Εργασία με ομάδες

Μπορείτε να συνδυάσετε πολλά γραφικά αντικείμενα σε μια ομάδα έτσι ώστε να τα χρησιμοποιείτε ως ένα μεμονωμένο αντικείμενο.

Μπορείτε να μετακινήσετε, μετασχηματίσετε, τροποποιήσετε, παραμορφώσετε, ή να μετατρέψετε όλα τα αντικείμενα μαζί μιας ομάδας, και μπορείτε να μπείτε στην ομάδα οποιαδήποτε στιγμή για να αλλάξετε τα μεμονωμένα αντικείμενα.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες (μέγεθος γραμμής, γέμισμα χρώματος, και άλλα) όλων των αντικειμένων μαζί σε μία ομάδα, και μπείτε στην ομάδα και να αλλάξετε τα μεμονωμένα αντικείμενα.

Οι ομάδες μπορούν επίσης να συνδεθούν αλλεπάλληλα σε φόρμες ομάδων μέσα σε άλλες ομάδες.

Για να ομαδοποιήσετε αντικείμενα

 1. Επιλέξτε μαζί τα αντικείμενα που θέλετε να ομαδοποιήσετε. Κρατήστε πατημένο το Shift ενώ πατάτε στα μεμονωμένα αντικείμενα.

 2. Δεξιοπατήστε οποιαδήποτε από τα επιλεγμένα αντικείμενα για να ανοίξετε το μενού περιεχομένων. Στο Calc ή Writer, οι εντολές είναι σε ένα υπομενού Ομαδοποίηση, ενώ στο Impress ή Draw, είναι στο ανώτατο επίπεδο του μενού περιεχομένων.

 3. Επιλέξτε Ομαδοποίηση.

  Εικονίδιο σημείωσης

  Για να επιλέξτε τα αντικείμενα, μπορείτε επίσης να σύρετε ένα πλαίσιο επιλογής γύρο από τα αντικείμενα.


Για παράδειγμα, μπορείτε να ομαδοποιήσετε όλα τα αντικείμενα από ένα λογότυπο εταιρείας για να μετακινήσετε και τροποποιήσετε το λογότυπο ως απλό αντικείμενο.

Αφού έχετε ομαδοποιήσει τα αντικείμενα, η επιλογή οποιουδήποτε τμήματος της ομάδας επιλέγει όλη την ομάδα.

Για να μπείτε σε μία ομάδα

 1. Δεξιοπατήστε οποιαδήποτε αντικείμενο της ομάδας. Στο Calc ή Writer, οι εντολές είναι σε ένα υπομενού Ομαδοποίηση, ενώ στο Impress ή Draw, είναι στο ανώτατο επίπεδο του μενού περιεχομένων.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή στην ομάδα.

 3. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε και να επεξεργαστείτε ένα μεμονωμένο αντικείμενο της ομάδας.

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε αντικείμενα προς και από μία ομάδα σε αυτή την κατάσταση.

Τα αντικείμενα που δεν ανήκουν σε μία ομάδα φαίνονται με αμυδρά χρώματα.

Για να βγείτε από μία ομάδα

 1. Δεξιοπατήστε οποιοδήποτε αντικείμενο της ομάδας. Στο Calc ή Writer, οι εντολές είναι σε ένα υπομενού Ομαδοποίηση, ενώ στο Impress ή Draw, είναι στο ανώτατο επίπεδο του μενού περιεχομένων.

 2. Επιλέξτε Εξαγωγή από την ομάδα.

Για να αφήσετε μία ομάδα στο Draw ή Impress, μπορείτε επίσης να διπλοπατήσετε σε οποιοδήποτε σημείο έξω από την ομάδα.

Για να καταργήσετε την ομαδοποίηση μιας ομάδας

 1. Δεξιοπατήστε οποιοδήποτε αντικείμενο της ομάδας. Στο Calc ή Writer, οι εντολές είναι σε ένα υπομενού Ομαδοποίηση, ενώ στο Impress ή Draw, είναι στο ανώτατο επίπεδο του μενού περιεχομένων.

 2. Επιλέξτε Απομαδοποίηση.

Τώρα μπορείτε να επιλέξετε και να επεξεργαστείτε όλα τα αντικείμενα σαν μεμονωμένα αντικείμενα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!