Αυτόματος Πιλότος Φόρμας - Διάταξη ελέγχων

Σε αυτή τη σελίδα του Αυτόματου Πιλότου, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε την διάταξη της υπό κατασκευή φόρμας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε Χρήση οδηγών για δημιουργία φόρμας στο παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων.


Τοποθέτηση ετικέτας

Στοίχιση αριστερά

Οι ετικέτες είναι στοιχισμένες αριστερά.

Στοίχιση δεξιά

Οι ετικέτες είναι στοιχισμένες δεξιά.

Διάταξη της κύριας φόρμας

Σε στήλες - Οι ετικέτες αριστερά

Στοιχίζει τα πεδία της βάσης δεδομένων κατά στήλη με τις ετικέτες στα αριστερά των πεδίων.

Σε στήλες - Οι ετικέτες Επάνω

Στοιχίζει τα πεδία της βάσης δεδομένων κατά στήλες με τις ετικέτες πάνω από τα πεδία.

Ως Φύλλο Δεδομένων

Στοιχίζει τα πεδία της βάσης δεδομένων σε μορφή πίνακα.

Σε τμήματα - Οι Ετικέτες Επάνω

Διατάσσει τις ετικέτες επάνω από τα αντίστοιχα δεδομένα.

Διάταξη της υποφόρμας

Σε στήλες - Οι ετικέτες αριστερά

Στοιχίζει τα πεδία της βάσης δεδομένων κατά στήλες με τις ετικέτες αριστερά από τα πεδία.

Σε στήλες - Οι ετικέτες Επάνω

Στοιχίζει τα πεδία της βάσης δεδομένων κατά στήλες με τις ετικέτες πάνω από τα πεδία.

Ως Φύλλο Δεδομένων

Στοιχίζει τα πεδία της βάσης δεδομένων σε μορφή πίνακα.

Σε τμήματα - Οι Ετικέτες Επάνω

Διατάσσει τις ετικέτες επάνω από τα αντίστοιχα δεδομένα.

Αυτόματος Πιλότος Φόρμας - Ρύθμιση εισαγωγής δεδομένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!