Αυτόματος πιλότος αναφοράς

Ενεργοποιεί τον οδηγό για την δημιουργία αναφορών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε στο Χρήση οδηγών για δημιουργία αναφοράς στο παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων.


Χρήση και επεξεργασία αναφορών βάσης δεδομένων

Επιλέξτε τις ιδιότητες των αναφορών.

Αυτόματος πιλότος αναφοράς - Επιλογή Πεδίου

Καθορίζει τον πίνακα ή το ερώτημα για τα οποία δημιουργείτε την αναφορά, καθώς και ποια πεδία θέλετε να συμπεριληφθούν στην αναφορά.

Αυτόματος Πιλότος Αναφοράς - Ονομασία πεδίων

Καθορίζει πώς θέλετε να ονομάσετε τα πεδία.

Αυτόματος Πιλότος Αναφοράς - Ομαδοποίηση

Μπορείτε να ομαδοποιήσετε καταχωρίσεις σε μία αναφορά με βάση τις τιμές σε ένα ή περισσότερα πεδία. Επιλέξτε τα πεδία από τα οποία θα ομαδοποιηθεί η προκύπτουσα αναφορά. Μπορείτε να ομαδοποιήσετε μέχρι και τέσσερα πεδία σε μία αναφορά. Όταν ομαδοποιείτε περισσότερα από ένα πεδίο, το LibreOffice εμφωλεύει τις ομάδες ανάλογα με το επίπεδο ομάδας σας.

Αυτόματος Πιλότος Αναφοράς- Επιλογές Ταξινόμησης

Επιλέξτε τα πεδία από τα οποία θα ταξινομηθεί η αναφορά. Τα πεδία μπορούν να ταξινομηθούν μέχρι και τέσσερα επίπεδα, είτε με αύξουσα είτε με φθίνουσα σειρά το καθένα. Ομαδοποιημένα πεδία μπορούν να ταξινομηθούν μόνο μέσα σε κάθε ομάδα.

Αυτόματος Πιλότος Αναφοράς - Επιλογή Διάταξης

Επιλέξτε τη διάταξη από διάφορα πρότυπα και τεχνοτροπίες και επιλέξτε οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισμό της σελίδας.

Αυτόματος πιλότος αναφοράς - Δημιουργία αναφοράς

Μπορείτε να δημιουργήσετε την αναφορά ως στατική ή δυναμική αναφορά. Όταν ανοίγετε μια δυναμική αναφορά, θα εμφανιστεί με τα τρέχοντα περιεχόμενα δεδομένων. Όταν ανοίγετε μια στατική αναφορά, θα εμφανίζει πάντα τα ίδια δεδομένα από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η στατική αναφορά.

Άκυρο

Πατώντας στο Άκυρο κλείνετε ένα παράθυρο διαλόγου χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές που έχουν γίνει.

Πίσω

Δείτε τις επιλογές στον διάλογο που έγιναν στο προηγούμενο βήμα. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις παραμένουν αμετάβλητες. Αυτό το πλήκτρο μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από τη σελίδα 2 και μετά.

Επόμενο

Πατήστε το πλήκτρο Επόμενο και ο οδηγός χρησιμοποιεί τις πρόσφατες ρυθμίσεις διαλόγου και προχωρεί στο επόμενο βήμα. Εάν βρίσκεστε στο τελευταίο βήμα, αυτό το πλήκτρο γίνεται Δημιουργία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!