Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων, όπως είναι τα σημάδια επιλογής, τα πλαίσια, τα σύμβολα τηλεφώνων στο κείμενό σας.

Ειδικοί χαρακτήρες

Αυτόματη διόρθωση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!