Διάλογος ιδιοτήτων ερωτήματος

Στον διάλογο Ιδιότητες ερωτήματος, μπορείτε να ορίσετε δύο ιδιότητες του ερωτήματος SQL, δηλαδή εάν θα επιστρέφει ξεχωριστές τιμές και εάν θα περιορίζει το σύνολο των αποτελεσμάτων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στην προβολή σχεδίασης ερωτήματος, επιλέξτε Επεξεργασία - Ιδιότητες ερωτήματος.


Διακριτές τιμές

Επεκτείνει τη δημιουργημένη δήλωση επιλογής του ερωτήματος SQL στην τρέχουσα στήλη από την παράμετρο DISTINCT. Η συνέπεια είναι ότι ταυτόσημες τιμές που εμφανίζονται πολλές φορές καταχωρίζονται μόνο μια φορά.

Όριο

Προσθέτει όριο στο ορισμό του μέγιστου αριθμού εγγραφών προς επιστροφή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!