Δήλωση και διαγραφή μιας βάσης δεδομένων

Δεδομένα από οποιοδήποτε αρχείο βάσης δεδομένων μπορούν να καταχωριστούν στο εγκατεστημένο στιγμιότυπο του LibreOffice. Μπορούν να καταχωριστούν μέσα που πληροφορούν το LibreOffice πού βρίσκονται τα δεδομένα, πώς είναι οργανωμένα, πώς λαμβάνονται αυτά τα δεδομένα και άλλα. Μόλις η βάση δεδομένων καταχωριστεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή μενού Προβολή - Πηγή δεδομένων για να προσπελάσετε τις εγγραφές δεδομένων από τα έγγραφα και υπολογιστικά φύλλα κειμένου σας.

Για να δηλώσετε ένα υπάρχον αρχείο βάσεως δεδομένων:

  1. Επιλέξτε - LibreOffice Base - Βάσεις δεδομένων.

  2. Κάντε κλικ στη Δημιουργία και επιλέξτε το αρχείο βάσης δεδομένων.

Για να αφαιρέσετε μία δηλωμένη βάση δεδομένων από το LibreOffice

  1. Επιλέξτε - LibreOffice Base - Βάσεις δεδομένων.

  2. Επιλέξτε το αρχείο βάσης δεδομένων και κάντε κλικ στη Διαγραφή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!