Πρόσθετες ρυθμίσεις

Καθορίζει πρόσθετες επιλογές για μία προέλευση δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο παράθυρο μίας βάσης δεδομένων, επιλέξτε Επεξεργασία - Βάση δεδομένων - Ιδιότητες, κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόσθετες ρυθμίσεις


Η διαθεσιμότητα των ακόλουθων πεδίων ελέγχου εξαρτάται από τον τύπο της βάσης δεδομένων:

Όνομα κεντρικού υπολογιστή

Εισάγετε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή του εξυπηρετητή που περιέχει τη βάση δεδομένων, για παράδειγμα ldap.server.com.

Αριθμός θύρας

Εισάγετε τον αριθμό της θύρας για τον εξυπηρετητή που περιέχει τη βάση δεδομένων.

Κλάση οδηγού MySQL JDBC

Εισάγετε το όνομα του οδηγού JDBC για τη βάση δεδομένων MySQL.

Σύνολο χαρακτήρων

Επιλέξτε το σύνολο χαρακτήρων που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για να προβάλετε τη βάση δεδομένων στο LibreOffice. Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τη βάση δεδομένων. Για να χρησιμοποιήσετε το προεπιλεγμένο σύνολο χαρακτήρων του λειτουργικού σας συστήματος, επιλέξτε "Σύστημα".

Εικονίδιο σημείωσης

Οι βάσεις δεδομένων κειμένου και dBASE περιορίζονται σε σύνολο χαρακτήρων με μήκος χαρακτήρων σταθερού μεγέθους, όπου όλοι οι χαρακτήρες κωδικοποιούνται με τον ίδιο αριθμό byte.


Κλάση οδηγού Oracle JDBC

Εισάγετε το όνομα του οδηγού JDBC για τη βάση δεδομένων Oracle.

Ρυθμίσεις οδηγού

Καθορίστε πρόσθετες επιλογές για τον οδηγό.

Χρήση καταλόγου για βάσεις δεδομένων βασισμένες σε αρχεία

Χρησιμοποιεί την τρέχουσα προέλευση δεδομένων του καταλόγου. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη όταν η προέλευση δεδομένων ODBC είναι ένας εξυπηρετητής της βάσης δεδομένων. Μην επιλέξετε την επιλογή αυτή αν η προέλευση δεδομένων ODBC είναι ένας οδηγός dBASE.

Base DN

Εισάγετε το σημείο εκκίνησης για την αναζήτηση στη βάση δεδομένων LDAP, για παράδειγμα, dc=com.

Μέγιστος αριθμός εγγραφών

Εισάγετε το μέγιστο αριθμό εγγραφών που επιθυμείτε να φορτωθούν όταν αποκτάτε πρόσβαση στον εξυπηρετητή LDAP.

Επίσης, Προβολή διαγραμμένων εγγραφών

Εμφανίζει όλες τις εγγραφές σε ένα αρχείο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν επισημανθεί για διαγραφή. Αν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, δεν μπορείτε να διαγράφετε εγγραφές.

Εικονίδιο σημείωσης

Στη μορφή dBASE, οι διαγραμμένες εγγραφές παραμένουν στο αρχείο.


Εικονίδιο συμβουλής

Για προβάλετε τις αλλαγές που εφαρμόζετε στη βάση δεδομένων, κλείστε τη σύνδεση στη βάση δεδομένων, και ύστερα επανασυνδεθείτε σε αυτήν.


Ευρετήρια

Ανοίγετε το παράθυρο διαλόγου Ευρετήρια, όπου μπορείτε να οργανώσετε τα ευρετήρια πίνακα στην τρέχουσα βάση δεδομένων dBASE.

Κείμενο με κεφαλίδες

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου αν η πρώτη γραμμή του αρχείου κειμένου περιέχει ονόματα πεδίων.

Διαχωριστικό πεδίων

Εισάγετε ή επιλέξτε το χαρακτήρα που διαχωρίζει πεδία δεδομένων στο αρχείο κειμένου.

Διαχωριστικό κειμένου

Εισάγετε ή επιλέξτε το χαρακτήρα που αναγνωρίζει ένα πεδίο κειμένου στο αρχείο κειμένου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο χαρακτήρα ως διαχωριστικό πεδίων.

Διαχωριστικό δεκαδικών αριθμών

Εισάγετε ή επιλέξτε το χαρακτήρα που χρησιμοποιείται ως διαχωριστικό δεκαδικών αριθμών στο αρχείο κειμένου, για παράδειγμα, μία τελεία (0.5) ή ένα κόμμα (0,5).

Διαχωριστικό χιλιάδων

Εισάγετε ή επιλέξτε το χαρακτήρα που χρησιμοποιείται ως διαχωριστικό χιλιάδων στο αρχείο κειμένου, για παράδειγμα, ένα κόμμα (1,000), ή μία τελεία (1.000).

Επέκταση αρχείου

Επιλέξτε τη μορφή για το αρχείο κειμένου. Η επέκταση που επιλέγετε επηρεάζει μερικές από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σε αυτό το παράθυρο διαλόγου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!