Εξαγωγή HTML - Σελίδα 2

Ορίζει τον τύπο της έκδοσης

Μπορείτε να ορίσετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν πλαίσια, εάν πρόκειται να δημιουργηθεί τίτλος ή εάν πρέπει να εμφανίζονται και οι σημειώσεις της παρουσίασής σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο μενού του LibreOffice Draw ή του LibreOffice Impress Αρχείο - Εξαγωγή, επιλέξτε τον τύπο αρχείου HTML, σελίδα 2 του οδηγού.


Τύπος έκδοσης

Ορίζει τις βασικές ρυθμίσεις για την επερχόμενη εξαγωγή

Τυπική μορφή HTML

Δημιουργεί τυπικές σελίδες HTML από σελίδες εξαγωγής.

Τυπική μορφή HTML με πλαίσια

Δημιουργεί τυπικές σελίδες HTML με πλαίσια. Η εξαγόμενη σελίδα τοποθετείτε στην κεντρικό πλαίσιο και το πλαίσιο στα αριστερά θα δείχνει ένα πίνακα περιεχομένων στη μορφή υπερσυνδέσεων

Δημιουργία εξώφυλλου

Δημιουργεί ένα εξώφυλλο για το έγγραφό σας.

Ορίζει ότι θα φαίνονται και οι σημειώσεις σας.

Αυτόματα

Δημιουργεί μια προεπιλεγμένη παρουσίαση HTML, ως εξαγωγή Kiosk, στην οποία η αλλαγή των διαφανειών γίνεται αυτόματα μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Όπως δηλώνεται στο έγγραφο

Η αλλαγή των διαφανειών εξαρτάται από το χρονισμό που έχετε ορίσει στην παρουσίαση για κάθε διαφάνεια. Εάν έχετε ορίσει την αλλαγή σελίδων μη αυτόματα και πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου, η παρουσίαση HTML θα εισαγάγει μια νέα σελίδα.

Αυτόματα

Η αλλαγή των σελίδων γίνεται αυτόματα με το πέρας του χρονικού διαστήματος που έχετε ορίσει και δεν εξαρτάται από τα περιεχόμενα της παρουσίασης.

Χρόνος προβολής διαφανειών

Ορίζει το χρονικό διάστημα για την προβολή κάθε διαφάνειας.

Συνεχόμενα

Επανεκκινεί αυτόματα την παρουσίαση HTML αφού και η τελευταία διαφάνεια έχει προβληθεί.

WebCast

Σε μία εξαγωγή webcast, θα δημιουργηθούν αυτόματες δέσμες ενεργειών με υποστήριξη Perl ή ASP. Αυτό παρέχει στον ομιλητή (για παράδειγμα, σε ένα ομιλητή σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη τον οποίο χρησιμοποιεί μία παρουσίαση οθόνης στο Διαδίκτυο) να εναλλάξει τις διαφάνειες στα προγράμματα ανάγνωσης ιστοσελίδων του ακροατηρίου. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το WebCast αργότερα σε αυτή την ενότητα.

Active Server Pages (ASP)

Όταν διαλέγετε την επιλογή ASP , η εξαγωγή WebCast εξάγει ASP σελίδες. Σημειώστε ότι η παρουσίαση HTML μπορεί να προσφερθεί μόνο από κάποιο διακομιστή δικτύου ο οποίος υποστηρίζει ASP.

Perl

Χρησιμοποιείται από την εξαγωγή WebCast για να δημιουργήσει σελίδες HTML και δέσμες ενεργειών Perl.

URL για ακροατές

Ορίζει το URL (απόλυτο ή σχετικό) που θα εισαχθεί από τον θεατή για να δει την παρουσίαση.

URL για παρουσίαση

Ορίζει το URL (απόλυτο ή σχετικό) στο διακομιστή δικτύου όπου έχει αποθηκευτεί η δημιουργημένη παρουσίαση HTML.

URL για perl scripts

Προσδιορίζει το URL (απόλυτο ή σχετικό) για τις δημιουργημένες δέσμες ενεργειών Perl.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή WebCast

Υπάρχουν δύο δυνατές επιλογές για εξαγωγή παρουσιάσεων LibreOffice Impress χρησιμοποιώντας την τεχνολογία WebCast: Active Server Pages (ASP) και Perl.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Σε κάθε περίπτωση, το WebCast προϋποθέτει τη χρήση διακομιστή HTTP που να παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης δεσμών ενεργειών Perl ή ASP. Ως εκ τούτου, η επιλογή εξαγωγής που θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται, βασικά, από το διακομιστή HTTP που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.


WebCast σε ASP

Εξαγωγή

Μη χρησιμοποιείτε τον ίδιο κατάλογο για δύο διαφορετικές εξαγωγές HTML.

Χρήση ASP WebCast

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία WebCast από τη στιγμή που θα έχετε τη δυνατότητα να προσπελάσετε τα εξαχθέντα αρχεία μέσω ενός διακομιστή HTTP.

Παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Microsoft Internet Information Server στον υπολογιστή σας. Εισάγατε τον κατάλογο "c:\Inet\wwwroot\presentation" ως ένα κατάλογο εξόδου HTML κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης IIS. Το URL του υπολογιστή σας πρέπει, κανονικά, να είναι το εξής: "http://myserver.com".

Το ακροατήριο μπορεί τώρα να προβάλει τη διαφάνεια που επέλεξε ο παρουσιαστής μέσω του URL http://myserver.com/presentation/webcast.asp. Δεν είναι δυνατή η μετάβαση σε άλλες διαφάνειες σε αυτό το URL, εκτός αν είναι γνωστά τα ονόματα των αρχείων. Εξασφαλίστε ότι ο διακομιστής HTTP δεν προβάλλει τη λίστα των καταλόγων.

WebCast σε Perl

Εξαγωγή

Χρήση Perl WebCast

Τα αρχεία που δημιουργήθηκαν κατά τη διαδικασία εξαγωγής πρέπει, κανονικά, να βρίσκονται στο διακομιστή HTTP με δυνατότητα Perl. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτόματα, λόγω των ποικιλόμορφων χαρακτηριστικών των διακομιστών HTTP που υποστηρίζουν την Perl. Τα βήματα που πρέπει να κάνετε περιγράφονται στη συνέχεια. Ανατρέξτε στον οδηγό του διακομιστή που χρησιμοποιείτε ή απευθυνθείτε στο διαχειριστή του δικτύου σας για οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των ακόλουθων βημάτων στον διακομιστή σας.

Τώρα θα πρέπει να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή WebCast.

Παράδειγμα:

Σε αυτό το παράδειγμα, έχετε έναν υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Linux και με εγκατεστημένο έναν διακομιστή HTTP. Το URL του διακομιστή HTTP είναι http://myserver.com και ο βασικός κατάλογος του εγγράφου HTML βρίσκεται στον κατάλογο //user/local/http/. Οι δέσμες ενεργειών Perl βρίσκονται στον κατάλογο //user/local/http/cgi-bin/. Εισάγετε secret.htm ως ένα όνομα αρχείου εξαγωγής και presentation.htm ως URL για ακροατές. Στο πεδίο εισαγωγής URL για παρουσίαση, επιλέξτε http://myserver.com/presentation/ και στο πεδίο URL για Perl scripts, επιλέξτε http://myserver.com/cgi-bin/.

Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των αρχείων Perl, ο παρουσιαστής θα είναι σε θέση να ξεκινήσει την παρουσίαση. Το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει την παρουσίαση στο URL http://myserver.com/presentation/presentation.htm.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!