Εργαλεία ανάπτυξης

Ελέγχει αντικείμενα σε έγγραφα του LibreOffice και εμφανίζει υποστηριζόμενες υπηρεσίες UNO, καθώς και διαθέσιμες μεθόδους, ιδιότητες και υλοποιημένες διεπαφές.

Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει επίσης την εξερεύνηση της δομής του εγγράφου χρησιμοποιώντας το πρότυπο αντικειμένων εγγράφου (DOM).

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Εργαλεία ανάπτυξης

Εικονίδιο εργαλείων ανάπτυξης

Εργαλεία ανάπτυξης


note

Τα Εργαλεία ανάπτυξης είναι ορατά σε όλα τα έγγραφα του LibreOffice Writer, Calc, Impress και Draw. Η οθόνη είναι σταθερή και παραμένει ορατή μέχρι να αποεπιλεγεί.


Όταν είναι ενεργοποιημένο το Εργαλεία ανάπτυξης, εμφανίζεται ένα προσαρτήσιμο παράθυρο στο κάτω μέρος της οθόνης. Αυτό το παράθυρο έχει δύο ενότητες:

note

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 7.2 για Writer, Calc, Impress και Draw.


Προβολή δέντρου προτύπου εγγράφου

Η αριστερή πλευρά του παραθύρου περιέχει ένα πλήκτρο εναλλαγής Τρέχουσα επιλογή, ένα πλήκτρο Ανανέωση και μια προβολή δέντρου που εμφανίζει όλα τα αντικείμενα στο έγγραφο.

Η συμπεριφορά της προβολής δέντρου εξαρτάται από την κατάσταση του πλήκτρου εναλλαγής Τρέχουσα επιλογή:

Οι τύποι αντικειμένων που εμφανίζονται από την Προβολή δέντρου προτύπου εγγράφου εξαρτώνται από την χρησιμοποιούμενη εφαρμογή του LibreOffice:

Εφαρμογή του LibreOffice

Υποστηριζόμενα αντικείμενα

Writer

Παράγραφοι
Τμήματα κειμένου σε μια παράγραφο
Σχήματα
Πίνακες
Πλαίσια
Γραφικά αντικείμενα
Ενσωματωμένα αντικείμενα (OLE)
Οικογένειες τεχνοτροπιών και τεχνοτροπίες

Calc

Φύλλα
Σχήματα ανά φύλλο
Διαγράμματα ανά φύλλο
Συγκεντρωτικοί πίνακες ανά φύλλο
Οικογένειες τεχνοτροπιών και στυλ τεχνοτροπίες

Impress

Διαφάνειες
Σχήματα ανά διαφάνεια
Κύριες διαφάνειες
Οικογένειες τεχνοτροπιών και τεχνοτροπίες

Draw

Σελίδες
Σχήματα ανά σελίδα
Οικογένειες τεχνοτροπιών και τεχνοτροπίες


Πίνακας ελέγχου αντικειμένων

Η δεξιά πλευρά του παραθύρου είναι ο Πίνακας επιθεώρησης αντικειμένων που εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που ελέγχεται.

Όνομα κλάσης: είναι το όνομα της κλάσης του αντικειμένου.

tip

Χρησιμοποιήστε το όνομα της κλάσης για να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στην τεκμηρίωση API. Για παράδειγμα, το αντικείμενο ανώτατου επιπέδου σε ένα έγγραφο Writer είναι ένα παράδειγμα της κλάσης SwXTextDocument, το οποίο τεκμηριώνεται στο Αναφορά κλάσης SwXTextDocument.


Μπορείτε να ελέγξετε περαιτέρω το αντικείμενο χρησιμοποιώντας τις τέσσερις διαθέσιμες καρτέλες που εμφανίζουν τις Διεπαφές, τις Υπηρεσίες, τις Ιδιότητες και τις Μεθόδους.

Οι πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο οργανώνονται σε στήλες σε κάθε καρτέλα. Το σύνολο των εμφανιζόμενων στηλών εξαρτάται από την επιλεγμένη καρτέλα.

Καρτέλες διεπαφών

Περιέχει μια μόνο στήλη που παρουσιάζει τον κατάλογο των διεπαφών που εφαρμόζονται από το αντικείμενο.

Καρτέλα υπηρεσιών

Περιέχει μία μόνο στήλη που παρουσιάζει τον κατάλογο των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από το αντικείμενο.

Καρτέλα ιδιοτήτων

Περιέχει τέσσερις στήλες που περιγράφουν τις ιδιότητες του αντικειμένου:

tip

Η καρτέλα Ιδιότητες περιλαμβάνει επίσης ένα πλαίσιο κειμένου στο κάτω μέρος για να εμφανιστεί η πλήρης αναπαράσταση κειμένου της τιμής της ιδιότητας.


Καρτέλα μεθόδων

Περιέχει τέσσερις στήλες που περιγράφουν τον συνδυασμένο κατάλογο μεθόδων που μπορούν να κληθούν από το τρέχον αντικείμενο:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!