Διακριτές τιμές

Επεκτείνει τη δημιουργημένη πρόταση επιλογής του Ερώτημα SQL στην τρέχουσα στήλη από την παράμετρο DISTINCT. Το αποτέλεσμα είναι ότι ταυτόσημες τιμές που συμβαίνουν πολλές φορές καταχωρίζονται μόνο μια φορά.

Εικονίδιο διακριτών τιμών

Διακριτές τιμές

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!