Επιλογές φίλτρου CSV

Το φίλτρο CSV δέχεται μια συμβολοσειρά επιλογής που περιέχει πέντε έως δεκατρία διακριτικά, διαχωρισμένα με κόμματα. Τα διακριτικά 6 έως 13 είναι προαιρετικά.

Παράδειγμα:

Εισαγωγή από UTF-8, Γλώσσα Γερμανικά, Διαχωρισμένα με κόμματα, Οριοθέτηση κειμένου ", Πεδίο αναφοράς ως κείμενο. Το αρχείο CSV έχει στήλες μορφοποιημένες ως ημερομηνία, αριθμό, αριθμό, αριθμό:

soffice --infilter="Text - txt - csv (StarCalc):44,34,76,1,1/5/2/1/3/1/4/1,1031,true,true" test.csv

Εξαγωγή σε Windows-1252, Οριοθέτης πεδίου : κόμμα, Οριοθέτης κειμένου : εισαγωγικό, Αποθήκευση περιεχομένων κελιού όπως φαίνεται:

soffice --convert-to "Text - txt - csv (StarCalc):44,34,ANSI,1,,0,false,true,true" --outdir=/home/user test.ods

Θέση διακριτικού

Ορισμός

Σημασία και παράδειγμα διακριτικού (Token)

1

Διαχωριστικό πεδίου

Διαχωριστικά πεδίων ως τιμές ASCII. Πολλαπλές τιμές διαχωρίζονται με το σύμβολο πλάγιας κάθετου ("/"), δηλαδή, εάν οι τιμές διαχωρίζονται με λατινικά (;) και οριζόντιους στηλοθέτες, το διακριτικό θα είναι 59/9. Για να αντιμετωπίσετε πολλά διαδοχικά διαχωριστικά ως ένα, προσθέστε το '/MRG' στο διακριτικό. Εάν το αρχείο περιέχει πεδία σταθερού πλάτους, χρησιμοποιήστε το 'FIX'. Παράδειγμα: 44 (,)

2

Οριοθέτης κειμένου

Ο οριοθέτης κειμένου ως τιμή ASCII, όπως 34 για διπλά εισαγωγικά και 39 για μονά εισαγωγικά. Παράδειγμα: 34 (").

3

Σύνολο χαρακτήρων

Ο κωδικός συνόλου χαρακτήρων που χρησιμοποιείται στο αρχείο όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα. Παράδειγμα: 0 (Σύστημα).

4

Αριθμός γραμμής για να ξεκινήσετε την ανάγνωση.

Εισαγωγή CSV

N: αριθμός γραμμής για έναρξη ανάγνωσης. Παράδειγμα: 3 (ξεκινήστε από τρίτη γραμμή).

5

Κωδικοί μορφής κελιού για κάθε στήλη

Εισαγωγή CSV

Μια ακολουθία κώδικα στήλης/μορφοποίησης, όπου ο κώδικας μορφοποίησης δίνεται στον παρακάτω πίνακα. Παράδειγμα: "1/5/2/1/3/1/4/1".

Εάν χρησιμοποιούνται διαχωριστικά τιμών, η μορφή αυτού του διακριτικού είναι στήλη/μορφή[/στήλη/μορφή/…] όπου στήλη είναι ο αριθμός της στήλης, με το 1 να είναι η πιο αριστερή στήλη. Ο κωδικός μορφής περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.

Εάν το πρώτο διακριτικό είναι FIX, έχει τη μορφή έναρξη/μορφή[/start/format/…], όπου η αρχή είναι ο αριθμός του πρώτου χαρακτήρα για αυτό το πεδίο, με το 0 να είναι ο πιο αριστερός χαρακτήρας σε μια γραμμή. Η μορφή εξηγείται παρακάτω.

6

Αναγνωριστικό γλώσσας

Συμβολοσειρά που εκφράζεται με δεκαδικό συμβολισμό. Αυτό το διακριτικό είναι το ισοδύναμο του πλαισίου καταλόγου "Γλώσσα" στη διεπαφή χρήστη για εισαγωγή CSV. Εάν η τιμή είναι 0 ή παραλειφθεί, χρησιμοποιείται το αναγνωριστικό γλώσσας της διεπαφής χρήστη. Το αναγνωριστικό γλώσσας βασίζεται στα αναγνωριστικά γλώσσας της Microsoft.

7

Πεδίο με εισαγωγικά ως κείμενο

Συμβολοσειρά, είτε false, είτε true. Προεπιλεγμένη τιμή: false. Αυτό το διακριτικό είναι το ισοδύναμο του πλαισίου ελέγχου "Πεδίο αναφοράς ως κείμενο".

8

Ανίχνευση ειδικών αριθμών

Εισαγωγή: Συμβολοσειρά, είτε false είτε true. Προεπιλεγμένη τιμή: false. Αυτό το διακριτικό είναι το ισοδύναμο του πλαισίου ελέγχου "Εντοπισμός ειδικών αριθμών".

Εξαγωγή: Συμβολοσειρά, είτε false είτε true. Προεπιλεγμένη τιμή: true. Αυτό το διακριτικό δεν έχει ισοδύναμο διεπαφής χρήστη. Εάν true, τα αριθμητικά κελιά αποθηκεύονται ως αριθμοί. Εάν false, οι αριθμοί αποθηκεύονται ως κείμενο, με οριοθέτες κειμένου.

9

Αποθήκευση των περιεχομένων του κελιού όπως φαίνεται

Εξαγωγή CSV

Συμβολοσειρά, είτε false, είτε true. Προεπιλεγμένη τιμή:true. Αυτό το διακριτικό είναι το ισοδύναμο του πλαισίου ελέγχου "Αποθήκευση περιεχομένων κελιού όπως φαίνεται".

10

Εξαγωγή τύπων κελιών

Εξαγωγή CSV

Συμβολοσειρά, είτε false, είτε true. Προεπιλεγμένη τιμή: false. Εξαγωγή τύπων κελιών.

11

Αφαίρεση κενών

Εισαγωγή CSV

Συμβολοσειρά, είτε false, είτε true. Προεπιλεγμένη τιμή: false. Αφαιρέστε τα κενά. Περικόψτε τα αρχικά και τελικά κενά κατά την ανάγνωση του αρχείου.

12

Εξαγωγή φύλλων

Εξαγωγή CSV

Εξαγωγή ολόκληρου του εγγράφου σε αρχεία .csv μεμονωμένων φύλλων ή σε ένα καθορισμένο φύλλο.

 • 0 ή απουσιάζει: σημαίνει την προεπιλεγμένη συμπεριφορά, το πρώτο φύλλο από τη γραμμή εντολών ή το τρέχον φύλλο στις επιλογές φίλτρου μακροεντολών, που εξάγεται στο sample.csv

 • -1: για όλα τα φύλλα, κάθε φύλλο εξάγεται σε ένα μεμονωμένο αρχείο του ονόματος του αρχείου βάσης που συνδέεται με το όνομα του φύλλου, για παράδειγμα sample-Sheet1.csv, sample-Sheet2.csv και sample-Sheet3 .csv

 • N: εξάγετε το Ν-ο φύλλο εντός του εύρους του αριθμού των φύλλων. Παράδειγμα: για να εξαγάγετε το δεύτερο φύλλο, ορίστε το 2 εδώ για να λάβετε το sample-Sheet2.csv

13

Εισαγωγή ως τύποι

Εισαγωγή CSV

Συμβολοσειρά, είτε false είτε true. Προεπιλεγμένη τιμή: false. Καθορίζει εάν οι εκφράσεις τύπου που ξεκινούν με σύμβολο χαρακτήρα = ίσον θα αξιολογηθούν ως τύποι ή θα εισαχθούν ως δεδομένα κειμένου. Εάν true αξιολόγηση των τύπων στην εισαγωγή. Εάν οι τύποι false εισάγονται ως κείμενο. Εάν παραλειφθεί (δεν υπάρχει καθόλου), η προεπιλεγμένη τιμή είναι true για να διατηρηθεί η συμπεριφορά της συμβολοσειράς επιλογών των παλιών εκδόσεων που δεν είχαν καθόλου αυτό το διακριτικό. Εάν υπάρχει και είναι κενή (ή οποιαδήποτε άλλη τιμή εκτός από το true), η προεπιλεγμένη τιμή είναι false.


Ειδική περίπτωση αρχείων CSV με διαχωριστικό που ορίζεται στην πρώτη γραμμή

Η εισαγωγή και η εξαγωγή CSV υποστηρίζουν μια ρύθμιση διαχωριστικού πεδίων sep= και "sep=". Κατά την ανάγνωση ενός εγγράφου CSV, το διαχωριστικό λαμβάνεται από το αρχικό μοναδικό πεδίο sep= ή "sep=", εάν αυτό είναι το μόνο περιεχόμενο γραμμής.

Κατά την ανάγνωση ενός αρχείου CSV, η φόρμα σε εισαγωγικά διατηρείται ως περιεχόμενο κελιού (χωρίς εισαγωγικά).Δείτε sep=| όταν | είναι το διαχωριστικό στην πρώτη γραμμή. Στη μορφή χωρίς εισαγωγικά, το διαχωριστικό απορρίπτεται επειδή είναι ένα πραγματικό διαχωριστικό πεδίου στο περιβάλλον. Δείτε sep= στην πρώτη γραμμή.

Κατά τη σύνταξη ενός αρχείου CSV, το περιεχόμενο του υπάρχοντος μεμονωμένου επάνω αριστερού κελιού, όπως sep=| προσαρμόζεται στο τρέχον διαχωριστικό με την εισαγωγική μορφή του "sep=|" (εάν τα εισαγωγικά / οριοθέτες κειμένου δεν ορίζονται κενά και το | είναι το διαχωριστικό) και χρησιμοποιεί πάντα τον χαρακτήρα " διπλού εισαγωγικού ASCII.

Εάν η γραμμή που περιέχει το sep=| δεν πρόκειται να εισαχθεί ως δεδομένα, θυμηθείτε να ορίσετε τον αριθμό Από τη γραμμή στο παράθυρο διαλόγου σε 2. Σημειώστε ότι αυτή η γραμμή δεν θα διατηρηθεί κατά την εκ νέου αποθήκευση.

Παράδειγμα:


    sep=|
    "LETTER"|"ANIMAL"
    "a"|"aardvark"
    "b"|"bear"
    "c"|"cow"
  

Μορφοποίηση κωδικών για Διακριτικό (Token) 5

Σημασία

Κωδικός

Τυπικός

1

Κείμενο

2

MM/DD/YY (ΜΜ/ΗΗ/ΕΕ)

3

DD/MM/YY (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ)

4

YY/MM/DD (ΕΕ/ΜΜ/ΗΗ)

5

-

6

-

7

-

8

Αγνόηση πεδίου (μη εισαγωγή)

9

Αγγλικά-US

10


Κωδικοί συνόλου χαρακτήρων για διακριτικό 3

Σύνολο χαρακτήρων

Ευρετήριο

Άγνωστο

0

Windows-1252/WinLatin 1 (Δυτικό)

1

Apple Macintosh (Δυτικό)

2

DOS/OS2-437/US (Δυτικό)

3

DOS/OS2-850/Διεθνές (Δυτικό)

4

DOS/OS2-860/Πορτογαλικό (Δυτικό)

5

DOS/OS2-861/Ισλανδίας (Δυτικό)

6

DOS/OS2-863/Καναδικό-Γαλλικά (Δυτικό)

7

DOS/OS2-865/σκανδιναβικό (Δυτικό)

8

Προεπιλογή συστήματος

9

Σύμβολο

10

ASCII/US (Δυτικό)

11

ISO-8859-1 (Δυτικό)

12

ISO-8859-2 (Κεντρικής Ευρώπης)

13

ISO-8859-3 (Λατινικό 3)

14

ISO-8859-4 (Βαλτικής)

15

ISO-8859-5 (Κυριλικό)

16

ISO-8859-6 (Αραβικό)

17

ISO-8859-7 (Ελληνικό)

18

ISO-8859-8 (Εβραϊκό)

19

ISO-8859-9 (Τουρκικό)

20

ISO-8859-14 (Δυτικό)

21

ISO-8859-15/ΕΥΡΩ (Δυτικό)

22

DOS/OS2-737 (Ελληνικό)

23

DOS/OS2-775 (Βαλτικής)

24

DOS/OS2-852 (Κεντρικής Ευρώπης)

25

DOS/OS2-855 (Κυριλικό)

26

DOS/OS2-857 (Τουρκικό)

27

DOS/OS2-862 (Εβραϊκό)

28

DOS/OS2-864 (Αραβικό)

29

DOS/OS2-866/Ρωσικό (Κυριλλικό)

30

DOS/OS2-869/Σύγχρονα (Ελληνικά)

31

DOS/Windows-874 (Τάι)

32

Windows-1250/WinLatin 2 (Κεντρικής Ευρώπης)

33

Windows-1251 (Κυριλλικό)

34

Windows-1253 (Ελληνικό)

35

Windows-1254 (Τουρκικό)

36

Windows-1255 (Εβραϊκό)

37

Windows-1256 (Αραβικό)

38

Windows-1257 (Βαλτικής)

39

Windows-1258 (Βιετναμέζικο)

40

Apple Macintosh (Αραβικό)

41

Apple Macintosh (Κεντρικής Ευρώπης)

42

Apple Macintosh/Κροατικό (Κεντρικής Ευρώπης)

43

Apple Macintosh (Κυριλλικό)

44

Not supported: Apple Macintosh (Ντεβαναγκάρι)

45

Μη υποστηριζόμενο: Apple Macintosh (Φαρσί)

46

Apple Macintosh (Ελληνικό)

47

Μη υποστηριζόμενο: Apple Macintosh (Γκουτζαράτι)

48

Μη υποστηριζόμενο: Apple Macintosh (Γκουρμούκι)

49

Apple Macintosh (Εβραϊκό)

50

Apple Macintosh/Ισλανδίας (Δυτικό)

51

Apple Macintosh/Ρουμανικό (Κεντρικής Ευρώπης)

52

Apple Macintosh (Τάι)

53

Apple Macintosh (Τουρκικό)

54

Apple Macintosh/Ουκρανικό (Κυριλλικό)

55

Apple Macintosh (Απλοποιημένο κινέζικο)

56

Apple Macintosh (Παραδοσιακό κινέζικο)

57

Apple Macintosh (Ιαπωνικό)

58

Apple Macintosh (Κορεατικό)

59

Windows-932 (Ιαπωνικό)

60

Windows-936 (Απλοποιημένο κινέζικο)

61

Windows-Wansung-949 (Κορεατικό)

62

Windows-950 (Παραδοσιακό κινέζικο)

63

Shift-JIS (Ιαπωνικό)

64

GB-2312 (Απλοποιημένο κινέζικο)

65

GBT-12345 (Παραδοσιακό κινέζικο)

66

GBK/GB-2312-80 (Απλοποιημένο κινέζικο)

67

BIG5 (Παραδοσιακό κινέζικο)

68

EUC-JP (Ιαπωνικό)

69

EUC-CN (Απλοποιημένο κινέζικο)

70

EUC-TW (Παραδοσιακό κινέζικο)

71

ISO-2022-JP (Ιαπωνικό)

72

ISO-2022-CN (Απλοποιημένο κινέζικο)

73

KOI8-R (Κυριλλικό)

74

Unicode (UTF-7)

75

Unicode (UTF-8)

76

ISO-8859-10 (Κεντρικής Ευρώπης)

77

ISO-8859-13 (Κεντρικής Ευρώπης)

78

EUC-KR (Κορεατικό)

79

ISO-2022-KR (Κορεατικό)

80

JIS 0201 (Ιαπωνικό)

81

JIS 0208 (Ιαπωνικό)

82

JIS 0212 (Ιαπωνικό)

83

Windows-Johab-1361 (Κορεατικό)

84

GB-18030 (Απλοποιημένο κινέζικο)

85

BIG5-HKSCS (Απλοποιημένο κινέζικο)

86

TIS 620 (Τάι)

87

KOI8-U (Κυριλλικό)

88

ISCII Ντεβαναγκάρι (Ινδικό)

89

Unicode (Τροποποιημένο UTF-8 Ιάβας)

90

Τυπικό Adobe

91

Σύμβολα Adobe

92

PT 154 (κωδικογραφία των Windows Κυριλλικό Ασιατικό που αναπτύχθηκε σε ParaType)

93

Unicode UCS4

65534

Unicode UCS2

65535


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!