Ειδικές ρυθμίσεις

Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εργαστείτε με τα δεδομένα σε μία βάση δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο της βάσης δεδομένων, επιλέξτε Επεξεργασία - Βάση δεδομένων - Ιδιότητες για Προχωρημένους


Η διαθεσιμότητα των ακόλουθων πεδίων ελέγχου εξαρτάται από τον τύπο της βάσης δεδομένων:

Χρήση περιορισμών ονομασίας SQL92

Επιτρέπει μόνο χαρακτήρες που προσαρμόζονται με τη σύμβαση ονομασίας SQL92, σε ένα όνομα σε μία βάση δεδομένων προέλευσης. Όλοι οι υπόλοιποι χαρακτήρες απορρίπτονται. Κάθε όνομα πρέπει να ξεκινά με πεζό γράμμα, κεφαλαίο, ή έναν χαρακτήρα υπογράμμισης ( _ ). Οι υπόλοιποι χαρακτήρες μπορούν να είναι γράμματα ASCII, αριθμοί, και χαρακτήρες υπογράμμισης.

Χρησιμοποιήστε τη λέξη-κλειδί AS πριν από τα ψευδώνυμα πινάκων

Μερικές βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούν τη λέξη-κλειδί "AS" μεταξύ ονόματος και ψευδώνυμου, ενώ άλλες βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούν ένα κενό. Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για την εισαγωγή AS πριν το ψευδώνυμο.

Τέλος γραμμών κειμένου με CR + LF

Επιλέξτε να χρησιμοποιήσετε το ζεύγος κωδικών CR + LF για να τελειώνει κάθε γραμμή κειμένου (προτιμάται για λειτουργικά συστήματα DOS και Windows).

Προσθήκη ψευδωνύμου πίνακα σε δηλώσεις SELECT

Προσθέτει το ψευδώνυμο στο όνομα του πίνακα σε δηλώσεις SELECT.

Χρήση σύνταξης Outer Join '{OJ }'

Χρησιμοποιήστε ακολουθίες διαφυγής για εξωτερικές συνδέσεις. Η σύνταξη για αυτήν την ακολουθία διαφυγής είναι {oj outer-join}

Παράδειγμα:

select Article.* from {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

Παράβλεψη προνομίων από τον οδηγό βάσης δεδομένων

Παραβλέπει τα προνόμια πρόσβασης που παρέχονται από τον οδηγό βάσης δεδομένων.

Αντικατάσταση επώνυμων παραμέτρων με ?

Αντικαθιστά επώνυμες παραμέτρους σε μία βάση προέλευσης δεδομένων με είναι ερωτηματικό (?).

Προβολή στηλών έκδοσης (αν είναι διαθέσιμες)

Μερικές βάσεις δεδομένων αναθέτουν αριθμούς έκδοσης σε πεδία για να εντοπίσουν αλλαγές στις εγγραφές. Ο αριθμός έκδοσης ενός πεδίου αυξάνεται κατά ένα κάθε φορά που τα περιεχόμενα του πεδίου τροποποιούνται. Εμφανίζει τον αριθμό εσωτερικής έκδοσης της εγγραφής στον πίνακα της βάσης δεδομένων.

Χρήση ονόματος καταλόγου σε δηλώσεις SELECT

Χρησιμοποιεί την τρέχουσα προέλευση δεδομένων του καταλόγου. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη όταν η προέλευση δεδομένων ODBC είναι ένας εξυπηρετητής της βάσης δεδομένων. Μην επιλέξετε την επιλογή αυτή αν η προέλευση δεδομένων ODBC είναι ένας οδηγός dBASE.

Χρήση ονόματος σχήματος σε δηλώσεις SELECT

Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το όνομα του σχήματος σε δηλώσεις SELECT.

Δημιουργία ευρετηρίου με δήλωση ASC ή DESC

Δημιουργεί ένα ευρετήριο με δηλώσεις ASC ή DESC.

Σύγκριση λογικών τιμών

Επιλέξτε τον τύπο σύγκρισης λογικών τιμών που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

Έλεγχοι εισαγωγής δεδομένων φόρμας για απαιτούμενα πεδία

Όταν εισάγετε μία νέα εγγραφή ή ενημερώνετε μία υπάρχουσα εγγραφή σε μία φόρμα, και αφήνετε κενό ένα πεδίο το οποίο συνδέεται με μία στήλη βάσης δεδομένων που απαιτεί εισαγωγή, τότε θα δείτε ένα μήνυμα που σας ειδοποιεί για το κενό πεδίο.

Αν αυτό το πεδίο ελέγχου δεν είναι ενεργοποιημένο, τότε οι φόρμες στην τρέχουσα βάση δεδομένων δεν θα ελεγχθεί για τα απαιτούμενα πεδία.

Το πεδίο ελέγχου είναι διαθέσιμο για όλους τους τύπους βάσεων προέλευσης δεδομένων που υποστηρίζουν δικαιώματα εγγραφής για τα δεδομένα τους. Το πεδίο ελέγχου δεν υπάρχει για υπολογιστικά φύλλα, κείμενο, csv, και διάφορα βιβλία διευθύνσεων που είναι μόνο για ανάγνωση.

Αγνοήστε το πεδίο πληροφορίες νομίσματος

Μόνο για συνδέσεις με την Oracle JDBC. Όταν είναι ενεργοποιημένη προσδιορίζει ότι καμιά στήλη δεν αντιμετωπίζεται ως πεδίο νομίσματος. Το είδος του πεδίου που επικοινωνεί με τον οδηγό της βάσης δεδομένων απορρίπτεται.

Χρήση χαρακτήρων ημερομηνίας/ώρας συμβατών με ODBC

Χρήση κυριολεκτικών ημερομηνιών/χρόνου που συμβαδίζουν με το πρότυπο ODBC.

Υποστηρίζει πρωτεύοντα κλειδιά

Ενεργοποιήστε την ανατροπή της χρησιμοποιούμενης ευρετικής βάσης για να ανιχνεύσετε εάν η βάση δεδομένων υποστηρίζει πρωτεύοντα κλειδιά.

Όταν συνδέεστε με μια βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα γενικό API όπως ODBC, JDBC, ή ADO, η βάση εφαρμόζει γενικά ευρετική για να προσδιορίσει εάν αυτή η βάση δεδομένων υποστηρίζει πρωτεύοντα κλειδιά. Κανένα από αυτά τα API δεν έχει αποκλειστική υποστήριξη για ανάκτηση αυτής της πληροφορίας.

Η ευρετική μερικές φορές αποτυγχάνει. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου τριών καταστάσεων από προεπιλογή ορίζεται στην απροσδιόριστη κατάσταση, που σημαίνει "εφαρμογή της ευρετικής". Εάν το πλαίσιο ελέγχου ενεργοποιηθεί, η υποστήριξη του πρωτεύοντος κλειδιού υποτίθεται. Εάν το πλαίσιο ελέγχου απενεργοποιηθεί, καμιά υποστήριξη πρωτεύοντος κλειδιού δεν υποτίθεται.

Σημειώστε ότι εάν αυτή η επιλογή είναι μόνο για ανατροπή της ευρετικής. Εάν ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου για μια βάση δεδομένων που στην πραγματικότητα δεν υποστηρίζει πρωτεύοντα κλειδιά, θα δείτε μερικά σφάλματα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!