Ιδιότητες για προχωρημένους

Καθορίζει για τη βάση δεδομένων τις ιδιότητες για προχωρημένους .

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο της βάσης δεδομένων, επιλέξτε Επεξεργασία - Βάση δεδομένων - Ιδιότητες, κάντε κλικ στην καρτέλα Ιδιότητες για Προχωρημένους


Παραγόμενες τιμές

Καθορίζει τις επιλογές για αυτόματα παραγόμενες τιμές για νέες εγγραφές δεδομένων.

Ειδικές ρυθμίσεις

Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εργαστείτε με τα δεδομένα σε μία βάση δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!