Διαφάνεια

Ορίζει τι διαφάνεια στο αντικείμενο γραφικού. Δυνατές τιμές είναι από το 0% (αδιαφανές) ως το +100% (διαφανές).

Icon

Διαφάνεια

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!