Σύνδεση σε LDAP

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για την εισαγωγή μίας βάσης δεδομένων χρησιμοποιώντας το LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Η σελίδα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν καταχωρήσατε το διακομιστή LDAP ως βάση δεδομένων διευθύνσεων.

URL διακομιστή

Εισάγετε το όνομα του εξυπηρετητή LDAP χρησιμοποιώντας τη μορφή "ldap.server.com".

Base DN

Εισάγετε το σημείο έναρξης για την αναζήτηση στη βάση δεδομένων LDAP, για παράδειγμα, "dc=com".

Αριθμός θύρας

Εισάγετε την θύρα του εξυπηρετητή LDAP, η πιο συνηθέστερη είναι 389.

Χρήση ασφαλούς σύνδεσης (SSL)

Δημιουργεί μία ασφαλή σύνδεση στο εξυπηρετητή LDAP μέσω του Secure Sockets Layer (SSL). Ως προεπιλεγμένη, μία σύνδεση SSL χρησιμοποιεί τη θύρα 636. Μία κανονική σύνδεση χρησιμοποιεί την θύρα 389.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!