Σύνδεση σε JDBC

Καθορίζει τις επιλογές για πρόσβαση σε μία βάση δεδομένων JDBC.

Παραδείγματα JDBC

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κλάση του οδηγού JDBC για να συνδεθείτε σε μία βάση δεδομένων JDBC από το LibreOffice. Η κλάση του οδηγού παρέχεται από τον κατασκευαστή της βάσης δεδομένων. Δύο παραδείγματα για βάσεις δεδομένων JDBC είναι η Oracle και η MySQL.

Εικονίδιο σημείωσης

Οι κλάσεις οδηγού πρέπει να προστεθούν στο LibreOffice μέσω - LibreOffice - Προχωρημένα.


Βάση δεδομένων Oracle

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν οδηγό JDBC για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μία βάση δεδομένων Oracle από το λειτουργικό σύστημα Solaris ή Linux. Για να προσπελάσετε τη βάση δεδομένων μέσω Windows, χρειάζεστε έναν οδηγό ODBC.

Στο πεδίο URL προέλευσης δεδομένων, εισάγετε την τοποθεσία του εξυπηρετητή της βάσης δεδομένων Oracle. Η σύνταξη της URL εξαρτάται από τον τύπο της βάσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την τεκμηρίωση που έχετε λάβει μαζί με τον οδηγό JDBC .

Για μία βάση δεδομένων Oracle, η σύνταξη της URL είναι η εξής:

oracle:thin:@hostname:port:database_name

Βάση δεδομένων MySQL

Ο οδηγός για τη βάση δεδομένων MySQL είναι διαθέσιμος από την ιστοσελίδα της MySQL.

Η σύνταξη για τη βάση δεδομένων MySQL είναι η εξής:

mysql://hostname:port/database_name

URL προέλευσης δεδομένων

Εισάγετε το URL της βάσης δεδομένων. Παραδείγματος χάρη, για τον οδηγό MySQL JDBC, εισάγετε "mysql://<Όνομα διακομιστή>/<όνομα της βάσης δεδομένων>". Για περισσότερες πληροφορίες για τον οδηγό JDBC, συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση που ήρθε με τον οδηγό.

Κλάση οδηγού JDBC

Εισάγετε το όνομα του οδηγού JDBC.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Πριν να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε οδηγό JDBC, χρειάζεται να προσθέσετε τη διαδρομή κλάσης του. Επιλέξτε - LibreOffice - Προχωρημένα και πατήστε το πλήκτρο Διαδρομή κλάσης. Αφού προσθέσετε την πληροφορία διαδρομής, επανεκκινήστε το LibreOffice.


Δοκιμή κλάσης

Ελέγχει τη σύνδεση με τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Πιστοποίηση

Αυτόματος πιλότος βάσης δεδομένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!