Συντομεύσεις (LibreOffice Προσιτότητα)

Μπορείτε να χειριστείτε το LibreOffice χωρίς το ποντίκι, κάνοντας χρήση μόνο του πληκτρολογίου.

Σε κάθε κύρια σελίδα βοήθειας μιας εφαρμογής ( π.χ. η κύρια σελίδα βοήθειας του LibreOffice Writer ή του LibreOffice Calc) υπάρχει ένας σύνδεσμος για πρόσβαση στη βοήθεια των συντομεύσεων πληκτρολογίου για εκείνη την εφαρμογή.

Επιπρόσθετα, κάτω από τη λέξη-κλειδί "Προσιτότητα" θα βρείτε βήμα προς βήμα οδηγίες για το πώς να ελέγχετε την επιλεγμένη λειτουργική μονάδα χωρίς συσκευή ποντικιού.

Εικονίδιο σημείωσης

Μερικά από τα πλήκτρα συντόμευσης μπορεί να έχουν ανατεθεί στο σύστημα επιφάνειας εργασίας σας. Πλήκτρα που έχουν ανατεθεί στην επιφάνεια εργασίας δεν είναι διαθέσιμα στο LibreOffice. Δοκιμάστε να αναθέσετε διαφορετικά πλήκτρα είτε στο LibreOffice, στο Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο, είτε στην επιφάνεια εργασίας σας.


Εργασία με το περιβάλλον χρήσης του LibreOffice χωρίς ποντίκι

Ενεργοποίηση γραμμών μενού, γραμμών εργαλείων, παραθύρων, και εγγράφων

Πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο F6 μεταστρέφεται η εστίαση και γίνεται περιήγηση στα ακόλουθα αντικείμενα:

Πατήστε Shift+F6 για εναλλαγή μέσα από αντικείμενα κατά αντίστροφη κατεύθυνση.

Πατήστε +F6 για να μεταβείτε στο έγγραφο.

Πατήστε F10 για εναλλαγή στη γραμμή μενού και πίσω.

Το Escape κλείνει ένα δευτερεύον μενού, μια γραμμή εργαλείων, ή το τρέχον παράθυρο.

Κλήση μια εντολής μενού

Πατήστε ή F6 ή F10 για να επιλέξετε το πρώτο μενού (το μενού Αρχείο). Με το δεξί βέλος μπορείτε να επιλέξετε το επόμενο μενού και με το αριστερό βέλος το προηγούμενο.

Το πλήκτρο κάτω βέλους ανοίγει ένα επιλεγμένο μενού. Οποιοδήποτε επιπρόσθετο βέλος κάτω βέλος ή πάνω βέλος μετακινεί την επιλογή ανάμεσα στις εντολές του μενού. Με δεξί βέλος ανοίγετε οποιοδήποτε υπάρχον υπομενού.

Πατήστε Enter για να εκτελεστεί η επιλεγμένη εντολή του μενού.

Εκτέλεση μιας εντολής εικονιδίου

Πατήστε F6 επανειλημμένα μέχρι το πρώτο εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων να επιλεχθεί. Χρησιμοποιήστε το δεξί και αριστερό πλήκτρο βέλους για να διαλέξετε ένα εικονίδιο στην οριζόντια γραμμή εργαλείων. Κατά τον ίδιο τρόπο, χρησιμοποιήστε τα πάνω και κάτω πλήκτρα για να διαλέξετε ένα εικονίδιο στην κάθετη γραμμή εργαλείων. Το πλήκτρο Home επιλέγει το πρώτο εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων ενώ το πλήκτρο End το τελευταίο.

Πατήστε Enter για να εκτελεστεί το επιλεγμένο εικονίδιο. Αν το επιλεγμένο εικονίδιο απαιτεί μια ακόμα ενέργεια από το ποντίκι, όπως η εισαγωγή ενός ορθογωνίου, τότε το πάτημα του Enter δεν είναι αρκετό: σε αυτές τις περιπτώσεις πατήστε +Enter.

Αν μια γραμμή εργαλείων είναι μεγαλύτερη από αυτό που μπορεί να εμφανισθεί στην οθόνη, εμφανίζεται ένα εικονίδιο στα δεξιά ή στην χαμηλότερη άκρη. Επιλέξτε την γραμμή εργαλείων και πατήστε PageUp ή PageDown για να εμφανισθούν τα υπόλοιπα εικονίδια.

Ειδικές υποδείξεις για τις γραμμές εργαλείων

Πατήστε το κάτω βέλος ή το δεξί βέλος για να ανοίξετε την επιλεγμένη γραμμή εργαλείων. Αυτό ισοδυναμεί σε ένα κλικ του ποντικιού. Στη γραμμή εργαλείων χρησιμοποιήστε το δεξιό και αριστερό βέλος. Τα πλήκτρα Home και End επιλέγουν αντίστοιχα το πρώτο και τελευταίο εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων.

Κλείστε την γραμμή εργαλείων με Esc. Δεν είναι δυνατόν να μετακινηθεί η γραμμή εργαλείων χωρίς ένα ποντίκι.

Επιλογή από ένα πεδίο συνδυασμού

Σύνθετο πλαίσιο

Επιλέξτε το πεδίο συνδυασμού. Πατήστε Enter.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κάτω βέλος ή Page Down για να κυλίσετε προς τα κάτω στις καταχωρίσεις του πεδίου συνδυασμού , ή τα πλήκτρα πάνω βέλος ή Page Up για να κυλίσετε προς τα πάνω. Το πλήκτρο Home σας πάει στην πρώτη καταχώριση και το πλήκτρο End στη τελευταία.

Πατήστε Enter για να εκτελέστε την επιλεγμένη καταχώριση.

Επιλογή στους πίνακες

Σε πολλά παράθυρα, παράθυρα διαλόγων, και σε πεδία στοιχείων ελέγχου πινάκων, υπάρχουν πίνακες για να επιλέξετε δεδομένα, για παράδειγμα, στο δεξί μέρος της Προβολή προέλευσης δεδομένων. Τα ακόλουθα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για επιλογές σε αυτούς τους πίνακες:

Μέγεθος και θέση των παραθύρων και των διαλόγων

 1. Πρώτα πατήστε +spacebar.

  Ένα μενού συστήματος ανοίγει με εντολές μενού όπως Μετακίνηση, Αλλαγή μεγέθους και Κλείσιμο.

 2. Επιλέξτε μια εντολή (κάτω βέλος, και μετά Enter).

 3. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε ή να αλλάξετε μέγεθος στο παράθυρο διαλόγου ή στο παράθυρο.

 4. Πατήστε Enter για να αποδεχτείτε την αλλαγή. Πατήστε Esc για να ακυρώσετε τις αλλαγές.

Αγκύρωση και κατάργηση αγκύρωσης παραθύρων και γραμμών εργαλείων

 1. Πατήστε F6 μέχρι να επιλεχθεί το παράθυρο ή η γραμμή εργαλείων.

 2. Πατήστε +Shift+F10.

Επιλογή αντικειμένων

Πατήστε Shift+F4 για επιλογή του πρώτου αντικειμένου στο τρέχον έγγραφο. Όταν ένα αντικείμενο επιλέγεται, πατήστε Tab για να επιλέξετε το επόμενο αντικείμενο, ή πατήστε Esc για να επιστρέψετε στο κείμενο.

Επεξεργασία Αντικειμένων

Ένα επιλεγμένο αντικείμενο OLE μπορεί να ενεργοποιηθεί με το πλήκτρο Enter.

Επεξεργασία θέσης και μεγέθους των αντικειμένων

Επεξεργασία των αγκυρών από τα αντικείμενα

Μπορείτε να μετακινήσετε την άγκυρα ενός αντικειμένου με τα πλήκτρα βέλους. Πρώτα εισάγετε την κατάσταση επεξεργασίας σημείου χειρισμού και επιλέξτε την άγκυρα. Τώρα μπορείτε να μετακινήσετε την άγκυρα σε διάφορες κατευθύνσεις, πράγμα το οποίο εξαρτάται από τον τύπο της άγκυρας.

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο.

 2. Μπείτε σε κατάσταση επεξεργασίας σημείου χειρισμού με τα +Tab.

 3. Η πάνω αριστερή λαβή αρχίζει να αναβοσβήνει. Πατήστε +Tab πολλές φορές, μέχρι να μην αναβοσβήνει καμία λαβή. Αυτό σηματοδοτεί ότι τώρα η άγκυρα του αντικειμένου είναι ενεργή.

 4. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε την άγκυρα. Το αντικείμενο ακολουθεί την άγκυρα όπως αρμόζει.

Μπορείτε να αλλάξετε την αγκύρωση του επιλεγμένου αντικειμένου για παράδειγμα στο μενού περιεχομένου του αντικειμένου.

Προσαρμογή των γραμμών διαίρεσης

Έγγραφα του LibreOffice Calc, του LibreOffice Draw, και του LibreOffice Impress μπορούν να διαιρεθούν οριζόντια και κάθετα σε χωριστές προβολές. Κάθε προβολή μπορεί να εμφανίζει διαφορετικά μέρη του εγγράφου. Χρησιμοποιώντας το ποντίκι, μπορείτε να μετακινήσετε μια γραμμή διαίρεσης από την γραμμή κύλισης μέσα στο έγγραφο.

Έλεγχος στη προβολή προέλευσης δεδομένων

+Shift+ F4 ανοίγει και κλείνει την προβολή πηγής δεδομένων.

F6: εναλλάσσει μεταξύ εγγράφου και γραμμών εργαλείων.

+ (πλήκτρο με το σύμβολο συν): επεκτείνει την επιλεγμένη καταχώρηση στον εξερευνητή της προέλευσης δεδομένων.

- (πλήκτρο με το σύμβολο πλην): αποκρύπτει την επιλεγμένη καταχώρηση στον εξερευνητή της προέλευσης δεδομένων.

+Shift+E: εναλλάσσει την εστίαση μεταξύ περιήγησης δεδομένων και πίνακα.

Συντομεύσεις στο παράθυρο σχεδίασης ερωτημάτων

F6: εναλλάσσει μεταξύ γραμμής αντικειμένων, προβολή πίνακα, και επιλογή περιοχής.

+Πάνω βέλος ή +κάτω βέλος: μετακινεί το περίγραμμα πάνω ή κάτω μεταξύ προβολή πίνακα και περιοχής επιλογής.

Πλήκτρα στη προβολή πίνακα (πάνω περιοχή σχεδίασης ερωτήματος) και στο παράθυρο Σχέσεων

+πλήκτρο βέλους: μετακινεί τον επιλεγμένο πίνακα στην κατεύθυνση του βέλους.

+Shift+πλήκτρο βέλους: αλλάζει το μέγεθος του επιλεγμένου πίνακα στην προβολή πίνακα.

Del: διαγράφει τον επιλεγμένο πίνακα ή την σύνδεση από την προβολή πινάκων.

Tab: εναλλαγή μεταξύ πινάκων και συνδέσεων στη προβολή πίνακα.

Enter: όταν μια σύνδεση έχει επιλεχθεί, το πλήκτρο Enter ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες της σύνδεσης.

Enter: όταν ένας πίνακας είναι επιλεγμένος, το κουμπί Enter εισάγει το πρώτο πεδίο δεδομένων από το πεδίο λίστας μέσα στην επιλογή περιοχής.

Πλήκτρα στην περιοχή επιλογής (κάτω περιοχή σχεδίασης ερωτήματος)

+Αριστερό βέλος ή δεξί βέλος: μετακινεί την επιλεγμένη στήλη στα αριστερά ή τα δεξιά.

Πλήκτρα στο παράθυρο σχεδίασης πινάκων

F6: εναλλάσσει μεταξύ γραμμής εργαλείων, προβολή στήλης και περιοχή ιδιοτήτων.

Ρύθμιση του επεξεργαστή ImageMap

Έλεγχος της Βοήθειας

Πατήστε Shift+F1 για να εμφανιστούν οι Εκτεταμένες συμβουλές για την τρέχουσα εντολή, εικονίδιο ή στοιχείο ελέγχου.

Περιήγηση των σελίδων της βασικής βοήθειας

Έλεγχος του παραθύρου διαλόγου εισαγωγής κειμένου (εισαγωγή αρχείου CSV)

Χάρακας

Προεπισκόπηση

Έλεγχος του παραθύρου διαλόγου Εισαγωγή - Ειδικός χαρακτήρας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!