Δήλωση και διαγραφή μιας βάσης δεδομένων

Τα δεδομένα από οποιοδήποτε αρχείο βάσης δεδομένων μπορούν να καταχωριστούν στο εγκατεστημένο στιγμιότυπο του LibreOffice. Η εγγραφή σημαίνει να πείτε στο LibreOffice πού βρίσκονται τα δεδομένα, πώς είναι οργανωμένα, πώς μπορείτε να λάβετε αυτά τα δεδομένα και πολλά άλλα. Μόλις καταχωριστεί η βάση δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή μενού Προβολή - Πηγή δεδομένων για να προσπελάσετε τις εγγραφές δεδομένων από τα έγγραφα κειμένου και τα υπολογιστικά φύλλα.

Για να δηλώσετε ένα υπάρχον αρχείο βάσεως δεδομένων:

  1. Επιλέξτε - LibreOffice Base - Βάσεις δεδομένων.

  2. Κάντε κλικ στη Δημιουργία και επιλέξτε το αρχείο βάσης δεδομένων.

Για να αφαιρέσετε μία δηλωμένη βάση δεδομένων από το LibreOffice

  1. Επιλέξτε - LibreOffice Base - Βάσεις δεδομένων.

  2. Επιλέξτε το αρχείο βάσης δεδομένων και κάντε κλικ στη Διαγραφή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!