπομενού Αρχείο - Πρότυπα, το Επεξεργασία προτύπου και το Αποθήκευση ως πρότυπο. Αυτές οι εντολές είναι επαρκείς για βασική διαχείριση των προτύπων στο LibreOffice.

Αυτός ο οδηγός εξηγεί την αλληλεπίδραση με τον Διαχειριστή προτύπων. Αυτές οι πληροφορίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, εάν θέλετε να διαχειριστείτε άμεσα καταλόγους, αλλά να εξακολουθείτε να είσαστε συντονισμένοι με τον διαχειριστή προτύπων.

Εργασία με αρχεία προτύπων

Ο διαχειριστής αρχείων αναγνωρίζει αρχεία προτύπων από την επέκταση των αρχείων τους. Αναγνωρίζονται οι παρακάτω επεκτάσεις:

Εφαρμογή

Επεκτάσεις

Writer

.ott .otm .oth .stw .dot .dotx

Calc

.ots .stc .xlt .xltm .xltx

Impress

.otp .pot .potm .potx .sti

Draw

.otg .std


Για πληροφορίες για την έννοια των επεκτάσεων δείτε Μετατροπή φίλτρου.

Εργασία με ονόματα προτύπων

Ο διαχειριστής προτύπων εμφανίζει το πεδίο τίτλου ενός εγγράφου ως το όνομα προτύπου. Εφόσον το πεδίο τίτλου δεν είναι κενό, το όνομα του αρχείου δεν έχει συνέπειες για το εμφανιζόμενο όνομα προτύπου στον διαχειριστή προτύπων. Εάν το πεδίο τίτλου είναι κενό, εμφανίζεται το όνομα αρχείου χωρίς επέκταση ως το όνομα του προτύπου.

note

Εάν δύο πρότυπα έχουν την ίδια ακριβώς είσοδο στο πεδίο τίτλου και ανήκουν στην ίδια κατηγορία, εμφανίζεται τότε μόνο ένα πρότυπο στον Διαχειριστή προτύπων.


Οι τίτλοι εξαρτώνται από πεζά-κεφαλαία. Παραδείγματος χάρη, εάν ένα πρότυπο στην κατηγορία Τα πρότυπά μου έχει τον τίτλο a4 και ένα άλλο έχει τον τίτλο A4, τότε εμφανίζονται και τα δύο πρότυπα στον διαχειριστή προτύπων. Εάν και τα δύο πρότυπα έχουν τον τίτλο A4, τότε εμφανίζεται μόνο ένα.

Εάν τα πρότυπα έχουν τον ίδιο τίτλο, αλλά ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, τότε εμφανίζονται όλα στον διαχειριστή προτύπων. Παραδείγματος χάρη, εάν τρία πρότυπα έχουν τον τίτλο A4 και κάθε πρότυπο ανήκει σε διαφορετική κατηγορία, τότε εμφανίζονται και τα τρία πρότυπα με το όνομα προτύπου A4.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το πεδίο τίτλου επιλέγοντας Αρχείο - Ιδιότητες - Περιγραφή. Εάν αλλάξετε το πεδίο τίτλου, τότε ο νέος τίτλος εμφανίζεται επίσης ως το όνομα προτύπου στον διαχειριστή προτύπων. Εναλλακτικά, εάν χρησιμοποιείτε την εντολή Μετονομασία στο μενού περιβάλλοντος ενός προτύπου, τότε το πεδίο τίτλου του προτύπου μεταβάλλεται στο νέο όνομα προτύπου.

Εάν χρησιμοποιήσετε τον διάλογο Αρχείο - Αποθήκευση ως πρότυπο, τότε το εισαγόμενο όνομα σε αυτόν τον διάλογο χρησιμοποιείται ως το όνομα αρχείου και εισάγεται στο πεδίο τίτλου. Εάν αλλάξετε το όνομα αρχείου αργότερα, το πρότυπο θα εξακολουθήσει να εμφανίζεται στον διαχειριστή προτύπων σύμφωνα με την καταχώριση στο πεδίο τίτλου.

note

Το πεδίο τίτλου ενός προτύπου περιλαμβάνεται στο πεδίο τίτλου των νέων εγγράφων που δημιουργούνται από το πρότυπο.


Έλεγχος των αρχείων που εμφανίζονται στον διαχειριστή προτύπων

Ο διαχειριστής προτύπων εμφανίζει πρότυπα που βρίσκονται στους καταλόγους που ορίστηκαν στον διάλογο Διαδρομές για πρότυπα. Ο διάλογος βρίσκεται επιλέγοντας - LibreOffice - Διαδρομές, επιλέγοντας Πρότυπα και πατώντας Επεξεργασία.

Εσωτερικές διαδρομές

Οι κατάλογοι εσωτερικών διαδρομών δεν μπορούν να αλλαχθούν. Ταυτοποιούν τη θέση των προκαθορισμένων προτύπων. Αυτά τα πρότυπα εμφανίζονται πάντα στον διαχειριστή προτύπων.

Διαδρομές χρήστη

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τη διαδρομή χρήστη είναι ο υποκατάλογος πρότυπα στον κατάλογο κατατομής (προφίλ) χρήστη.Η θέση του καταλόγου {user profile (κατατομή χρήστη)} καθορίζεται όταν εγκαθίσταται το LibreOffice. Δείτε την ενότητα Προεπιλεγμένη θέση στη σελίδα Wiki για την κατατομή (προφίλ) χρήστη του LibreOffice για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τυπικές θέσεις της κατατομής χρήστη στα διάφορα λειτουργικά συστήματα.

Τα πρότυπα στους καθορισμένους καταλόγους στη διαδρομή χρήστη και τους υποκαταλόγους τους εμφανίζονται στον διαχειριστή προτύπων. Υποκατάλογοι μέσα στους υποκαταλόγους δεν αναγνωρίζονται.

Μπορείτε να προσθέσετε πρόσθετους καταλόγους στη διαδρομή χρήστη. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας κατάλογος στη διαδρομή χρήστη, αλλά δεν υπάρχουν όρια στο πού βρίσκεται.

note

Δεν είναι καλή ιδέα να προσθέσετε ένα κατάλογο εγγράφου ριζικού, ή άλλο κατάλογο υψηλού επιπέδου, στη διαδρομή χρήστη του προτύπου σας. Όλοι οι υποκατάλογοι στον κατάλογο διαδρομής χρήστη εμφανίζονται στον διαχειριστή προτύπων ως κατηγορίες.


Εάν έχετε περισσότερους από έναν καταλόγους στη διαδρομή χρήστη, τότε θα πρέπει να επιλέξετε ποιος κατάλογος θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο ως πρότυπο όταν χρησιμοποιηθεί η εντολή Αρχείο - Αποθήκευση ως πρότυπο.

Το πλήκτρο Προεπιλογή επαναφέρει τη διαδρομή χρήστη στην αρχική ρύθμιση, όταν εγκαταστάθηκε το LibreOffice.

Εργασία με κατηγορίες

Τα ονόματα των υποκαταλόγων στους καταλόγους του χρήστη εμφανίζονται ως ονόματα κατηγορίας στον διαχειριστή προτύπων. Εάν μετονομάσετε μια κατηγορία, ο υποκατάλογος συνεχίζει να χρησιμοποιείται, με το νέο όνομα της κατηγορίας αποθηκευμένο στο groupuinames.xml στην επιλεγμένη διαδρομή από προεπιλογή.

Όταν επιλέγεται μια κατηγορία, τότε όλα τα πρότυπα σε αυτόν τον υποκατάλογο εμφανίζονται στον διαχειριστή προτύπων, εάν το Όλες οι εφαρμογές είναι η επιλογή Φίλτρου.

Μια κατηγορία μπορεί να εμφανίσει πρότυπα μόνο στον δικό της υποκατάλογο, με δύο εξαιρέσεις.

Κατηγορίες μέσα σε κατηγορία δεν είναι δυνατές, επειδή δεν αναγνωρίζονται οι υποκατάλογοι μέσα σε υποκαταλόγους.

Μπορείτε να μετονομάσετε και να διαγράψετε κατηγορίες στην προεπιλεγμένη διαδρομή που επιλέχθηκε στον διάλογο Επεξεργασία διαδρομών.

warning

Εάν διαγράψετε μια κατηγορία της οποίας ο υποκατάλογος είναι στην επιλεγμένη διαδρομή από προεπιλογή, τότε διαγράφονται ο υποκατάλογος που σχετίζεται με το όνομα της κατηγορίας και όλα τα αρχεία στον υποκατάλογο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!