Ονόματα φίλτρων μετατροπής αρχείων

Πίνακες με ονόματα φίλτρων για μετατροπή εγγράφων γραμμή εντολών .

Χρήση

Τα ονόματα φίλτρων χρησιμοποιούνται κατά την εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων σε ξένες μορφές και τη μετατροπή μορφών αρχείων μέσω της γραμμής εντολών.

soffice --convert-to OutputFileExtension[:OutputFilterName[:OutputFilterParams[,param]]] [--outdir output_dir]

Εάν το --convert-to χρησιμοποιείται περισσότερες από μία φορές, η τελευταία τιμή του OutputFileExtension[:OutputFilterName[:OutputFilterParams]] ισχύει. Εάν το --outdir χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορές, ισχύει μόνο η τελευταία τιμή του. Για παράδειγμα:

--convert-to pdf *.doc

--convert-to pdf:writer_pdf_Export --outdir /home/user *.doc

--convert-to "html:XHTML Writer File:UTF8" *.doc

--convert-to "txt:Text (encoded):UTF8" *.doc

soffice --infilter="InputFilterName[:InputFilterParams[,param]]"

--infilter="Text (encoded):UTF8,LF,Liberation Mono,en-US".

Φίλτρα του WRITER

Εμφανιζόμενο όνομα φίλτρου

Όνομα API (OutputFilterName / InputFilterName)

Τύπος μέσου (OutputFileExtension)

Έγγραφο HTML (Writer)

"HTML (StarWriter)"

text/html (html xhtml htm)

Microsoft WinWord 1/2/5

"MS WinWord 5"

application/msword (doc)

Microsoft Word 6.0

"MS WinWord 6.0"

application/msword (doc)

Microsoft Word 95

"MS Word 95"

application/msword (doc)

Πρότυπο Microsoft Word 95

"MS Word 95 Vorlage"

application/msword (dot)

Word 97–2003

"MS Word 97"

application/msword (doc wps)

Πρότυπο Word 97–2003

"MS Word 97 Vorlage"

application/msword (dot wpt)

Έγγραφο κειμένου επίπεδου XML ODF

"OpenDocument Text Flat XML"

application/vnd.oasis.opendocument.text-flat-xml (fodt odt xml)

Rich Text (Πλούσιο κείμενο)

"Rich Text Format"

application/rtf (rtf)

Έγγραφο κειμένου OpenOffice.org 1.0

"StarOffice XML (Writer)"

application/vnd.sun.xml.writer (sxw)

Έγγραφο WordPerfect

"WordPerfect"

application/vnd.wordperfect (wpd)

Έγγραφο Microsoft Works

"MS_Works"

application/vnd.ms-works (wps)

Microsoft Write

"MS_Write"

application/x-mswrite (wri)

Microsoft Word για DOS

"DosWord"

None (doc)

Έγγραφο κειμένου ClarisWorks/AppleWorks

"ClarisWorks"

application/clarisworks (cwk)

Microsoft Word για Mac (v1 - v5)

"Mac_Word"

application/msword (doc)

Έγγραφο κειμένου Microsoft Works για Mac (v1 - v4)

"Mac_Works"

application/vnd.ms-works (wps)

Έγγραφο MacWrite

"MacWrite"

application/macwriteii (mw mcw)

Mariner Write Mac Classic v1.6 - v3.5

"Mariner_Write"

(mwd)

Έγγραφο WriteNow

"WriteNow"

(wn nx^d)

Έγγραφο AbiWord

"AbiWord"

application/x-abiword (abw zabw)

Έγγραφο T602

"T602Document"

application/x-t602 (602)

Έγγραφο Lotus WordPro

"LotusWordPro"

application/vnd.lotus-wordpro (lwp)

Κείμενο

"Text"

text/plain (csv tsv tab txt)

Κείμενο - Επιλογή κωδικοποίησης

"Text (encoded)"

text/plain (csv tsv tab txt)

Hangul WP 97

"writer_MIZI_Hwp_97"

application/x-hwp (hwp)

Πρότυπο κειμένου εγγράφου OpenOffice.org 1.0

"writer_StarOffice_XML_Writer_Template"

application/vnd.sun.xml.writer.template (stw)

PDF - Portable Document Format

"writer_pdf_Export"

application/pdf (pdf)

Έγγραφο κειμένου ODF

"writer8"

application/vnd.oasis.opendocument.text (odt)

Πρότυπο εγγράφου κειμένου ODF

"writer8_template"

application/vnd.oasis.opendocument.text-template (ott)

Word 2007

"MS Word 2007 XML"

application/msword (docx)

Πρότυπο του Word 2007

"MS Word 2007 XML Template"

application/msword (dotx dotm)

VBA του Word 2007

"MS Word 2007 XML VBA"

application/msword (docm)

Έγγραφο του Word 2010–365

"Office Open XML Text"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document (docx docm)

Πρότυπο του Word 2010–365

"Office Open XML Text Template"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template (dotx dotm)

Διάταξη XML Writer

"writer_layout_dump"

None (xml)

Writer Ευρετηρίαση Εξαγωγής XML

"writer_indexing_export"

None (xml)

BroadBand eBook

"BroadBand eBook"

application/x-sony-bbeb (lrf)

FictionBook 2.0

"FictionBook 2"

application/x-fictionbook+xml (fb2 zip)

PalmDoc eBook

"PalmDoc"

application/x-aportisdoc (pdb)

Plucker eBook

"Plucker eBook"

application/prs.plucker (pdb)

Apple Pages

"Apple Pages"

application/x-iwork-pages-sffpages (pages)

Παλαιό έγγραφο κειμένου Mac

"MWAW_Text_Document"

None (*)

Έγγραφο κειμένου Palm

"Palm_Text_Document"

application/vnd.palm (pdb)

Παλαιό έγγραφο κειμένου StarOffice

"StarOffice_Writer"

None (sdw)

Έγγραφο EPUB

"EPUB"

application/epub+zip (epub)

Pocket Word

"PocketWord File"

application/x-pocket-word (psw)


Φίλτρα του CALC

Εμφανιζόμενο όνομα φίλτρου

Όνομα API (OutputFilterName / InputFilterName)

Τύπος μέσου (OutputFileExtension)

Μορφή ανταλλαγής δεδομένων

"DIF"

None (dif)

Έγγραφο HTML (Calc)

"HTML (StarCalc)"

text/html (html xhtml htm)

Επίπεδο υπολογιστικό φύλλο XML ODF

"OpenDocument Spreadsheet Flat XML"

application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-flat-xml (fods ods xml)

Lotus 1-2-3

"Lotus"

application/vnd.lotus-1-2-3 (wk1 wks 123)

Quattro Pro 6.0

"Quattro Pro 6.0"

None (wb2)

Microsoft Excel 4.0

"MS Excel 4.0"

application/vnd.ms-excel (xls xlw xlc xlm)

Πρότυπο Microsoft Excel 4.0

"MS Excel 4.0 Vorlage/Template"

application/vnd.ms-excel (xlt)

Microsoft Excel 5.0

"MS Excel 5.0/95"

application/vnd.ms-excel (xls xlc xlm xlw)

Πρότυπο Microsoft Excel 5.0

"MS Excel 5.0/95 Vorlage/Template"

application/vnd.ms-excel (xlt)

Microsoft Excel 95

"MS Excel 95"

application/vnd.ms-excel (xls xlc xlm xlw)

Πρότυπο Microsoft Excel 95

"MS Excel 95 Vorlage/Template"

application/vnd.ms-excel (xlt)

Excel 97–2003

"MS Excel 97"

application/vnd.ms-excel (xls xlc xlm xlw xlk et)

Πρότυπο Excel 97–2003

"MS Excel 97 Vorlage/Template"

application/vnd.ms-excel (xlt ett)

Μορφή πλούσιου κειμένου (Calc)

"Rich Text Format (StarCalc)"

application/rtf (rtf)

SYLK

"SYLK"

text/spreadsheet (slk sylk)

Υπολογιστικό φύλλο OpenOffice.org 1.0

"StarOffice XML (Calc)"

application/vnd.sun.xml.calc (sxc)

Κείμενο CSV

"Text - txt - csv (StarCalc)"

text/plain (csv tsv tab txt)

Ερώτημα ιστοσελίδας (Calc)

"calc_HTML_WebQuery"

text/html (html xhtml htm)

Πρότυπο υπολογιστικού φύλλου OpenOffice.org 1.0

"calc_StarOffice_XML_Calc_Template"

application/vnd.sun.xml.calc.template (stc)

PDF - Portable Document Format

"calc_pdf_Export"

application/pdf (pdf)

dBASE

"dBase"

None (dbf)

Υπολογιστικό φύλλο ODF

"calc8"

application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet (ods)

Πρότυπο υπολογιστικού φύλλου ODF

"calc8_template"

application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template (ots)

Υπολογιστικό φύλλο Gnumeric

"Gnumeric Spreadsheet"

application/x-gnumeric (gnumeric gnm)

Excel 2007–365

"Calc MS Excel 2007 XML"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet (xlsx)

Excel 2007–365 (με μακροεντολές)

"Calc MS Excel 2007 VBA XML"

application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12 (xlsm)

Πρότυπο Excel 2007–365

"Calc MS Excel 2007 XML Template"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template (xltx xltm)

Δυαδικό Microsoft Excel 2007

"Calc MS Excel 2007 Binary"

None (xlsb)

Υπολογιστικό φύλλο Office Open XML

"Calc Office Open XML"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet (xlsx xlsm)

Πρότυπο υπολογιστικού φύλλου Office Open XML

"Calc Office Open XML Template"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template (xltx xltm)

Έγγραφο Microsoft Works

"MS_Works_Calc"

None (wks wdb)

Έγγραφο Lotus

"WPS_Lotus_Calc"

None (wk1 wk3 wk4 123)

Έγγραφο QuattroPro

"WPS_QPro_Calc"

None (wb1 wb2 wq1 wq2)

Υπολογιστικό φύλλο ClarisWorks/AppleWorks

"ClarisWorks_Calc"

application/clarisworks (cwk)

Έγγραφο ClarisResolve

"Claris_Resolve_Calc"

application/clarisworks (cwk)

Υπολογιστικό φύλλο Microsoft Works for Mac (v1 - v4)

"Mac_Works_Calc"

application/vnd.ms-works (wps)

Αριθμοί Apple

"Apple Numbers"

application/x-iwork-numbers-sffnumbers (numbers)

Παλιά βάση δεδομένων Mac

"MWAW_Database"

None (*)

Παλιό υπολογιστικό φύλλο Mac

"MWAW_Spreadsheet"

None (*)

Παλιό υπολογιστικό φύλλο StarOffice

"StarOffice_Spreadsheet"

None (sdc)

Microsoft Multiplan

"Microsoft Multiplan"

None (mp)


Φίλτρα του IMPRESS

Εμφανιζόμενο όνομα φίλτρου

Όνομα API (OutputFilterName / InputFilterName)

Τύπος μέσου (OutputFileExtension)

Apple Keynote

"Apple Keynote"

application/x-iwork-keynote-sffkey (key)

PowerPoint 97–2003

"MS PowerPoint 97"

application/vnd.ms-powerpoint (ppt dps)

PowerPoint 97–2003 Αυτόματη αναπαραγωγή

"MS PowerPoint 97 AutoPlay"

application/vnd.ms-powerpoint (pps)

Πρότυπο PowerPoint 97–2003

"MS PowerPoint 97 Vorlage"

application/vnd.ms-powerpoint (pot dpt)

OpenOffice.org 1.0 Drawing (Impress)

"impress_StarOffice_XML_Draw"

application/vnd.sun.xml.draw (sxd)

Επίπεδη παρουσίαση XML ODF

"OpenDocument Presentation Flat XML"

application/vnd.oasis.opendocument.presentation-flat-xml (fodp odp xml)

Παρουσίαση OpenOffice.org 1.0

"StarOffice XML (Impress)"

application/vnd.sun.xml.impress (sxi)

Πρότυπο παρουσίασης OpenOffice.org 1.0

"impress_StarOffice_XML_Impress_Template"

application/vnd.sun.xml.impress.template (sti)

PDF - Portable Document Format

"impress_pdf_Export"

application/pdf (pdf)

Παρουσίαση ODF

"impress8"

application/vnd.oasis.opendocument.presentation (odp)

Πρότυπο παρουσίασης ODF

"impress8_template"

application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template (otp)

ODF Drawing (Impress)

"impress8_draw"

application/vnd.oasis.opendocument.graphics (odg)

PowerPoint 2007–365

"Impress MS PowerPoint 2007 XML"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation (pptx)

PowerPoint 2007–365 Αυτόματη αναπαραγωγή

"Impress MS PowerPoint 2007 XML AutoPlay"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow (ppsx)

Πρότυπο PowerPoint 2007–365

"Impress MS PowerPoint 2007 XML Template"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template (potx potm)

PowerPoint 2007–365 VBA

"Impress MS PowerPoint 2007 XML VBA"

application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.main+xml (pptm)

Παρουσίαση Office Open XML

"Impress Office Open XML"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation (pptx pptm)

Πρότυπο παρουσίασης Office Open XML

"Impress Office Open XML Template"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template (potx potm)

Αυτόματη αναπαραγωγή παρουσίασης Office Open XML

"Impress Office Open XML AutoPlay"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow (ppsx)

Παρουσίαση ClarisWorks/AppleWorks

"ClarisWorks_Impress"

application/clarisworks (cwk)

Παλιά παρουσίαση StarOffice

"StarOffice_Presentation"

None (sdd)

Παλιά παρουσίαση Mac

"MWAW_Presentation"

None (*)

Microsoft PowerPoint 1-4 και 95's

"PowerPoint 3"

None (ppt pot)


Φίλτρα του DRAW

Εμφανιζόμενο όνομα φίλτρου

Όνομα API (OutputFilterName / InputFilterName)

Τύπος μέσου (OutputFileExtension)

Επίπεδο σχέδιο XML ODF

"OpenDocument Drawing Flat XML"

application/vnd.oasis.opendocument.graphics-flat-xml (fodg odg xml)

Σχέδιο OpenOffice.org 1.0

"StarOffice XML (Draw)"

application/vnd.sun.xml.draw (sxd)

Πρότυπο σχεδίου OpenOffice.org 1.0

"draw_StarOffice_XML_Draw_Template"

application/vnd.sun.xml.draw.template (std)

PDF - Portable Document Format

"draw_pdf_Export"

application/pdf (pdf)

Σχέδιο ODF

"draw8"

application/vnd.oasis.opendocument.graphics (odg)

Πρότυπο σχεδίου ODF

"draw8_template"

application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template (otg)

Γραφικά WordPerfect

"WordPerfect Graphics"

image/x-wpg (wpg)

Microsoft Visio 2000-2013

"Visio Document"

application/vnd.visio (vdx vsd vsdm vsdx)

Microsoft Publisher 98-2010

"Publisher Document"

application/x-mspublisher (pub)

Corel Draw

"Corel Draw Document"

application/vnd.corel-draw (cdr)

Corel Presentation Exchange

"Corel Presentation Exchange"

image/x-cmx (cmx)

Adobe/Macromedia Freehand

"Freehand Document"

image/x-freehand (fh fh1 fh2 fh3 fh4 fh5 fh6 fh7 fh8 fh9 fh10 fh11)

Σχέδιο ClarisWorks/AppleWorks

"ClarisWorks_Draw"

application/clarisworks (cwk)

Adobe PageMaker

"PageMaker Document"

application/x-pagemaker (p65 pm pm6 pmd)

QuarkXPress

"QXP Document"

None (qxd qxt)

Zoner Callisto/Σχέδιο

"ZMF Document"

None (zmf)

Παλιά ψηφιογραφία Mac

"MWAW_Bitmap"

None (*)

Παλιό σχέδιο Mac

"MWAW_Drawing"

None (*)

Παλιό σχέδιο StarOffice

"StarOffice_Drawing"

None (sda)


Φίλτρα του MATH

Εμφανιζόμενο όνομα φίλτρου

Όνομα API (OutputFilterName / InputFilterName)

Τύπος μέσου (OutputFileExtension)

MathML 2.0

"MathML XML (Math)"

application/mathml+xml (mml)

MathType3.x

"MathType 3.x"

None (xxx)

Τύποι OpenOffice.org 1.0

"StarOffice XML (Math)"

application/vnd.sun.xml.math (sxm)

PDF - Portable Document Format

"math_pdf_Export"

application/pdf (pdf)

Τύπος ODF

"math8"

application/vnd.oasis.opendocument.formula (odf)


Φίλτρα για BASE

Εμφανιζόμενο όνομα φίλτρου

Όνομα API (OutputFilterName / InputFilterName)

Τύπος μέσου (OutputFileExtension)

Βάση δεδομένων ODF

"StarOffice XML (Base)"

application/vnd.sun.xml.base (odb)


Φίλτρα για GRAPHICFILTER

Εμφανιζόμενο όνομα φίλτρου

Όνομα API (OutputFilterName / InputFilterName)

Τύπος μέσου (OutputFileExtension)

JPEG - Joint Photographic Experts Group

"writer_jpg_Export"

image/jpeg (jpg jpeg jfif jif jpe)

PNG - Φορητά γραφικά δικτύου

"writer_png_Export"

image/png (png)

SVG - Scalable Vector Graphics

"writer_svg_Export"

image/svg+xml (svg)

WEBP - Εικόνα WebP

"writer_webp_Export"

image/webp (webp)


Φίλτρα για PDFIMPORT

Εμφανιζόμενο όνομα φίλτρου

Όνομα API (OutputFilterName / InputFilterName)

Τύπος μέσου (OutputFileExtension)

PDF - Portable Document Format (Draw)

"draw_pdf_import"

application/pdf (pdf)

PDF - Portable Document Format (Impress)

"impress_pdf_import"

application/pdf (pdf)

PDF - Portable Document Format (Writer)

"writer_pdf_import"

application/pdf (pdf)

PDF - Portable Document Format

"writer_pdf_addstream_import"

application/pdf (pdf)

PDF - Portable Document Format

"impress_pdf_addstream_import"

application/pdf (pdf)

PDF - Portable Document Format

"draw_pdf_addstream_import"

application/pdf (pdf)

PDF - Portable Document Format

"calc_pdf_addstream_import"

application/pdf (pdf)


Φίλτρα για XSLTFILTER

Εμφανιζόμενο όνομα φίλτρου

Όνομα API (OutputFilterName / InputFilterName)

Τύπος μέσου (OutputFileExtension)

ADO σύνολο σειρών XML

"ADO Rowset XML"

None (xml)

DocBook

"DocBook File"

application/docbook+xml (xml)

Microsoft Excel 2003 XML

"MS Excel 2003 XML"

None (xml xls)

Word 2003 XML

"MS Word 2003 XML"

None (xml doc)

XHTML

"XHTML Calc File"

application/xhtml+xml (html xhtml)

XHTML

"XHTML Draw File"

application/xhtml+xml (html xhtml)

XHTML

"XHTML Impress File"

application/xhtml+xml (html xhtml)

XHTML

"XHTML Writer File"

application/xhtml+xml (html xhtml)

Ενοποιημένο κείμενο μορφής γραφείου

"UOF text"

None (uot;uof)

Ενοποιημένο υπολογιστικό φύλλο μορφής γραφείου

"UOF spreadsheet"

None (uos;uof)

Ενοποιημένη παρουσίαση μορφής γραφείου

"UOF presentation"

None (uop;uof)


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!