Σχετικοί και απόλυτοι σύνδεσμοι

Όταν περιλαμβάνετε υπερσυνδέσμους, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη δύο παράγοντες: εάν έχουν οριστεί ως σχετικές ή απόλυτες κατά την αποθήκευση και εάν το αρχείο είναι παρόν ή όχι.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Όταν αφήσετε το ποντίκι επάνω σε έναν υπερσύνδεσμο, μια συμβουλή της Βοήθειας εμφανίζει πάντοτε την απόλυτη αναφορά, εφόσον το LibreOffice χρησιμοποιεί τα απόλυτα ονόματα διαδρομών εσωτερικά. Η πλήρης διαδρομή και διεύθυνση είναι δυνατό να εμφανιστούν μόνο κατά την προβολή του αποτελέσματος της εξαγωγής HTML, δηλ. με φόρτωση του αρχείου HTML ως "Κείμενο" ή με το άνοιγμά του με πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.


Επεξεργασία υπερσυνδέσμων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!