Σύνδεση σε ODBC

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για τις βάσεις δεδομένων ODBC.

Για να επεξεργαστείτε ή να προσθέσετε εγγραφές σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων στο LibreOffice, ο πίνακας θα πρέπει να περιέχει ένα πεδίο μοναδικής ευρετηρίασης.

Σε συστήματα Solaris και Linux, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε έναν οδηγό JDBC αντί για έναν ODBC. Δείτε την ιστοσελίδα http://www.unixodbc.org για μια εφαρμογή του ODBC στο Solaris και το Linux.

Για να συνδεθείτε σε μία βάση δεδομένων Microsoft Access στα Windows, χρησιμοποιήστε το περιβάλλον βάσης δεδομένων ADO ή Access , αντί για την ODBC.

Εικονίδιο σημείωσης

Οι οδηγοί για την ODBC παρέχονται και υποστηρίζονται από τον κατασκευαστή της βάσης δεδομένων. Το LibreOffice υποστηρίζει μόνο το τυπικό ODBC 3.


Όνομα της βάσης δεδομένων ODBC

Εισάγετε την διαδρομή προς το αρχείο της βάσης δεδομένων.

Εξερεύνηση

Κάντε κλικ για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου για την επιλογή προέλευσης δεδομένων ODBC:

Επιλογή προέλευσης δεδομένων

Επιλέξτε μία προέλευση δεδομένων στην οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το ODBC. Ύστερα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Πιστοποίηση

Αυτόματος πιλότος βάσης δεδομένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!