Διακριτές τιμές

Επεκτείνει την δημιουργημένη πρόταση επιλογής του Ερωτήματος SQL στην τρέχουσα στήλη κατά την παράμετρο DISTINCT. Η συνέπεια είναι ότι οι ταυτόσημες τιμές που παρουσιάζονται πολλές φορές εμφανίζονται μόνο μία φορά.

Εικονίδιο διακριτών τιμών

Διακριτές τιμές

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!