Σχέσεις

Σας επιτρέπει να ορίσετε και να επεξεργαστείτε μία σχέση μεταξύ δύο πινάκων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, επιλέξτε Εργαλεία - Σχέσεις.


Εικονίδιο σημείωσης

Οι επιλογές της ενημέρωσης και της διαγραφής είναι διαθέσιμες μόνο αν οι δυνατότητες αυτές υποστηρίζονται από τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείτε.


Πίνακες

Αν δημιουργήσετε μία νέα σχέση, μπορείτε να επιλέξετε έναν πίνακα από καθένα από τα πολλαπλά πεδία στο πάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου.

Αν έχετε ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Σχέσεις για μία υπάρχουσα σχέση κάνοντας διπλό κλικ στις γραμμές σύνδεσης στο παράθυρο Σχέσεις, τότε οι πίνακες που συμμετέχουν στη σχέση δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

Πεδία κλειδιών

Καθορίζει τα πεδία των κλειδιών για τη σχέση.

τα ονόματα των πινάκων που επιλέχτηκαν για τη σύνδεση εμφανίζονται ως ονόματα στηλών. Αν κάνετε κλικ σε ένα πεδίο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά των βελών για να επιλέξετε ένα πεδίο από τον πίνακα. Κάθε σχέση καταχωρείται σε μία γραμμή.

Επιλογές ενημέρωσης

Εδώ, μπορείτε να επιλέξετε επιλογές που θα εφαρμοστούν όταν υπάρξουν αλλαγές στο πεδίο ενός πρωτεύοντος κλειδιού.

Καμιά ενέργεια

Προσδιορίζει ότι κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται σε ένα πρωτεύον κλειδί δεν επηρεάζει πεδία άλλων εξωτερικών κλειδιών.

Ενημέρωση επικάλυψης

Ενημερώνει όλα τα πεδία των εξωτερικών κλειδιών αν η τιμή του αντίστοιχου πρωτεύοντος κλειδιού έχει τροποποιηθεί (Ενημέρωση επικάλυψης).

Ορισμός κενού

Αν το αντίστοιχο πρωτεύον κλειδί έχει τροποποιηθεί, χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να θέσετε την τιμή "IS NULL" σε όλα τα πεδία των εξωτερικών κλειδιών. Το IS NULL σημαίνει ότι το πεδίο είναι κενό.

Ορισμός προεπιλογής

Αν το αντίστοιχο πρωτεύον κλειδί έχει τροποποιηθεί, χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να θέσετε μία προεπιλεγμένη τιμή σε όλα τα πεδία εξωτερικών κλειδιών. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του αντίστοιχου πίνακα, η προεπιλεγμένη τιμή του πεδίου των εξωτερικών κλειδιών θα οριστεί όταν προσδιορίζετε τις ιδιότητες του πεδίου.

Επιλογές διαγραφής

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε κάποιες επιλογές που θα εφαρμοστούν όταν διαγράφεται το πεδίο ενός πρωτεύοντος κλειδιού.

Καμιά ενέργεια

Καθορίζει ότι η διαγραφή του πρωτεύοντος κλειδιού δεν θα επηρεάζει άλλα πεδία εξωτερικών κλειδιών.

Διαγραφή επικάλυψης

Καθορίζει ότι όλα τα πεδία εξωτερικών κλειδιών θα διαγραφούν αν διαγράψετε το πεδίο του αντίστοιχου πρωτεύοντος κλειδιού.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Όταν διαγράφετε ένα πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού με την επιλογή Διαγραφή επικάλυψης , όλες οι εγγραφές από διαφορετικούς πίνακες που περιέχουν το κλειδί αυτό ως ξένο κλειδί διαγράφονται επίσης. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή με μεγάλη προσοχή καθώς είναι δυνατό να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος της βάσης δεδομένων.


Ορισμός κενού

Αν διαγράφετε το αντίστοιχο πρωτεύον κλειδί, η τιμή "IS NULL" θα ανατεθεί στα πεδία όλων των εξωτερικών κλειδιών.

Ορισμός προεπιλογής

Αν διαγράφετε το αντίστοιχο πρωτεύον κλειδί, μία τιμή ορισμού θα καθοριστεί στα πεδία όλων των εξωτερικών κλειδιών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!