Παραγόμενες τιμές

Καθορίζει τις επιλογές για αυτόματα παραγόμενες τιμές για νέες εγγραφές δεδομένων.

Η διαθεσιμότητα των ακόλουθων πεδίων ελέγχου εξαρτάται από τον τύπο της βάσης δεδομένων:

Διαχείριση παραγόμενων τιμών

Ενεργοποιεί την υποστήριξη του LibreOffice για αυτόματα επαυξημένα πεδία δεδομένων στην τρέχουσα ODBC ή JDBC προέλευση δεδομένων. Επιλέξτε την επιλογή αυτή αν η δυνατότητα αυτόματης αύξησης στο επίπεδο SDBCX της βάσης δεδομένων δεν υποστηρίζεται. Γενικά, η αυτόματη αύξηση επιλέγεται για το πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού.

Αυτόματα αυξανόμενη δήλωση

Εισάγετε τον καθορισμό εντολής της SQL που επιβάλλει έναν αυτόματα αυξανόμενο αριθμό στην προέλευση δεδομένων σε ένα συγκεκριμένο πεδίο δεδομένων με ακέραιους αριθμούς. Για παράδειγμα, η ακόλουθη δήλωση της MySQL που χρησιμοποίησε τη δήλωση AUTO_INCREMENT για να αυξήσει το πεδίο "αα" κάθε φορά που η δήλωση δημιουργεί ένα πεδίο δεδομένων:

CREATE TABLE "πίνακας1" ("αα" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Για το παράδειγμα αυτό, πρέπει να εισάγετε τη δήλωση AUTO_INCREMENT στο πεδίο Δήλωση αυτόματης αύξησης.

Ερώτημα παραγόμενων τιμών

Εισάγετε μία δήλωση SQL που επιστρέφει την τελευταία αυτόματα αυξανόμενη τιμή για το πεδίο δεδομένων του πρωτεύοντος κλειδιού. Για παράδειγμα:

SELECT LAST_INSERT_D();

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!